Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: MELOXIDYL INJ. 5MG/ML 10ML / 1456927
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Meloxidyl 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
meloksikaami 5 mg.
 
Abiaine:
veevaba etanooli 150 mg.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge kollane lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.     Loomaliigid
 
Koer ja kass.
 
4.2.     Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerad
Põletiku ja valu leevendamine ägedate ja krooniliste lihas-skeletisüsteemi haiguste korral. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine pärast ortopeedilisi ja pehmete kudede operatsioone.
 
Kassid
Postoperatiivse valu leevendamine pärast munasarjade ja emaka eemaldamist ning väiksemaid pehmete kudede operatsioone.
 
4.3.     Vastunäidustused
 
- Mitte kasutada tiinetel või lakteerivatel loomadel.
- Mitte kasutada loomadel, kes kannatavad seedetrakti häirete all, nagu seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-, südame või neerufunktsiooni häirete ning hemorraagiliste häirete korral.
- Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
- Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel ja vähem kui 2 kg kaaluvatel kassidel.
 
4.4.     Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Postoperatiivse valu vaigistamisel kassidel on ravimi ohutus tõestatud üksnes kasutamisel pärast anesteesiat tiopentaali/halotaaniga.
 
4.5.     Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ravi kohe katkestada ja pöörduda veterinaararsti poole.
Ravimi manustamist dehüdreeritud, hüpovoleemiaga või hüpotensiooniga loomadele tuleb vältida, sest see võib suurendada nefrotoksilisuse tekkeriski.
Meloksikaami või teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVAd) ei tohi kassidel kasutada suukaudseks profülaktiliseks raviks, sest profülaktiliseks raviks sobiv annustamine ei ole kindlaks tehtud.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale võib tekkida valu.
Inimesed, kes on MSPVAde suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöördudu viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.     Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Aeg-ajalt on täheldatud MSPVAdele tüüpilisi kõrvaltoimeid, nagu isutus, oksendamine, kõhulahtisus, peitevere esinemine väljaheites, apaatia ja neerupuudulikkus.
Koertel täheldati neid kõrvaltoimeid eelkõige esimesel ravinädalal, kusjuures kõrvaltoimed olid enamikul juhtudest mööduva iseloomuga ja kadusid pärast ravi lõpetamist. Väga harvadel juhtudel võivad kõrvaltoimed olla tõsised või isegi fataalsed.
Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mida tuleb ravida sümptomaatiliselt.
 
4.7.     Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt punkt 4.3).
 
4.8.     Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Teised MSPVAd, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidantibiootikumid ja ulatuslikult vereplasma valkudega seonduvad ained võistlevad meloksikaamiga valkudega seondumise osas ja võivad seetõttu samaaegsel manustamisel viia toksilisuse tekkele.
Meloxidyl ei tohi manustada samal ajal koos teiste MSPVAde ja glükokortikosteroididega.
Samaaegset manustamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega tuleb vältida.
Loomadel, kellel anesteesia võib olla ohtlik (näiteks eakad loomad), tuleb anesteesia ajal kaaluda intravenoosse või subkutaanse infusioonravi vajadust. MSPVAde kasutamisel anesteesia ajal ei saa välistada neerufunktsiooni halvenemise võimalust.
Varasem ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid kõrvaltoimeid või kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist, mistõttu selliste ravimite kasutamine tuleb lõpetada vähemalt 24 tundi enne ravi alustamist meloksikaamiga. Nimetatud aja kestuse määramisel tuleb siiski juhinduda ka varem kasutatud ravimite farmakokineetilistest omadustest.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Koerad
Lihas-skeletisüsteemi haigused:
0,2 mg meloksikaami kg kehamassi kohta (s.t 0,4 ml ravimit 10 kg kehamassi kohta) üks kord subkutaanselt.
Ravi jätkamiseks võib kasutada Meloxidyl 1,5 mg/ml suukaudset suspensiooni annuses 0,1 mg meloksikaami kg kehamassi kohta 24 tundi pärast subkutaanset süsti.
 
Postoperatiivse valu leevendamine (24 tunni vältel):
0,2 mg meloksikaami kg kehakaalu kohta (s.t 0,4 ml ravimit 10 kg kehakaalu kohta) üks kord intravenoosselt või subkutaanselt enne operatsiooni algust (näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis).
 
Kassid
Postoperatiivse valu leevendamine:
0,3 mg meloksikaami kg kehamassi kohta (s.t 0,06 ml ravimit kg kehakaalu kohta) üks kord intravenoosselt või subkutaanselt enne operatsiooni algust (näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis).
Ravimi täpsel annustamisel tuleb olla väga hoolikas.
Vältida ravimi saastumist kasutamise ajal.
 
4.10.   Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.
 
4.11.   Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ja antireumaatilised ravimid (oksikaamid); ATCvet kood: QM01AC06
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA), mille põletikuvastane, valuvaigistav, antieksudatiivne ja palavikuvastane toime on tingitud prostaglandiini sünteesi inhibeerimisest. Meloksikaam vähendab leukotsüütide infiltratsiooni põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni. In vitro ja in vivo uuringutes inhibeeris meloksikaam tsüklooksügenaasi 2 (COX-2) rohkem kui tsüklooksügenaasi 1 (COX-1).
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Subkutaansel manustamisel imendub meloksikaam täielikult ja maksimaalne keskmine kontsentratsioon plasmas 0,73 µg/ml koertel ja 1,1 µg/ml kassidel saavutatakse vastavalt ligikaudu 2,5 ja 1,5 tundi pärast manustamist.
 
Jaotumine
Meloksikaami terapeutiline kontsentratsioon plasmas ja manustatud raviannused on koertel lineaarselt seotud. Enam kui 97% meloksikaamist seondub plasmavalkudega. Jaotusruumala on 0,3 l/kg koertel ja 0,09 l/kg kassidel.
 
Metabolism
Koertel leidub meloksikaami valdavalt plasmas ja see eritub peamiselt sapiga, uriin sisaldab ainult algaine jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe derivaadiks ja mitmeks polaarseks metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud farmakoloogiliselt inaktiivseteks.
 
Eliminatsioon
Meloksikaami elimineerumise poolväärtusaeg koertel on 24 tundi ja kassidel 15 tundi. Ligikaudu 75% manustatud annusest väljub rooja ja ülejäänud osa uriiniga.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Veevaba etanool
Poloksameer 188
Glükofurool
Meglumiin
Glütsiin
Naatriumkloriid
Naatriumhüdroksiid
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.     Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Halli värvi EPDM (etüleenpropüleendieenmonomeer) kummikorgi ja violetse alumiiniumrõngaga suletud värvitu I tüüpi 10 ml klaasviaal kartongkarbis.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Ceva Santé Animale
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/06/070/004
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
15.01.2007
 
10.      TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
03/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna