Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AG02
Toote nimetus: TOLFEDINE 4% 10ML N1 / 1488764
Toimeaine: tolfenaamhape
Tootja: Vetoquinol SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Tolfedine, 40 mg/ml, süstelahus koertele ja kassidele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
40 mg tolfenaamhapet.
 
Abiained:
Bensüülalkohol 10,4 mg
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 5,0 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koertel:
Põletiku ja valu leevendamine krooniliste lihas-skeleti kahjustuste ägenemise korral.
Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine.
 
Kassidel:
Ülemiste hingamisteede haiguste täiendavaks raviks kombineeritult antibiootikumiraviga.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada samaaegselt koos teiste steroidsete või mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega.
Mitte kasutada mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandite korral.
Mitte manustada tiinetele loomadele.
Mitte kasutada neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega loomadel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Mitte ületada soovitatavat doosi ja ravi kestust.
 
Ravimi manustamine alla 6-nädalastele või eakatele loomadele võib kaasa tuua täiendavaid riske. Kui ravimi selline kasutamine on hädavajalik, võivad loomad vajada vähendatud doosi ja hoolikat kliinilist jälgimist.
 
Vältida manustamist dehüdreeritud, hüpovoleemilistele või madala vererõhuga loomadele, sest neil võib olla suurenenud neerutoksilisuse risk.
Soovitatav on mitte manustada Tolfedine-t loomadele, kes on üldanesteesia all seni, kuni nad on täielikult toibunud.
Kui loomal on pidevalt isupuudus, esineb oksendamine ja kõhulahtisus, samuti verine või musta värvusega roe, tuleb veterinaararstiga nõu pidada ning kaaluda ka ravi katkestamise võimalust.
Ravi ajal võivad tekkida oksendamine ja kõhulahtisus. Kui üks sellistest sümptomitest jääb püsima, tuleb ravi katkestada.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada silma koheselt jooksva vee all. Kui ärritus püsib, pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravi ajal võivad tekkida oksendamine ja kõhulahtisus. Kui üks sellistest sümptomitest jääb püsima, tuleb ravi katkestada.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitatav.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte manustada teisi MSPVA-sid samal ajal ega 24 tunni jooksul enne või pärast selle ravimi manustamist. Mõned MSPVA-d seonduvad tugevalt plasmavalkudega ja konkureerivad teiste tugevalt plasmavalkudega seonduvate ravimitega, mis võib põhjustada toksilisi toimeid. Ravimit ei ole soovitatav kasutada samaaegselt diureetikumide ja antikoagulantidega.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Soovitatud doos on 4 mg kilogrammi kehamassi kohta.
 
Ravimit manustatakse subkutaanselt või intramuskulaarselt.
Koer
Manustada intramuskulaarselt või subkutaanselt.
Soovitatud doos on 4 mg kilogrammi kehamassi kohta.
Vajadusel manustada korduvdoos 24-48 tunnise intervalliga.
 
Kass
Manustada subkutaanselt.
Soovitatud doos on 4 mg kilogrammi kehamassi kohta manustatuna üks kord päevas 3 järjestikusel päeval.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üledoseerimise korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained (fenamaadid), ATCvet kood: QM01AG02
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Tolfenaamhape (N‑(2‑metüül‑3‑klorofenüül) antraniilhape) on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), mis kuulub fenamaatide rühma. Tolfenaamhappel on põletikuvastased, valuvaigistavad ja palavikku alandavad omadused.
Tolfenaamhappe põletikuvastane toime on peamiselt tingitud tsüklooksügenaasi pärssimisest ning seega oluliste põletikumediaatorite prostaglandiinide ja tromboksaani sünteesi vähenemisest.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Tolfenaamhappe farmakokineetikat on uuritud laboriloomadel, inimestel ja sihtloomaliikidel, koertel ja kassidel.
 
Imendumine
Koertel imendub tolfenaamhape nii suukaudsel kui ka parenteraalsel manustamisel kiiresti. Suukaudsel manustamisel on Cmax ligikaudu 4 mg/ml ja see saabub umbes 1 tund pärast 4 mg/kg doosi manustamist. Sama doosi manustamisel söögi ajal on tolfenaamhappe Cmax 2 ±3 mg/ml. Need muutused tekivad tõenäoliselt toiduga manustamisega kaasneva suurema enterohepaatilise ringe tõttu. Süstides on maksimaalne plasmakontsentratsioon ligikaudu 4 mg/ml (subkutaanselt) ja ligikaudu 3 mg/ml (intramuskulaarselt) ning saabub 2 tundi pärast 4 mg/kg doosi manustamist (nii subkutaanse kui ka intramuskulaarse manustamise puhul).
 
Kassidel on imendumine üsna kiire. 4 mg/kg doosi suukaudsel manustamisel saavutatav keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon on ligikaudu 5,6 mg/ml. Keskmine Tmax on 1 tund. 4 mg/kg doosi süstimisel saavutatav keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon on 3,9 mg/ml, mis saavutatakse 1 tunni jooksul pärast süstet.
 
Jaotumine
 
Koertel ja kassidel seondub tolfenaamhape rohkem kui 99% ulatuses plasmavalkudega.
 
Biotransformatsioon
 
Tolfenaamhappe metabolismi on uuritud rottidel, küülikutel, koertel ja inimestel. Metabolismi ulatus sõltub liigist. Rotil, inimesel ja küülikul on peamisteks metaboliitideks kaks hüdroksümetaboliiti, koeral aga hüdroksümetaboliite ei moodustu ning uriinist võib leida ainult tolfenaamhapet ja selle glükuroonhappe konjugaati.
 
Eliminatsioon
 
Hüdroksüülitud metaboliidid ja nende konjugaadid erituvad peamiselt neerude kaudu. Muutumatu tolfenaamhape ja selle glükuroniidid erituvad peamiselt sapiga. Lisaks allub tolfenaamhape intensiivsele enterohepaatilisele ringele.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
Bensüülalkohol
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Etanoolamiin
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda  valguse eest.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarp, milles on üks merevaigu värvi klaasist 10 ml või 30 ml viaal, millel on kummist kork ja klorobutüülist sulgur, alumiiniumist kattekork või alumiiniumist ja plastikkettast koosnev äramurtav kork. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 LURE
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1660
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
01.06.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna