ADVANTAGE TÄPILAHUS 0,4ML KASS ALLA 4KG N4/ 1087455

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine imidaklopriid
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kirbuinfestatsioonide ennetus ja ravi kassidel.Kassi peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast ravimi manustamist.Ühekordne ravimi manustamine hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks.Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.
Liigid Kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Säilitada eraldi toiduainetest, joogist ja loomasöödast.Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Pakendi kogus 100mg 1ml 0.4ml 4TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP53AX17

Ülevaade

 

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Advantage, 100 mg/ml täpilahus kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml täpilahust sisaldab:
Toimeaine:
Imidaklopriid 100 mg
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen (E 321) 1,0 mg
Bensüülalkohol (E1519) 832,0 mg
Üks tuub sisaldab imidaklopriidi:
40 mg (0,4 ml 10%-list lahust)
80 mg (0,8 ml 10%-list lahust)
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Täpilahus.
Selge kollane kuni kergelt pruunikas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirbuinfestatsioonide ennetus ja ravi kassidel.
Kassi peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast ravimi manustamist.
Ühekordne ravimi manustamine hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks.
Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -
flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada võõrutamata kassipoegadel, kes on nooremad kui 8 nädalat.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi manustamisel tuleb hoolikalt jälgida, et tuubi sisu ei satuks loomale silma ega suhu.
On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb
veenduda, et loomad üksteist pärast ravimi manustamist ei lakuks.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida ravimi sattumist nahale, silma või suhu.
Ravimi silma sattumisel tuleb see kohe hoolikalt veega välja loputada.
Ravimi nahale sattumisel tuleb see kohe maha pesta seebi ja veega.
Harva võib paikselt manustatavate preparaatide kasutamisel esineda nahareaktsioone (allergia, ärritus,
kipitus).
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või naha ja silmade ärrituse püsimisel pöörduda viivitamatult arsti
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Veterinaarravimi manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast manustamist pesta hoolikalt käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravim on kibeda maitsega. Kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist võib
mõnikord esineda salivatsiooni. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma,
et vajaks ravi.
Väga harvadel juhtudel võib manustamiskohal esineda nahareaktsioone, näiteks karvakadu, punetus,
sügelus.
Kassidel on üksikjuhtudel täheldatud suurenenud süljeeritust ja neuroloogilisi nähte nagu
koordinatsioonihäired, lihasvärinad ja depressioon.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud rottide ja küülikutega ei ole näidanud embrüotoksilist ja teratogeenset toimet.
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ravimi manustamisel koos laialdaselt kasutuses olevate veterinaarravimitega nagu fentioon,
lufenuroon, milbemütsiin, febanteel, püranteel ja prasikvanteel, ei täheldatud mingisuguseid
sobimatuse tunnuseid. Ravimi sobivust on tõestatud ka väga paljude teiste ravimitega, k.a.
vaktsiinidega,
koos kasutades.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Kuni 4 kg kassid: üks 0,4 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile 1 kg kehamassi
kohta.
4 kg ja raskemad kassid: üks 0,8 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile 1 kg
kehamassi kohta.
Ravimi manustamiseks eemaldada pakendist üks tuub. Hoida tuubi püstises asendis ja eemaldada kork
seda pöörates. Ümberpööratud korgi abil eemaldada korki keerates tuubilt sulgur (vt joonist).


Lükata karvkate laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada tuubi ots nahale ja pigistada tuubi õrnalt mõned korrad nii, et kõik selles sisalduv preparaat satuks otse nahale.
Kassidele manustada preparaat kuklale.

Ravim on kibeda maitsega ja kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist,
võib esineda salivatsiooni. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma, et
vajaks ravi.
On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb
veenduda, et loomad üksteist pärast ravimist ei lakuks.
Ravimit manustada ainult tervele nahale.
Minimaalne raviintervall on 4 nädalat.
Ravimi manustamine imetavatele kassidele hoiab kirpudega nakatumise ära nii emasloomal kui ka
kassipoegadel.
Kassi peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast preparaadi manustamist.
Ühekordne ravimi manustamine hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks. Keskkonda
tekkinud uute kirpudega taasnakatumine võib jätkuda kuue nädala jooksul (või isegi kauem) pärast
ravi alustamist.
Optimaalseks kirpude invasiooni ennetamiseks ja tõrjeks on vajalik igakuine ravimi manustamine.
Preparaadi toime püsib ka siis, kui loom saab märjaks. Sagedase märjakssaamise korral võib ravimi
taasmanustamine osutuda vajalikuks enne nelja nädala möödumist. Sellisel juhul mitte manustada
ravimit sagedamini kui kord nädalas.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Terapeutilistest annustest 5 korda suuremaid annuseid kaheksal järjestikusel nädalal kasutades ei
täheldatud soovimatuid nähte.
Mürgistus suukaudse manustamise järgselt on ebatõenäoline. Juhul kui see siiski juhtub, tuleb
rakendada sümptomaatilist ravi veterinaararsti järelevalve all.
Teadaolevat spetsiifilist antidooti ei ole, kuid kasu võib olla aktiivsöe manustamisest.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QP53AX17
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Imidaklopriid, 1-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-N-nitro-imidasolidiin-2- ülideenamiin, on
ektoparasititsiid, mis kuulub kloronikotinüülide gruppi. Keemiliselt klassifitseeritakse seda kui
kloronikotinüülnitroguaniid. Imidaklopriid on kõrge afiinsusega kesknärvisüsteemi postsünapside
nikotiinergiliste atsetüülkoliini retseptorite suhtes. Kolinergilise ülekande inhibeerumine putukatel viib
paralüüsi ja surmani. Imetajate kesknärvisüsteemile ei ole sellel ainel toimet, sest ainel on nõrk
seondumine imetajate nikotiinergiliste retseptoritega ning vähene vere-ajubarjääri läbitungimise
võime. Minimaalset farmakoloogilist aktiivsust toetavad ohutusuuringud, milles manustati küülikutele,
hiirtele ja rottidele ka kuni surmavaid annuseid.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Ravim on näidustatud nahale manustamiseks. Pärast paikset manustamist kassile jaotub lahus kiiresti
üle kogu looma keha pinna.
Nahakaudsed manustamise uuringud rottidel ja üleannustamise ning seerumi kineetilised uuringud
kassidel tõestasid, et süsteemne imendumine on väga madal, mööduv ja kliinilise efektiivsuse
seisukohas ebaoluline. Seda tõestas uuring, milles kirbud ei surnud pärast varem ravitud loomal
toitumist, kui looma nahk ja karvkate oli toimeainest täielikult puhastatud.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksütolueen (E 321)
Bensüülalkohol (E1519)
Propüleenkarbonaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Säilitada eraldi toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüpropüleenist valge tuub, suletud polüpropüleenist valge korgiga.
Pakendi suurused
0,4 ml 4 tk pakendis.
0,8 ml 4 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1456
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.03.2007
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.