Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AE03
Toote nimetus: KETOFEN 1% 20ML / 1102420
Toimeaine: ketoprofeen 
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Ketofen 1%, 10 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
Toimeained:
Ketoprofeen 10 mg
 
Abiained:
Benasüülalkohol (E1519) 10 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Koer ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Valu ja põletik.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada südame-, maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega loomadel, mille korral on võimalikud mao-soole haavandid või veritsus. Mitte kasutada, kui esineb vere düskraasia tunnuseid.
Mitte kasutada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, diureetikumide ja antikoagulantidega.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vältida ravimi manustamist tugevalt dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või hüpotensiivsetele
loomadele potentsiaalse suurenenud nefrotoksilisuse riski tõttu.
Ravimi manustamine noorematele kui 6 nädala vanustele loomadele ja eakatele loomadele võib olla seotud lisariskiga. Kui ravimi manustamist neil ei ole võimalik vältida, tuleb kaaluda raviannuse alandamist ja loomi hoolikalt jälgida.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale, pesta piirkond vee ja seebiga.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma, loputada 15 minuti jooksul veega, ärrituse püsimisel pöörduda nõu
saamiseks arsti poole.
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel on täheldatud mõningaid gastrointestinaalseid talumatusnähte (oksendamine,
kõhulahtisus). Ravimi manustamise lõpetamisel kaovad need nähud kiiresti.
Pärast subkutaanset või intramuskulaarset manustamist on täheldatud kerget mööduvat paistetust ja
lokaalset turset.
Allergilisi reaktsioone võib esineda väga harva.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringud laboriloomadel ei ole näidanud toksilist toimet sigivusele ja lootearengule.
Sihtloomaliikide kohta andmed puuduvad ning neil võib ravimit kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Mitte kasutada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, diureetikumide, glükokortikosteroidide ja antikoagulantidega. Vältida samaaegselt manustamist nefrotoksiliste ravimitega.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Koertele manustatakse intramuskulaarselt, subkutaanselt või intravenoosselt.
Kassidele manustatakse subkutaanselt.
Soovituslik annus on 2 mg ketoprofeeni kg kehamassi kohta, mis vastab 0,2 ml süstelahusele kg
kehamassi kohta päevas. Ravikuur 1...3 päeva.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ravimi Ketofen 1% kahekordse soovitusliku annuse manustamisel 3 korda pikema aja jooksul kui soovitatud ei põhjustanud kõrvaltoimeid.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, propioonhappe derivaadid.
ATCvet kood: QM01AE03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ketoprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis kuulub karbonüülhapete derivaatide
propioonhapete alamklassi. Ketoprofeenil on 3 mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele omast
toimet: põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime. Esmane toimemehhanism on
prostaglandiinide sünteesi pärssimine arahhidoonhappest tsüklooksügenaasi mõjutamise kaudu.
Ketoprofeenil on tugev toime ägeda, alaägeda ja kroonilise põletiku vastu.

5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Koeral on intramuskulaarse ja subkutaanse manustamise korral ravimi biosaadavus hea (72,6 ± 8,5%
i.m. ja 85,8 ± 17,3% s.c. manustamise korral) ja plasma maksimumkontsentratsioon saavutati kiiresti
(0,11 ± 0,02 tundi i.m. ja 0,53 ± 0,22 tundi s.c. manustamise korral).
Kassil on korduvate subkutaansete manustamiste korral ravimi biosaadavus 94,16 ± 15,35% ja
maksimumkontsentratsioon (6,75 ± 0,95 μg/ml) saavutati pärast esmakordset manustamist kiiresti
(0,28 ± 0,13 h).
Ketoprofeeni eritumine toimub kassidel kiiremini kui koertel.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
L-arginiin
Naatriumkloriid
Sidrunhappemonohüdraat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi pruun klaasviaal, mis on suletud klorobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 20 ml 1 tk pakendis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Ceva Santé Animale
10 Av de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1292
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.12.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.04.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna