BIMECTIN INJ. 10MG/ML 500ML N1/ 1105096

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine ivermektiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Veiste, sigade ja lammaste sise- ja välisparasitooside ravi ning tõrje.Kliiniliselt oluline toimespekter:Veised:Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):Ostertagia spp (kaasa arvatud inhibeeritud O. ostertagi)Haemonchus placeiTrichostrongylus axeiTrichostrongylus colubriformisCooperia sppBunostomum phlebotomumOesophagostomum radiatumStrongyloides papillosus (täiskasvanud)Nematodirus helvetianus (täiskasvanud)Nematodirus spathiger (täiskasvanud)Trichuris spp (täiskasvanud)Kopsuhelmindid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):Dictyocaulus viviparusSilmahelmindid (täiskasvanud):Thelazia sppKiinid (parasiteerivad kasvujärgud):Hypoderma bovisHypoderma lineatumSügelislestad:Psoroptes ovisSarcoptes scabiei var. bovisTäid:Linognathus vituliHaematopinus eurysternusSolenopotes capillatusVõib kasutada ka sügelislestade Chorioptes bovis ja täide Damalinia bovis tõrjeks, kuid nakkusetäielikku elimineerumist ei pruugita saavutada.LambadSügelislestad:Psoroptes ovis**Lammaste sügelislestade raviks ja tõrjeks tehakse kaks süstet 7-päevaste intervallidega, sellegaravitakse kliinilisi sümptomeid ja elimineeritakse lestad.Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):Ostertagia circumcinta k.a. inhibeeritud vastsedOstertagia trifurcataHaemonchus contortus k.a inhibeeritud vastsedTrichostrongylus axei (täiskasvanud)Trichostrongylus colubriformis ja Trichostrongylus vitrinus (täiskasvanud)Cooperia curticeiOesophagostomum columbianumOesophagostomum venulosum (täiskasvanud)Nematodirus filicollisChabertia ovinaTrichuris ovis (täiskasvanud)Haemonchus contortus ja Ostertagia circumcincta bensimidasool-resistentsed tüved.KopsuhelmindidDictyocaulus filaria (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):Protostrongylus rufescens (täiskasvanud)Ninakiinid (kõik vastse kasvujärgud)Oestrus ovisSead:Mao-sooletrakti ümarussid: (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):Ascaris suumHyostrongylus rubidusOesophagostomum sppStrongyloides ransomi (täiskasvanud ja somaatilised larvivormid)Kopsuhelmindid:Metastrongylus spp (täiskasvanud)Täid:Haematopinus suisSügelislestad:Sarcoptes scabiei var. Suis
Liigid Veis, lammas, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 10mg 1ml 500ml 1TK
Tootja Bimeda Animal Health Limited
ATC QP54AA01

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bimectin, 10 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Ivermektiini 10 mg

Abiained:
See ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet.
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu, viskoosne, steriilne lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Veiste, sigade ja lammaste sise- ja välisparasitooside ravi ning tõrje.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Veised
Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Ostertagia spp (kaasa arvatud inhibeeritud O. ostertagi)
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia spp
Bunostomum phlebotomum
Oesophagostomum radiatum
Strongyloides papillosus (täiskasvanud)
Nematodirus helvetianus (täiskasvanud)
Nematodirus spathiger (täiskasvanud)
Trichuris spp (täiskasvanud)

Kopsuhelmindid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Dictyocaulus viviparus

Silmahelmindid (täiskasvanud):
Thelazia spp
Kiinid (parasiteerivad kasvujärgud):
Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum

Sügelislestad:
Psoroptes ovis
Sarcoptes scabiei var. bovis

Täid:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus

Võib kasutada ka sügelislestade Chorioptes bovis ja täide Damalinia bovis tõrjeks, kuid nakkuse
täielikku elimineerumist ei pruugita saavutada.

Lambad
Sügelislestad:
Psoroptes ovis*
*Lammaste sügelislestade raviks ja tõrjeks tehakse kaks süstet 7-päevaste intervallidega, sellega
ravitakse kliinilisi sümptomeid ja elimineeritakse lestad.

Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Ostertagia circumcinta k.a inhibeeritud vastsed
Ostertagia trifurcata
Haemonchus contortus k.a inhibeeritud vastsed
Trichostrongylus axei (täiskasvanud)
Trichostrongylus colubriformis ja Trichostrongylus vitrinus (täiskasvanud)
Cooperia curticei
Oesophagostomum columbianum
Oesophagostomum venulosum (täiskasvanud)
Nematodirus filicollis
Chabertia ovina
Trichuris ovis (täiskasvanud)

Haemonchus contortus ja Ostertagia circumcincta bensimidasool-resistentsed tüved.

Kopsuhelmindid:
Dictyocaulus filaria (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4)
Protostrongylus rufescens (täiskasvanud)

Ninakiinid (kõik vastse kasvujärgud):
Oestrus ovis

Sead
Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Ascaris suum
Hyostrongylus rubidus
Oesophagostomum spp
Strongyloides ransomi (täiskasvanud ja somaatilised vastsevormid)

Kopsuhelmindid:
Metastrongylus spp (täiskasvanud)

Täid:
Haematopinus suis
Sügelislestad:
Sarcoptes scabiei var. suis

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada intravenoosselt või intramuskulaarselt.
Mitte manustada teistele loomaliikidele, sest võib ilmneda mitmeid kõrvaltoimeid, sealhulgas võib
põhjustada koertel surma.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse
väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:

− liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
− alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi
annustamisveast/manustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test
parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi
suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse
toimemehhanismiga anthelmintikumi.

