APISTAN STRIPS N10 / 1137866

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine taufluvalinaat
Ravimivorm taru ravimriba
Näidustus Varroa destructor-i tõrjeks kodumesilastel.
Liigid Kodumesilane (Apis mellifera).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida ravimribad suletud originaalpakendis.Hoida temperatuuril kuni 25 Cº.Hoida kaitstult otsese päikese valguse eest.Mitte hoida pestitsiidide või teiste keemiliste ainete läheduses, mis võivad ribasid saastada.Hoida eemal toiduainetest.Kasutamata ravimribad asetada tagasi originaalpakendisse.Ravimribad on ette nähtud üheks ravikorraks, neid ei tohi korduvalt kasutada.
Pakendi kogus 100mg 1g 8g 10TK
Tootja Vita Bee Health Ltd.
ATC QP53AC80

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Apistan, 800 mg/8 g (10,3% w/w) taru ravimriba kodumesilastele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 taru ravimriba sisaldab: taufluvalinaati 800 mg.

Abiained:
Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Taru ravimriba.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kodumesilane (Apis mellifera).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Varroa destructor-i tõrjeks kodumesilastel.

4.3. Vastunäidustused
Ei ole teada.

4.4. Erihoiatused
Äärmiselt ohtlik kaladele ja veeloomadele. Vältida preparaadi sattumist veekogudesse.

4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud

Vältida ravimi kokkupuudet manustaja naha, suu ja silmadega.
Apistan’i ribade käsitsemisel kanda kindaid, pärast ribade paigaldamist pesta käed korralikult. Ribade
kohale asetamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei rakendata.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Annus: 2 Apistan’i riba mesilastaru kohta.
Manustamine: ribad riputatakse haudme raamide vahele nii, et mesilased saaksid liikuda ribade
mõlemal poolel. Üks riba riputatakse 3. ja 4. raami vahele ja teine 7. ja 8. raami vahele.
Ravi kestab 6…8 nädalat, seejärel tuleb ribad eemaldada ja hävitada. Raviperiood peab olema
võimalikult lühike, et vähendada ravimijääkide tõenäosust mesilasvahas ning vältida lestade
resistentsuse teket.
Väikestele ja talvituvatele mesilasperedele ning kunstperedele manustada üks Apistan’i riba, mis
riputatakse mesilaste ja haude kobarasse. Ribasid ei tohi riputada mee kärgede vahele.
Ravimi efektiivsus on maksimaalne, kui seda kasutatakse hilissuvel pärast mee kogumist (kui
mesilaspere suurus väheneb). Rasketel juhtudel võib ravimit kasutada igal aastaajal ja korduvalt.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Spetsiifiline antidoot puudub. Kahtluse korral eemaldada ravim tarust.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: Antiparasitaarsed ained, insektitsiidid ja repellendid; Ektoparasititsiidid
paikseks kasutamiseks ka. Insektitsiidid; Püretriinid, k.a. sünteetilised ühendid.
ATC vet kood: QP53AC10

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Taufluvalinaat on tsüanopüretroidide gruppi kuuluv ektoparasiitide vastane ravim, mille toime seisneb
aksonaalsete membraanide kiire depolarisatsiooni põhjustamises. Vähetoksiline kodumesilastele, kuna
molekuli seonduvus selle liigi potentsiaalsete retseptoritega on puudulik. Varroa destructor-i seob
selle kiiresti ning surm saabub üleerutuse ja närvisüsteemi kurnatuse tagajärjel.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Taufluvalinaat toimib otsese kontakti kaudu. Mesilased kõnnivad üle ravimribade ja nö „korjavad
üles“ taufluvalinaadi molekulid. Mesilastega kokkupuutunud Varroa lestadele on molekuli toime
surmav, kuid mesilastele suhteliselt ohutu.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.

6.2. Sobimatus
Ei rakendata.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis ravimi kõlblikkusaeg on 3 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida ravimribad suletud originaalpakendis.
Hoida temperatuuril kuni 25 Cº.
Hoida kaitstult otsese päikese valguse eest
Hoida ainult originaalpakendis.
Mitte hoida pestitsiidide või teiste keemiliste ainete läheduses, mis võivad ribasid saastada.
Hoida eemal toiduainetest.
Kasutamata ravimribad asetada tagasi originaalpakendisse.
Ravimribad on ette nähtud üheks ravikorraks, neid ei tohi korduvalt kasutada.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Foolium-paber kott.
Pakend: 10 taru ravimriba pakendis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
Jäätmematerjal hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt
heaks kiidetud desinfektandis.
ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA VEEORGANISMIDELE. Vältida ravimribade ja pakendite
sattumist veekogudesse.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Iirimaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1421

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
04.08.2006/ 29.03.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2019

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim