Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AE91 
Toote nimetus: RIMADYL INJECTION 50MG/ML 20ML / 1102363
Toimeaine: karprofeen 
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rimadyl Injection, 50 mg/ml, süstelahus koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
karprofeeni 50 mg
 
Abiained:
Bensüülakohol 10 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Postoperatiivse valu vaigistamine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada intramuskulaarselt.
Ettenähtud doose ja ravi kestust mitte ületada.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb raske südame-, maksa- või neeruhaigus.
Mitte kasutada preparaati mao ja soole haavandite või veritsuse eelsoodumuse korral.
Mitte kasutada preparaati vere vormelementide düskraasia esinemisel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust karprofeeni suhtes.
Mitte manustada samaaegselt teisi NSAID-ide (non-steroidal anti-inflammatory drug - mittesteroidne
põletikuvastane aine) klassi kuuluvaid ravimeid.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Sarnaselt teistele NSAID-ide klassi kuuluvatele ainetele võib karprofeeni kasutamisel harvadel
juhtudel tekkida neeru- või idiosünkraatilisi maksatalitluse häireid.
Mõned NSAID-id seostuvad aktiivselt vereplasma valkudega ning võivad konkureerida teiste
aktiivselt plasma proteiinidega seostuvate ainetega, mis võib viia toksiliste efektide tekkimiseni.
Ravimi kasutamine väga noortel (alla 6 nädala vanustel) või eakatel loomadel võib olla seotud
lisaohtudega. Kui karprofeeni manustamist sellistele loomadele vältida ei saa, tuleb kasutada
väiksemaid doose ning loomi kliiniliselt hoolikalt jälgida.
Ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või liiga madala vererõhuga loomadel tuleks
vältida potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu.
NSAID-id võivad vähendada fagotsütoosivõimet ning bakteriaalse infektsiooniga seotud põletikuliste
haiguste ravimisel tuleb kohaldada adekvaatset antimikrobiaalset teraapiat.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida juhuslikku süstimist iseendale.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Suurte dooside manustamisel võib esineda oksendamist ja kõhulahtisust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte manustada tiinetele ja lakteerivatele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Katsed näitasid, et karprofeeni
toksilisust loomadele ei mõjutanud oluliselt 15 loomadel kasutatava (või saadaoleva) ravimiga
samaaegselt manustamine. Need olid: atsetüülsalitsüülhape, atropiin, kloorpromasiin, diasepaam,
difenhüdramiin, etüülalkohol, hüdroklorotiasiid, imipramiin, meperidiin, propoksüfeen, fenobaritaal,
sulfisoksasool, tetratsükliin ja tolbutamiid.
Kuna nii karprofeen kui varfariin seonduvad mõlemad vereplasma valkudega, võib neid ravimeid
samaaegselt kasutada vaid hoolika kliinilise järelvalve all, sest uurimused on näidanud, et nad seovad
kaht erinevat kohta nii inimese kui ka veise seerumi albumiinis.
Mitte manustada samaaegselt või 24 tunni jooksul teisi NSAID-e.
Mitte kasutada koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Koer: soovitatav doos on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta (1 ml Rimadyl Injection’it 12,5 kg
kehamassi kohta) intravenoosselt või subkutaanselt. Soovitatav on manustada ravimit preoperatiivselt
premedikatsiooni või anesteesia indutseerimise ajal.
Analgeetilise ja põletikku vähendava toime pikendamiseks võib koertel ravi jätkata karprofeeni
tablettidega doosis 4 mg kg kehamassi kohta kuni 5 päeva.
 
Kass: soovitatav doos on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta (0,24 ml Rimadyl Injection’it 3 kg
kehamassi kohta) intravenoosselt või subkutaanselt. Soovitatav on manustada ravimit preoperatiivselt
anesteesia indutseerimise ajal. Pikema poolväärtusaja ning väiksema terapeutilise laiuse tõttu kassidel
tuleb ettenähtud doosist täpselt kinni pidada. Soovitav on kasutada võimalikult täpse gradueeringuga
süstalt.
Kliinilised katsed näitasid, et perioperatiivselt piisab koertele ja kassidele ühest doosist esimese 24
tunni jooksul. Kui sellel ajavahemikul on tarvis täiendavat analgeesiat, võib koertele lisaks manustada
pool doosi (2mg/kg) karprofeeni, kassidele lisadoosi mitte manustada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Spetsiifiline antidoot puudub. Üledoseerimisel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained, 2-arüülpropioonhapped.
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine (nonsteroidal
anti-inflammatory drug - NSAID), millel on põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku
alandav toime.
Sarnaselt paljudele teistele NSAID-idele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Arvestades karprofeeni põletikuvastast ja valuvaigistavat toimet, inhibeerib see
ravim prostaglandiinide sünteesi vaid vähesel määral. Terapeutilistes doosides manustatuna pärsib
karprofeen tsüklooksügenaasi (osaleb prostaglandiinide ja tromboksaanide sünteesil) või
lipooksügenaasi (osaleb leukotrieenide sünteesil) koeral, hobusel ja kassil vähe või üldse mitte. Kuna
prostaglandiinide sünteesi pidurdav efekt on üldiselt seostatav NSAID-ide põhiliste toksiliste
kõrvaltoimetega, siis vähene tsüklooksügenaasi sünteesi inhibeerimine võib seletada karprofeeni
vähest toksilisust neerudele ning mao-sooltraktile nendel loomaliikidel.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol, letsitiin, L-arginiin, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid, glükohoolhape,
süstevesi, lämmastik.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C–8°C).
Mitte lasta külmuda.
Pärast viaali esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Merevaik-kollane klaasviaal, suletud butüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumist kinnitusega.
Pakend: 20 ml N1
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1430
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08/09/2006
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna