ADVANTIX 4,0ML N4 / 1136900

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine permetriin + imidaklopriid
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kirpude (Ctenocephalides spp) infestatsiooni raviks ning profülaktikaks.Koera peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul ravi järgselt. Ühekordne ravi hoiab edasisekirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks.Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana. 1Ravimil on püsiv akaritsiidne ja peletav toime puukide vastu neljaks nädalaks (Rhipicephalussanguineus ja Ixodes ricinus) või kolmeks nädalaks (Dermacentor reticulatus).Koeral peal olevad puugid ei pruugi surra kahe päeva jooksul pärast ravi ning võivad jäädakinnitunuks ja nähtavale. Seetõttu on soovitatav eemaldada ravi ajal juba olemasolevad puugid, etvältida nende kinnitumist ja võimalust verd imeda.Ühekordne ravimine on peletava (toitumisvastase) toimega moskiitodele kolme nädala (Phlebotomusperniciosus) või kahe nädala (Phlebotomus papatasi) jooksul, harilikule pistekärbsele (Stomoxyscalcitrans) nelja nädala jooksul ja pistesääskedele kahe nädala (Aedes aegypti) või nelja nädala(Culex pipiens) jooksul.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Mitte lasta külmuda.Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast.Pärast fooliumpakendi avamist hoida kuivas kohas.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pipetil. Kõlblikkusaeg viitab sellekuu viimasele päevale.Kõlblikkusaega pärast fooliumpakendi avamist: 24 kuud.Kõlblikkusaega pärast vahetu pakendi avamist: avatud pipett tuleb koheselt ära kasutada.
Pakendi kogus 500mg+100mg 1ml 4ml 4TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP53AC88

Ülevaade


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Advantix, täpilahus koertele kuni 4 kg
Advantix, täpilahus koertele üle 4 kg kuni 10 kg
Advantix, täpilahus koertele üle 10 kg kuni 25 kg
Advantix, täpilahus koertele üle 25 kg kuni 40 kg

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:

Imidaklopriid
Permetriin
100 mg/ml
500 mg/ml

Abiaine: butüülhüdroksütolueen (E321): 1,0 mg/ml

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Selge kollakas kuni pruunikas lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid

Koer
Vastavalt koera kehamassile kasutada sobivat Advantix täpilahust või kombinatsiooni (vaata lõik 4.9).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kirpude (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) infestatsiooni raviks ning profülaktikaks.
Koera peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul ravi järgselt. Ühekordne ravi hoiab edasise
kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks. Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest
tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.
Koeraväivinakkuse (Trichodectes canis) raviks.
Ravimil on püsiv akaritsiidne ja peletav toime puukide vastu neljaks nädalaks (Rhipicephalus
sanguineus ja Ixodes ricinus) või kolmeks nädalaks (Dermacentor reticulatus).
Peletava ja surmava toime tõttu puuksiirutajale Rhipicephalus sanguineus, vähendab ravim Ehrlichia
canis’e ülekandumise tõenäosust, vähendades nii koerte erlihhioosi riski. Haigestumise riski
vähenemine on tõestatud katsetes alates 3. päevast pärast ravimi manustamist ning see püsib 4
nädalat.
Koera peal olevad puugid ei pruugi surra kahe päeva jooksul pärast ravi ning võivad jääda
kinnitunuks ja nähtavale. Seetõttu on soovitatav eemaldada ravi ajal juba olemasolevad puugid, et
vältida nende kinnitumist ja võimalust verd imeda.
Ühekordne ravimine on peletava (toitumisvastase) toimega moskiitodele kolme nädala (Phlebotomus
perniciosus) või kahe nädala (Phlebotomus papatasi) jooksul, harilikule pistekärbsele (Stomoxys
calcitrans) nelja nädala jooksul ja pistesääskedele kahe nädala (Aedes aegypti) või nelja nädala
(Culex pipiens) jooksul.

4.3. Vastunäidustused
Olemasolevate andmete puudumise tõttu ei tohi veterinaarravimit kasutada alla 7 nädala vanustel või
alla 1,5 kg kaaluvatel kutsikatel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada kassidel. (Vt ka lõik 4.5. Ettevaatusabinõud).

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Võib esineda üksikute puukide kinnitumist või üksikute moskiitode ja pistesääskede hammustusi,
seetõttu ei saa ebasobivate tingimuste olemasolul täielikult välistada haiguste ülekandumist, mida
need parasiidid levitavad.
Soovitatav on manustada ravim vähemalt 3 päeva enne eeldatavat kokkupuudet E. canis nakkusega.
Katsed E. canis’ega nakatunud Rhipicephalus sanguineus puukidele eksponeeritud koertega on
tõestanud erlihhioosi haigestumise riski vähenemist alates 3. päevast pärast ravimi manustamist, mis
kestab 4 nädalat.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Manustada ettevaatlikult, et pipeti sisu ei satuks koerale silma ega suhu.
Preparaati manustada hoolikalt vastavalt kirjeldusele lõigus 4.9. Eriti tuleb vältida preparaadi
sattumist ravitud või lähikontaktis olevate loomade suhu manustamiskoha lakkumise tõttu.
Mitte manustada kassidele.


See ravim on kassidele äärmiselt mürgine ja võib olla surmav kasside unikaalse füsioloogia tõttu, mis
ei suuda metaboliseerida teatud aineid, k.a permetriin. Et vältida kasside juhuslikku kokkupuudet
preparaadiga, hoida ravitud koerad pärast ravimi manustamist kassidest eemal seni, kuni
manustamiskoht on kuiv. Oluline on tagada, et kass ei lakuks ravimi manustamiskohta selle
preparaadiga ravitud koeral. Kui selline olukord siiski tekib, pöörduda kiiresti loomaarsti poole.
Enne haigetele ja nõrkadele koertele manustamist konsulteerida oma loomaarstiga.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida preparaadi sattumist nahale, silma või suhu.
Mitte süüa, juua, ega suitsetada preparaadi manustamise ajal.
Pärast kasutamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta kohe maha seebi ja veega.
Inimesed, kellel on naha ülitundlikkus võivad olla eriti tundlikud selle ravimi suhtes.
Peamised kliinilised tunnused, mis äärmiselt harvadel juhtudel võivad tekkida, on mööduvad naha
aistilised ärritused nagu torkimine, põletustunne ja tundetus.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma, tuleb see kohe hoolikalt veega välja loputada. Kui naha või
silmade ärritus püsib, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi
etiketti.
Mitte alla neelata. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Kuni manustamiskoha kuivamiseni hoiduda inimestel, eriti lastel, kokkupuutest loomaga. Selle
tagamiseks on soovitav manustamisprotseduur läbi viia õhtupoolikul. Loomadel, kellele on hiljuti
ravimit manustatud, ei tohi lasta magada inimeste, eriti laste juures.
Vältimaks laste juurdepääsu pipettidele, hoida pipett originaalpakendis kuni kasutamiseni ning
hävitada kasutatud pipetid koheselt.
Muud ettevaatusabinõud
Preparaat on ohtlik veeorganismidele, seetõttu ei tohi ravitud koeri mitte mingil juhul lubada
mingisugusesse pinnavette enne, kui ravimi manustamisest on möödunud vähemalt 48 tundi.
Advantix täpilahuse lahusti võib jätta plekke sellistele materjalidele nagu nahk, kangad, plastik ja
töödeldud pinnad. Lasta manustamiskohal kuivada, enne kui võimaldada looma kokkupuutumist
eelpoolnimetatud materjalidega.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võib koertel esineda mööduvat naha tundlikkust (suurenenud lokaalset
kihelust, kratsimist, hõõrumist, karvakadu ning punetust manustamiskohal) või letargiat, mis on
üldiselt ise mööduvad.
Väga harvadel juhtudel võib koertel esineda muutusi käitumises (ärritus, rahutus, vingumine ja
pöörlemine), seedekulgla sümptomeid (oksendamine, diarröa, hüpersalivatsioon, vähenenud isu) ja
neuroloogilisi tunnuseid, nagu ebakindel liikumine ja tõmblemine nendel koertel, kes on toimeainele
permetriin vastuvõtlikud. Need tunnused mööduvad iseenesest.
Mürgistus tahtmatu ravimi suhu sattumise tõttu on ebatõenäoline, kuid võib väga harvadel juhtudel
esineda. Sellisel juhul võivad esineda neuroloogilised tunnused, nagu treemor ja letargia. Ravi on
sümptomaatiline. Spetsiifiline antidoot ei ole teada.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja imetamise ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ainult nahale manustamiseks. Manustada ainult kahjustamata nahale.
Minimaalne soovituslik annus on 10 mg imidaklopriidi ja 50 mg permetriini kg kehamassi kohta.
Annustamisskeem

Koera kehamass
kg-des
Preparaat Maht (ml) Imidaklopriid
(mg kg kehamassi
kohta)
Permetriin
(mg kg kehamassi
kohta)
≤ 4 kg Advantix,
täpilahus koertele
kuni 4 kg
0,4 ml Min.10 Min.50
>4 ≤10 kg Advantix,
täpilahus koertele
üle 4 kg kuni 10 kg
1,0 ml 10...25 50...125
>10 ≤ 25 kg Advantix,
täpilahus koertele
üle 10 kg kuni 25
kg
2,5 ml 10...25 50...125
>25 ≤ 40 kg Advantix,
täpilahus koertele
üle 25 kg kuni 40
kg
4,0 ml 10...16 50...80

Koertele kehamassiga üle 40 kg kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.
Kirpudega taasnakatumise vähendamiseks on soovitatav ravida kõiki majapidamises olevaid koeri.
Samuti tuleb teisi samas majapidamises elavaid koduloomi ravida loomaliigile sobiva ravimiga.
Soovitatav on hävitada täiskasvanud kirbud ja nende vastsed ka ümbritsevas keskkonnas kasutades
sobivat kirbutõrjevahendit.
Preparaadi toime säilib ka siis, kui loom saab märjaks. Siiski on soovitatav vältida pikaajalist ja
sagedast kokkupuudet veega. Sagedase märjakssaamise korral võib toime väheneda ja vajalik võib
olla ravimi korduv manustamine, sõltuvalt välisparasiitide esinemisest keskkonnas. Sellisel juhul
mitte manustada ravimit sagedamini kui kord nädalas. Kui on vaja koera šampooniga pesta, tuleb seda
teha enne preparaadi manustamist või siis mitte varem kui kaks nädalat pärast manustamist, et vältida
kordusravi.
Infestatsiooni korral koeraväividega on soovitatav veterinaarne järelkontroll 30 päeva pärast ravi,
kuna mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.
Eemaldada pipett pakendist, hoida pipetti püstises asendis ning tõmmata kork maha. Keerata
kork tagurpidi pipetile peale. Korki keerates puruneb kaitsekile. Seejärel eemaldada kork.


Koertele kehamassiga 10 kg ja vähem:
Seisval koeral tõmmata abaluude vahelt karvad laiali nii, et nahk oleks nähtav.
Asetada pipeti ots nahale ja pigistada pipetti mitu korda nii, et selle sisu satuks otse nahale.


Koertele kehamassiga üle 10 kg:
Seisval koeral manustada Advantix pipeti kogu sisu võrdselt nelja erinevasse kohta seljajoonel,
kuklast sabajuureni. Igas manustamiskohas tõmmata karvad laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada
pipeti ots nahale ja pigistada pipetti õrnalt nii, et lahus satuks otse nahale. Mitte manustada liiga suurt
kogust ühte kohta, sest siis võib preparaat mööda koera külgi maha voolata.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Viiekordsed annused ei põhjustanud tervetel kutsikatel ja täiskasvanud koertel ega kutsikatel, kelle
emadele manustati kolmekordne annus ravimit, kliiniliste tunnustega kõrvaltoimeid.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parasiitide vastased ained
ATCvet kood: QP53AC54
Advantix täpilahus on imidaklopriidi ja permetriini sisaldav ektoparasititsiid lokaalseks kasutamiseks.
Selline kombinatsioon toimib insektitsiidina, akaritsiidina ja repellendina.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Imidaklopriid on ektoparasititsiid, mis kuulub kloronikotinüülide gruppi. Keemiliselt
klassifitseeritakse seda kui kloronikotinüülnitroguaniid. Imidaklopriid toimib täiskasvanud kirpudele
ja vastsetele. Lisaks täiskasvanud kirpude hävitamisele on tõestatud ka imidaklopriidi larvitsiidne
toime keskkonnas olevatesse kirbu vastsetesse. Vastsed ravitud looma ümbruses hävivad loomaga
kokku puutudes. Toimeaine on kõrge afiinsusega kesknärvisüsteemi postsünapside nikotiinergiliste
atsetüülkoliini retseptorite suhtes. Koliinergilise ülekande inhibeerumine putukatel viib paralüüsi ja
surmani.
Permetriin kuulub I tüübi püretroidide akaritsiidide ja insektitsiidide klassi ning toimib ka
repellendina. Püretroidid mõjutavad lülijalgsete ja mittelülijalgsete naatriumikanaleid. Püretroidid on
nn avatud kanali blokaatorid, mõjutades naatriumikanaleid, aeglustades nii aktiveerivaid kui
inaktiveerivaid protsesse. Selle tulemusel tekib püsiv hüpererutus, mis kutsub esile progresseeruva
kogu keha treemori, suureneva närvierutuse, seljalihaste koordineerimatud tõmblused, ülierutuse ja
parasiidi surma.
Kahe toimeaine sünergism on tõestatud laborikatsetes, mis tõestasid, et permetriin on efektiivsem, kui
neuroneid stimuleeritakse samaaegselt teiste stiimulitega. Imidaklopriid toimib kui artropoodi
ganglioni aktivaator ning suurendab nii permetriini toimet.
Ravimil on peletav (toitumisvastane) toime puukidele, moskiitodele ja pistesääskedele, ennetades
parasiitide toitumist verest ja vähendades nii koerte vektorite poolt siirutatud haiguste (Canine
Vector-Borne Disease - CVBD) nt borrelioosi, riketsioosi, erlihhioosi, leišmanioosi edasikandumise
ohtu. Siiski võib esineda üksikute puukide kinnitumist või üksikute moskiitode või pistesääskede
hammustusi. Seetõttu ei saa täielikult välistada nende parasiitide levitatavate haiguste ülekandumist
ebasoodsate tingimuste olemasolul. Preparaadil on peletav (toitumisvastane) toime pistekärbestele,
aidates nii ära hoida kärbsehammustustest põhjustatud dermatiiti.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Preparaat on näidustatud nahale manustamiseks. Nahale manustamise järgselt jaotub lahus kiiresti üle
kogu looma keha pinna. Mõlemad toimeained jäävad nahas ja karvades aktiivseks neljaks nädalaks.
Nahakaudse manustamise uuringutega rottidele ja sihtliikidele ning üleannustamise ja seerumi
kineetiliste uuringutega on kindlaks tehtud, et mõlema toimeaine süsteemne imendumine tervele
nahale manustamise järgselt on madal, mööduv ja kliinilise efektiivsuse seisukohast ebaoluline.

5.3. Keskkonnaomadused
Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja veeorganismidele. Ravitud
koerte kohta vt lõik 4.5.
Permetriini sisaldavad ravimid on toksilised mesilastele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdroksütolueen (E321)
N-metüülpürrolidoon
Keskmise ahelaga triglütseriidid
Sidrunhape (E330) (pH reguleerimiseks)

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
Kõlblikkusaega pärast fooliumpakendi avamist: 24 kuud (kõik pipetid tuleb kasutada 24 kuu jooksul
pärast fooliumpakendi avamist või enne kõlblikkusaja lõppu kui see on lühem).
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi avamist: avatud pipett tuleb koheselt ära kasutada.

6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte lasta külmuda.
Pärast fooliumpakendi avamist hoida kuivas kohas temperatuuril kuni 30 °C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pipeti maht:
Mahuti tüüp:
0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml
Valge polüpropüleenpipett.
Valge polüpropüleenkork.

 

Teisene pakend: Polüklorotrifluoroetüleen PCTFE/PVC (0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0
ml) kuumtihendatud blisterpakendid, mis on ühes või mitmes

alumiiniumkotikeses ja pappkarbis.
Pakendi suurused: Pakendid sisaldavad 1, 2, 3, 4 või 6 ühekordset annust sisaldavat
pipette.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Pärast kasutamist tuleb asetada kork tagasi pipetile. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed
tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest see võib olla ohtlik kaladele ja teistele
veeorganismidele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1173

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20.12.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.