Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: LOXICOM SUUKAUDNE SUSPENSIOON 0,5MG/ML 15ML / 1399732
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga ml sisaldab:
Toimeaine: meloksikaami 0,5 mg
Abiaine(d): naatriumbensoaati 1,5 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Helekollane suukaudne suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kel on sellised seedekulgla häired, nagu ärritus ja hemorraagia, kahjustunud
maksa-, südme- või neerufunktsioon ja hemorraagilised häired.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel koertel.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ning küsida nõu loomaarstilt. Vältida kasutamist
dehüdreerunud, hüpovoleemistel ja hüpotensiooniga loomadel, sest on potensiaalne risk
neerutoksilisusele.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatide (NSAID) suhtes ülitundlikud, peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Tüüpilised kõrvaltoimed, mida NSAIDe kasutamisel täheldatakse, on isu kadu, oksendamine, diarröa,
veri roojas, apaatia ja neerukahjustused. Väga harvadel juhtudel on täheldatud verist kõhulahtisust,
veriokset, seedetrakti haavandeid ja maksaensüümide taseme tõusu.
Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikel juhtudel
mööduvad ning kaovad pärast ravi lõppemist, kuid väga harvadel juhtudel võivad need olla rasked või
lõppeda surmaga.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt punkt 4.3).
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiidid ja
proteiinidega hästi seonduvad ained võivad seondumiseks omavahel konkureerida ja tekitada toksilist
toimet. Loxicom´i ei tohi manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ega
glükokortikosteroididega.
Eelnev ravi põletikuvastaste ainetega võib põhjustada täiendavaid või raskemaid kõrvaltoimeid ja
seetõttu tuleb enne ravi alustamist jätta vähemalt 24 tunnine ravivaba periood nende ravimitega.
Ravivaba perioodi puhul tuleb aga arvestada varem kasutatud ravimite farmakokineetilisi omadusi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudne.
Manustada toiduga või otse suhu.
Enne kasutamist korralikult loksutada.
Algannus esimesel päeval on ühekordne doos 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta
(s.o.4 ml/10 kg kehamassi kohta). Ravi jätkatakse üks kord päevas suukaudse manustamisega (24-
tunniste intervallidega) säilitusannusega 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta (s.o.2 ml/10 kg
kehamassi kohta.
Pikemaajaliseks raviks võib pärast esmase kliinilise vastuse ilmnemist (≥ 4 päeva pärast) doosi
kohandada madalamaiks toimivaks doosiks, arvestades seda, et krooniliste lihas-skeleti kahjustustega
seotud valu ja põletik võivad aja jooksul muutuda.
Eriti hoolikalt tuleb jälgida annustamise täpsust.
Suspensiooni võib manustada pakendis oleva kahe annustamissüstla abil. Süstal sobitub pudelile ning
on varustatud kg/skaalaga, mis vastab säilitusannusele (s.o. 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi
kohta). Seega esimesel päeval tuleb manustada kahekordne säilitusannus. Alternatiivravi võib alustada
Loxicom 5 mg/ml süstelahusega.
Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 3-4 päevaga. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt 10 päeva pärast juhul,
kui kliinilist paranemist ei ilmne.
Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise puhul rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed antireumaatilised ja põletikuvastased ained (oksikaamid),
ATCvet kood: QM01AC06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID), mis
toimib prostaglandiini sünteesi inhibeerides ning on seetõttu põletikuvastase, valuvaigistava,
antieksudatiivse ja palavikuvastase toimega. Ravim vähendab leukotsüütide infiltratsiooni
põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esilekutsutud trombotsüütide
agregatsiooni. In vitro ja in vivo uuringutes näitas meloksikaam tsüklooksügenaas-2 (COX-2) suhtes
tugevamat inhibeerivat toimet kui tsüklooksügenaas-1 (COX-1) suhtes.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub meloksikaam täielikult ja maksimaalne keskmine kontsentratsioon plasmas saavutatakse ligikaudu 4,5 tundi pärast manustamist. Preparaadi kasutamisel vastavalt soovitatud annustamisrežiimile saavutatakse meloksikaami stabiilsed kontsentratsioonid plasmas ravi teisel päeval.
 
Jaotumine
Meloksikaami terapeutiline kontsentratsioon plasmas ja manustatud raviannused on lineaarselt seotud. Umbes 97 % meloksikaamist seondub plasmavalkudega. Jaotusmaht on 0,3 l/kg.
 
Metabolism
Meloksikaami leidub peamiselt plasmas ja see eritub peamiselt sapiga, uriin sisaldab ainult algaine jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe derivaadiks ja mitmeks polaarseks metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud farmakoloogiliselt inaktiivseteks.
 
Eliminatsioon
Meloksikaami elimineerumise poolväärtusaeg on 24 tundi. Ligikaudu 75 % manustatud annusest väljub roojaga ja ülejäänud osa uriiniga.
 
Keskkonnaomadused
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumbensoaat
Glütserool
Povidoon K30
Ksantaankumm
Di-naatriumfosfaatdihüdraat
Naatriumdihüdrogeenfosfaatdihüdraat
Veevaba sidrunhape
Simetikoonemulsioon
Puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes..
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Veterinaarravim on pakitud 15 ml ja 30  ml polüetüleenist keeratavatesse pudelitesse HPDE/LDPE lapsekindlate korkidega. Kaks 1 ml ja 5 ml polüetüleenist/polüpropüleenist mõõtesüstalt on kaasas igapudeliga tagamaks väikestele ja suurtele koertele õige doseerimine. Igal süstlal on graduatsioon vastavalt kehamassile, 1 ml süstal on gradueeritud alates 0,25 kg kuni 5,0 kg ja 5 ml süstal on alates 1 kg kuni 25 kg.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/08/090/001
EU/2/08/090/002
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10/02/2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12/03/2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
10/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna