Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: LOXICOM SUUKAUDNE SUSPENSIOON 0,5MG/ML 15ML ( KASS) / 1465286
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Meloksikaam 0,5 mg
Abiaine:
Naatriumbensoaat 1,5 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Helekollane suukaudne suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kerge või mõõduka operatsioonijärgse valu ja põletiku leevendamine kassidel pärast kirurgilisi
protseduure, nt ortopeedilisi ja pehmete kudede operatsioone.
Valu ja põletiku leevendamine kassidel ägedate ja krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel.
Mitte kasutada kassidel, kellel on seedetrakti häired, nt seedetrakti ärritus või verejooks, maksa-,
südame- või neerupuudulikkus ning verejooksud.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
Mitte kasutada noorematel kui 6-nädalastel kassidel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.
Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või
hüpotensiivsel loomal.
Operatsioonijärgne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure:
täiendava valuvaigisti vajaduse korral tuleb kaaluda täiendavalt muu valuvaigisti kasutamist.
Kroonilised lihas-skeleti kahjustused:
Loomaarst peab regulaarselt jälgima reageerimist pikaajalisele ravile.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Aeg-ajalt on teatatud tüüpilistest mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetest, nt isutus,
oksendamine, kõhulahtisus, peiteveri roojas, apaatia ja neerupuudulikkus. Väga harvadel juhtudel on
täheldatud maksaensüümide taseme tõusu.
Need kõrvaltoimed on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva
võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt lõik 4.3).
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja
proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist
toimet. Loxicom'i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega
glükokortikosteroididega. Tuleb vältida potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimite samaaegset
manustamist.
Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid,
mistõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24-tunnine ravivaba periood nende
veterinaarravimitega. Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite
farmakoloogilisi omadusi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudselt.
Manustada suukaudselt kas toiduga segatult või vahetult suhu.
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.
 
Annustamine
Operatsioonijärgne valu ja põletik pärast kirurgilisi protseduure:
Pärast algset ravi Loxicom 5 mg/ml süstelahusega koertele ja kassidele jätkake 24 tunni pärast ravi
Loxicom 0,5 mg/ml suukaudse suspensiooniga kassidele annuses 0,05 mg meloksikaami/kg
kehamassi kohta. Suukaudset järelraviannust võib manustada üks kord päevas (24-tunniste
intervallidega) kuni nelja päeva vältel.
Äge lihas-skeleti kahjustus:
Algseks raviks on esimesel päeval ühekordne suukaudne annus 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi
kohta. Ravi jätkatakse annuse 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta suukaudse manustamisega
üks kord päevas (24-tunniste intervallidega) senikaua, kuni äge valu ja põletik püsivad.
Kroonilised lihas-skeleti kahjustused:
Algseks raviks esimesel päeval on ühekordne suukaudne annus 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi
kohta. Ravi tuleks jätkata suukaudse manustamisega üks kord päevas (24-tunniste vahedega) säilitava
annusena 0,05 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta.
Ravi tulemus ilmneb üldjuhul 7 päeva jooksul. Kui kliinilist paranemist ei ilmne, tuleb ravi hiljemalt
14 päeva pärast lõpetada.
Doseerimise protseduur
Süstal sobitub pudeli peale ja sellel on kehakaalu kilogrammidel põhinev skaala mis vastab
säilitusannusele. Krooniliste lihas-skeleti kahjustuste ravi alustamisel on esimesel päeval seega vajalik
kahekordne säilitav annus. Ägedate lihas-skeleti kahjustuste ravi alustamisel on esimesel päeval seega
vajalik neljakordne säilitav annus.
Jälgida hoolikalt annustamise täpsust. Soovitatud annust mitte ületada. Suspensiooni tuleks manustada
kasutades selleks Loxicomi pakendis olevat mõõtesüstalt.
Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ravil meloksikaamiga on kasside puhul kitsas ohutusvaru ning üleannustamise kliinilisi nähte võib
tekkida suhteliselt madalatel üleannustamistasemetel.
Üleannustamise korral võivad lõigus 4.6 loetletud kõrvaltoimed olla raskemad ja sagedasemad.
Üleannuse korral tuleb alustada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained (oksikaamid).
ATCvet kood: QM01AC06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim, mille
põletikuvastane, valuvaigistav, antieksudatiivne ja palavikuvastane toime on tingitud prostaglandiini
sünteesi inhibeerimisest. See vähendab leukotsüütide infiltratsiooni põletikulisse koesse.
Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esilekutsutud trombotsüütide agregatsiooni. In vitro ja in
vivo uuringutes inhibeeris meloksikaam tsüklooksügenaasi-2 (COX-2) rohkem kui tsüklooksügenaasi-
1 (COX-1).
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Kui loom on annuse manustamise ajal söömata, saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon plasmas
ligikaudu 3 tundi pärast manustamist. Kui loom on annuse manustamise ajal söönud, võib imendumine
olla veidi aeglasem. Sõltuvalt algannusest saavutatakse stabiilne tase 2 päeva (48 tunni) pärast.
Jaotumine
Meloksikaami terapeutiline kontsentratsioon plasmas ja manustatud raviannused on lineaarselt seotud.
Ligikaudu 97% meloksikaamist seondub plasmavalkudega.
Metabolism
Meloksikaami leidub valdavalt plasmas ja see eritub peamiselt sapiga, uriin sisaldab ainult algaine
jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe derivaadiks ja mitmeks polaarseks
metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud farmakoloogiliselt inaktiivseteks.
Eliminatsioon
Meloksikaami elimineerumise poolväärtusaeg on 24 tundi. Ligikaudu 75% manustatud annusest
väljub roojaga ja ülejäänud osa uriiniga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
naatriumbensoaat
glütserool
povidoon K30
ksnataankumm
dinatriumfosfaat-dihüdraat
naatriumdivesinikfosfaat-dihüdraat
veevaba sidruhape
simetikoon emulsioon
puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Veterinaarravim on pakitud 5 ml, 15 ja 30 ml keeratava korgiga polüetüleenpudelisse koos
HDPE/LDPE lastekindla korgiga. 1 ml mõõtesüstlal on kasside kehamassi skaala kilogrammides (0,5
kuni 10 kg).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/08/090/009
EU/2/08/090/027
EU/2/08/090/028
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10/02/2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12/03/2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
10/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna