Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: LOXICOM INJ. 5MG/ML 10ML N1 / 1400544
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga ml sisaldab:
Toimeaine: meloksikaami 5 mg
Abiaine(d): veevaba etanooli 150 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Helekollane süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerad:
Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel. Postoperatiivse valu ja põletiku vähendamine ortopeediliste ja pehmete kudede kirurgia korral.
 
Kassid:
Postoperatiivse valu vähendamine ovariohüsterektoomia ja väiksemate pehmete kudede kirurgia korral.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kel on sellised seedekulgla häired, nagu ärritus ja hemorraagia, kahjustunud maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel ja, kassidel kehamassiga alla 2 kg.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Postoperatiivse valu leevendamiseks kassidel on ohutus määratletud vaid tiopentaal/halotaan
anesteesia korral.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Vältida kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, sest sel juhul on
potensiaalne risk neerutoksilisusele.
Anesteesia ajal peab standardne ravi hõlmama jälgimist ja vedelike manustamist.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale võib tekkida valulikkus. Inimesed, kes on NSAIDide suhtes
ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Tüüpilised kõrvaltoimed, mida koertel NSAIDe kasutamisel täheldatakse on isu kadu,
oksendamine, diarröa, veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on
täheldatud maksaensüümide taseme tõusu. Koertel on väga harva esinenud verist kõhulahtisust,
veriokset ja seedetrakti haavandeid.
Koertel ilmnevad kõrvaltoimed tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel
mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või
lõppeda surmaga.
Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mida tuleks ravida sümptomaatiliselt.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt punkt 4.3).
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja
proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist
toimet. Loxicom´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega
glükokortikosteroididega. Vältida tuleb potensiaalsete nefrotoksiliste ravimite samaaegselt
manustamist. Loomadel, kellele anesteesia on risk (näiteks vanada loomad) tuleks kaaluda
intravenoosse või subkutaanse vedelikteraapia teostamist enne anesteesiat. Kui korraga manustatakse
NSAIDe ja anesteetikume, ei saa välistada ohtu neerude funktsioonile.
Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja
seetõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood nende ravimitega.
Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Koerad:
Lihas-skeleti kahjustused: ühekordne subkutaanne süstimine doosis 0,2 mg meloksikaami/kg
kehamassi kohta (s.o.0.4 ml/10 kg kehamassi kohta). Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon ja
Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon võib kasutada järgneva ravina doosis 0,1 mg
meloksikaami/kg kehamassi kohta, 24 tundi pärast süstimist.
Postoperatiivse valu vähendamine (24 tunniks): ühekordne intravenoosne või subkutaanne süstimine
doosis 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o. 0,4 ml/10 kg kehamassi kohta) enne kirurgiat,
näiteks anesteesia alguses.
Kassid:
Operatsioonijärgse valu vähendamine kassidel, kellel suukaudne järelravi ei ole võimalik, nt
kodustamata kassid:
Ühekordne subkutaanne süst annuses 0,3 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.t 0,06 ml/kg
kehamassi kohta) enne operatsiooni, näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis. Sel juhul mitte
kasutada suukaudset järellravi.
Operatsioonijärgse valu vähendamine kassidel kui meloksikaami manustamist jätkatakse järelravina
suukaudselt: Ühekordne subkutaanne süst annuses 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.t
0,04 ml/kg kehamassi kohta) enne operatsiooni, näiteks anesteesia sissejuhatusperioodis.
Ravi jätkamiseks kuni viis päeva, võib esialgsele annusele 24 tunni pärast manustada Loxicomi 0,5
mg/ml suukaudset suspensiooni kassidele annuses 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta.
Suukaudset järelannust võib manustada kuni neli annust 24 tunniste intervallidega.
Annustamise täpsust tuleb jälgida eriti hoolikalt.
Ravimit kassidele manustades tuleks kasutada sobivalt gradueeritud 1 ml süstalt.
Vältida saastumist kasutamisel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise puhul rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed antireumaatilised: ja põletikuvastased ained (oksikaamid),
ATCvet kood: QM01AC06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID), mis
toimib prostaglandiini sünteesi inhibeerides ning on seetõttu põletikuvastase, valuvaigistava,
antieksudatiivse ja palavikuvastase toimega. Ravim vähendab leukotsüütide infiltratsiooni
põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esilekutsutud trombotsüütide
agregatsiooni. In vitro ja in vivo uuringutes näitas meloksikaam tsüklooksügenaas-2 (COX-2) suhtes
tugevamat inhibeerivat toimet kui tsüklooksügenaas-1 (COX-1) suhtes.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Subkutaansel manustamisel on meloksikaam täieliku biosaadavusega ning maksimaalne keskmine
kontsentratsioon plasmas 0,72 μg/ml koertel ja 1,1 μg/ml kassidel saavutatakse ligikaudu vastavlt 2,5
tundi ja 1,5 tundi pärast manustamist.
Jaotumine
Meloksikaami terapeutiline kontsentratsioon plasmas ja manustatud raviannused on koertel lineaarselt
seotud. Umbes 97 % meloksikaamist seondub plasmavalkudega. Jaotusmaht on koertel 0,3 l/kg ja
0.09 l/kg kassidel.
Metabolism
Meloksikaami leidub koertel peamiselt plasmas ja eritub peamiselt sapiga, uriin sisaldab ainult algaine
jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe derivaadiks ja mitmeks polaarseks
metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud farmakoloogiliselt inaktiivseteks.
Eliminatsioon
Meloksikaami elimineerumise poolväärtusaeg on 24 tundi koertel ja 15 tundi kassidel. Ligikaudu 75 %
manustatud annusest väljub roojaga ja ülejäänud osa uriiniga.
Keskkonnaomadused
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Meglumiin
Glütsiin
Etanool (veevaba)
Poloksameer 188
Naatriumkloriid
Glükofurool
Naatrium hüdrokloriid (pH kohandamiseks)
Hüdrokloorhape (pH kohandamiseks)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Värvitu klaasist viaal, mis sisaldab 10, 20 või 100 ml, suletud broombutüülkorkidega ja kaetud
alumiiniumkattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co Down, BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/08/090/006
EU/2/08/090/007
EU/2/08/090/008
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10/02/2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12/03/2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
10/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna