Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: MELOXIDYL SUSP 1,5MG/ML 100ML / 1278266
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Ceva Sante Animale 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Meloxidyl 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele.
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab
 
toimeaine
Meloksikaam                       1,5 mg
 
abiained
Naatriumbensoaat                  2 mg
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Kahvatukollane suspensioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1      Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Lihas-skeletisüsteemi ägedate ja krooniliste põletike ja valu leevendamine.
 
4.3      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel ja või imetavatel loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kellel on seedetrakti häired, nt ärritus ja verejooksud, maksafunktsioonihäired, südame ja neerude funktsiooni häired ja veritsusseisundid, või kui loomal on individuaalne ülitundlikkus ravimile.
Mitte kasutada alla 6-nädalastel koertel.
 
4.4      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5      Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kui tekivad kõrvaltoimed, tuleb ravi lõpetada ja loomaarstiga nõu pidada.
Vältida kasutamist dehüdreeritud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, sest sellega kaasneb suurenenud nefrotoksilisuse risk.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
NSAID-le teadaolevalt ülitundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet selle veterinaarravimiga.
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6          Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Üksikjuhtudel on teatatud NSAID-e puhul esinevatest tüüpilistest kõrvaltoimetest nagu isupuudus, oksendamine, kõhulahtisus, veriroe ja apaatia. Need kõrvaltoimed kaovad tavaliselt esimese ravinädala jooksul ning on üldjuhul mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu; väga harvadel juhtudel on tegemist tõsiste või surmaga lõppevate reaktsioonidega.
 
4.7      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud (vt lõik 4.3).
 
4.8      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Teised NSAID-id, diureetikumid, antikoagulandid, aminoglükosiid-antibiootikumid ja kõrge valguseonduvusega ained võivad konkureerida valguga seondumise pärast ja tekitada toksilisi toimeid.
Seda ravimit ei tohi kasutada koos teiste mittesteroidsete põletiku ja valu vastaste ainete ning glükokortikosteroididega.
 
Eelnev ravi teiste põletikuvastaste ainetega võib tekitada täiendavaid kõrvaltoimeid või nende esinemissageduse suurenemist, mistõttu peab jätma vähemalt 24-tunnise ravivaba ajavahemiku enne ravi alustamist.
Ravivaba perioodi arvestamisel tuleb lähtuda eelnevalt kasutatud ravimi farmakokineetilistest parameetritest.
 
4.9      Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudne.
Enne kasutamist loksutada.
 
Manustada toiduga segatuna.
Algannus esimesel päeval on ühekordne doos 0,2 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta. Ravi jätkatakse üks kord päevas suukaudse manustamisega (24-tunniste intervallidega) säilitusannusega 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta.
 
Jälgida hoolikalt annustamise täpsust.
Suspensiooni võib anda doseerimissüstla abil, mis on lisatud pakendile. Süstal sobitub pudelile ning on varustatud kg/skaalaga, mis vastab säilitusannusele (st 0,1 mg meloksikaami/kg kehamassi kohta). Seega esimesel päeval tuleb manustada kahekordne säilitusannuse kogus.
Väiksematele koertele – alla 7 kg – võib suspensiooni manustada kasutades väikseimat süstalt (gradueeringu üks vahemik vastab 0,5 kg kehamassile) ja suurematel koertele (üle 7 kg) suure süstlaga (gradueeringu üks vahemik vastab 2,5 kg kehamassile).
 
Tavaliselt ilmneb kliiniline vastus 3…4 päevaga. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt 10 päeva pärast juhul, kui kliinilist paranemist ei ilmne.
Vältida ravimi saastumist ravi ajal.
 
4.10    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise korral tuleb otsekohe alustada sümptomaatilise raviga.
 
4.11    Keeluaeg
 
Ei rakendata.
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed valu ja põletikuvastased ained, ATCvet kood: QM01AC06
 
5.1      Farmakodünaamilised omadused
 
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim, mille põletikuvastane, antieksudatiivne, valuvaigistav ja palavikuvastane toime on tingitud prostaglandiini sünteesi inhibeerimisest. Meloksikaam vähendab leukotsüütide infiltratsiooni põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni esilekutsutud trombotsüütide agregatsiooni. In vitro ja in vivo uuringutes inhibeeris meloksikaam tsüklooksügenaasi-2 (COX-2) rohkem kui tsüklooksügenaasi-1 (COX-1).
 
5.2      Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub meloksikaam täielikult ja maksimaalne keskmine kontsentratsioon plasmas saavutatakse ligikaudu 7,5 tundi pärast manustamist. Preparaadi kasutamisel vastavalt soovitatud annustamisrežiimile saavutatakse meloksikaami stabiilsed kontsentratsioonid plasmas ravi teisel päeval.
 
Jaotumine
Manustatud ravimi annuse ja terapeutilise plasmakontsentratsioon vahel on lineaarne seos. Ligikaudu 97% meloksikaamist seondub plasmavalkudega. Jaotusruumala on 0,3 l/kg.
 
Metabolism
Meloksikaami leidub valdavalt plasmas ja see eritub peamiselt sapiga, uriin sisaldab ainult algaine jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe derivaadiks ja mitmeks polaarseks metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud farmakoloogiliselt inaktiivseteks.
 
Eliminatsioon
Meloksikaami eliminatsiooni poolväärtusaeg on 24 tundi. Ligikaudu 75% manustatud annusest väljub roojaga ja ülejäänud osa uriiniga.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1      Abiainete loetelu
 
Ksantaankummi, veevaba kolloidne ränidioksiid, mittekristalliseeruv vedel sorbitool, glütserool, ksülitool, naatriumbensoaat, veevaba sidrunhape, puhastatud vesi.
 
6.2      Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3      Kõlblikkusaeg
 
3 aastat.
Pärast esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4      Säilitamise eritingimused
 
Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.
 
6.5       Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmase pakendi materjal
 
Kõrgtihedusega polüetüleenist pudel koos kõrgtihedusega polüetüleenist keermega korgiga.
Madala tihedusega polüetüleenist süstlakolb, mis käib polüpropüleenist mõõtesüstlasse.
 
Pakendi suurus
 
Igas pakendis on kaks erineva suurusega mõõtesüstalt.
 
10 ml pudel
32 ml pudel
100 ml pudel
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Ceva Santé Animale
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/06/070/001
EU/2/06/070/002
EU/2/06/070/003
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 15.01.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.12.2011
 
10.      TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
03/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna