ACTICARP 50MG/ML INJ. 50ML / 1518678

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine karprofeen
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse jaägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.
Liigid Veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil välispakendil ja vahetulsisepakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 50mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Ecuphar NV
ATC QM01AE91

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Acticarp, 50 mg/ml süstelahus veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Karprofeen 50 mg
Abiained:
Veevaba etanool 0,1 ml
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, hele õlgkollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja
ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või veritsus.
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasiast.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või
liiga madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt
nefrotoksiliste ravimitega.
Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.
Mitte manustada samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVR) või 24
tunni jooksul enne või pärast nende kasutamist.
Kuna MSPVRide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peab kaaluma
vedelikteraapia kaasamist, seda eriti ägeda mastiidi ravimisel.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Nagu ka teistel MSPVRidel, on karprofeenil laboratoorsetes uuringutes ilmnenud fotosensibiliseeriv
potentsiaal.
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Kui see juhtub, pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda
koheselt. Kui ärritus ei kao, pöörduda viivitamatult arsti poole.
Vältida juhuslikku süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib tekkida mööduv lokaalne reaktsioon.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Karprofeenil ei ole olulisi koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Kliinilistes uuringutes veistega
kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine, tsefalosporiine ja
potentseeritud penitsilliine – teadaoleva koostoimete ilmnemiseta. Siiski ei peaks karprofeeni, nagu ka
teisi MSPVRe, manustama samaaegselt teiste MSPVRide või glükokortikoidide klassi kuuluvate
ravimitega. Kui karprofeeni manustatakse üheaegselt antikoagulandiga, peab looma hoolikalt jälgima.
MSPVRid seonduvad tugevalt vereplasma valkudega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate
ravimitega võistelda, võib nende üheaegselt manustamisel olla toksiline toime.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ravimit tuleb manustada ühekordse subkutaanse või intravenoosse süstina annuses 1,4 mg
karprofeeni/kg kehamassi kohta (1 ml/35 kg) koos antibiootikumiraviga, vastavalt vajadusele.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kliinilistes uuringutes kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel
kõrvaltoimeid ei täheldatud.
Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ja üleannustamisel peab rakendama tavalist MSVRide
üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva.
Piimale: 0 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed reuma- ja põletikuvastased ained
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine, millel on
põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.
Sarnaselt paljudele teistele MSPVRidele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Arvestades karprofeeni põletikuvastast ja valuvaigistavat toimet, inhibeerib see
ravim prostaglandiinide sünteesi siiski vaid vähesel määral. Täpne toimemehhanism ei ole teada.
Uurimused on näidanud, et karprofeenil on tugev palavikku alandav toime ja see alandab oluliselt
kopsukoe põletikureaktsiooni veiste ägedate kehatemperatuuri tõusuga kulgevate nakkuslike
respiratoorhaiguste korral. Uuringud veistel eksperimentaalselt esile kutsutud ägeda mastiidiga on
näidanud, et karprofeenil on intravenoossel manustamisel tugev palavikku alandav toime ja see
parandab südametegevust ja vatsafunktsiooni.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Pärast ühte subkutaanset manustamist annuses 1,4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta, saavutati
maksimaalne kontsentratsioon plasmas (Cmax) 15,4 μg/ml 7…19 tunni pärast (Tmax).
Jaotumine
Karprofeeni kontsentratsioon on kõige kõrgem sapivedelikus ja plasmas ning üle 98 % karprofeenist
on seondunud plasmavalkudega. Karprofeen jaotus kudedes hästi, kontsentreerudes enim neerudes ja
maksas, millele järgnevad rasv-ja lihaskude.
Metabolism
Karprofeen (algne) on kõikides kudedes peamine komponent. Karprofeen (algühend) metaboliseerub
aeglaselt, peamiselt tsüklilise hüdroksüleerumise, ?-süsiniku juures hüdroksüleerumise ja
karboksüülhapperühma glükuroonhappega konjugeerumise teel. 8-hüdroksüleerunud metaboliit ja
metaboliseerumata karprofeen on domineerivad roojas, sapivedeliku proovid sisaldavad
konjugeerunud karprofeeni.
Eliminatsioon
Karprofeeni poolväärtusaeg plasmas on 70 tundi. Karprofeen väljutatakse peamiselt roojaga, mis
annab tunnistust sapinõristuse tähtsusest.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Veevaba etanool
Makrogool 400
Poloksameer 188
Etanoolamiin (pH reguleerimiseks)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
50 ml merevaikkollasest klaasist (tüüp I) viaalid, suletud Flurotec (klorobutüülkattega) punnkorgi ja
alumiiniumist flip-off kattega. Üks viaal pappkarbis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Ecuphar NV
Legeweg 157-i
8020 Oostkamp
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1713
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.04.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2017
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.