Veistel on täheldatud Ostertagia ostertagi ja lammastel Teladorsagia circumcincta resistentsust
ivermektiini suhtes. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema riiklikul (piirkondlikul,
farmipõhisel) epidemioloogilisel informatsioonil parasiitide tundlikkuse kohta ning soovitustel,
kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Bimectin süstelahus on spetsiaalselt ettenähtud manustamiseks just nendele loomaliikidele: veistele ja
sigadele ja lammastele.
Preparaati võib manustada igas eas loomadele, k.a vasikad, talled ja põrsad. Vt lõik 4.10.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida juhuslikku iseendale süstimist: võib tekitada lokaalset ärritust ja/või valu süstekohas.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Preparaadiga töötamise ajal vältida saastumist.
Preparaadiga töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast kasutamist pesta käed.

Teised ettevaatusabinõud

250 ml ja 500 ml pakendi korral kasutada ainult automaatsüstla seadet. 50 ml pakendi korral on
soovitatav kasutada mitmeannuselist süstalt. Süstla täitmisel tuleks kasutada väljavoolunõela, et
vältida liigset korgi läbistamist.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Veised:
Mõningatel juhtudel on subkutaanse manustamise järgselt täheldatud mööduvat rahutust ja häiritud
olekut. Harva on täheldatud süstekohal pehmete kudede turset.

Lambad:
Pärast subkutaanset manustamist on täheldatud mõnedel lammastel mõnikord intensiivset, aga üldiselt
mööduvat rahutust ja häiritud olekut.

Sead:
Mõningatel juhtudel on subkutaanse manustamise järgselt täheldatud mööduvat rahutust ja häiritud
olekut.

Kõik need reaktsioonid mööduvad ilma ravita.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ravimit võib loomadele manustada tiinuse igas järgus ja laktatsiooni ajal, tingimusel, et nende
loomade piima ei tarvitata inimtoiduks.
Ravimit võib kasutada emistel ja kultidel ilma see mõjutaks nende sigimisvõimet.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Bimectin süstelahust võib manustada ilma kõrvaltoimeteta koos suu- ja sõrataudi vastase vaktsiiniga
või klostriidiumi vaktsiiniga, kui neid manustatakse eraldi süstekohtades.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
1 ml sisaldab 10 mg ivermektiini, mis on piisav 50 kg kehamassiga veise ja lamba ning 33 kg
kehamassiga sea raviks.
Süst tuleb teha mistahes selleks sobiva standardse automaatsüstla või üheannuselise süstla või
hüpodermilise süstlaga. Kasutada soovitatavalt 17 g x ½ tollised nõelu. Vahetada nõel uue steriilse
nõela vastu iga 10…12 looma süstimise järel.
Mitte süstida märgi ega poriseid loomi. Kui kasutatakse üheannuselist või hüpodermilist süstalt, tuleb
preparaadi eemaldamiseks viaalist kasutada eraldi steriilset nõela. Pärast süstimist tuleb süstekohta
masseerida.

Ravim tuleb manustada ainult subkutaanse süstena soovitatud annuses 200 mikrogrammi ivermektiini
kg kehamassi kohta veistele ettepoole või tahapoole õlga lahtise naha alla ja lammastele kaela.
Sigadele manustatakse ravim subkutaanselt kaela annuses 300 mikrogrammi ivermektiini kg
kehamassi kohta.

Noortel sigadel, eriti kehamassiga alla 16 kg ja talledel kehamassiga alla 20 kg, kellele süstitakse alla
0,5 ml ravimit, on manustatava annuse täpsus väga oluline. Sel juhul on soovitatav kasutada 0,1 ml
jaotustäpsusega süstalt.

Lammaste sügelislestade (Psoroptes ovis) raviks ja kontrolliks tehakse kaks süstet 7-päevaste
intervallidega, sellega ravitakse kliinilisi sümptomeid ja elimineeritakse lestad.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass ja kontrollida
manustamisvahendi täpsust.

Kui loomi ravitakse grupiviisiliselt, mitte eraldi, peaks ala- või üleannustamise vältimiseks loomad
kehamassi alusel rühmadesse jagama ja ravimit vastavalt annustama.
Ravi läbiviimine soovitatud annuses võimaldab kontrollida Haemonchus placei ja Cooperia spp re-
infektsioone, mis võivad tekkida 14 päeva pärast ravi, Ostertagia ostertagi ja Oesophagostomum
radiatum kuni 21 päeva jooksul pärast ravi ning Dictyocaulus viviparus nakkust, mis võib uuesti
tekkida kuni 28 päeva jooksul pärast ravi.
Karjamaal olevatel loomadel preparaadi pikaajalisest toimest maksimaalse kasu saamiseks on
soovitatav vasikad, keda on portsjonkarjatatud esimesel karjatamisperioodil, ravida 3., 8. ja 13.
nädalal pärast karjamaale laskmist. See aitab kaitsta loomi parasitaarse gastroenteriidi ja
kopsuhelmintidesse nakatumise eest kogu karjatamisperioodil, eeldusel, et kõik vasikad kuuluvad
antud programmi ja ühtki ravimata looma karjamaale juurde ei lasta.
Kõiki ravitud loomi tuleb alati jälgida headest loomakasvatustavadest lähtuvalt.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Veis: Subkutaansel manustamisel 4,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (20-kordne üleannus)
ühekordse annusena põhjustab ataksiat ja depressiooni.
Lammas: Subkutaansel manustamisel 4,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (20-kordne üleannus)
ühekordse annusena põhjustab ataksiat ja depressiooni.

Siga: Subkutaansel manustamisel annuses 30,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (100-kordne
üleannus) põhjustab letargiat, ataksiat, bilateraalset müdriaasi, vahelduvat treemorit, hingeldust ja
pikaliheitmist.

Kolmekordne üleannus ei põhjustanud sihtloomaliikidel kõrvaltoimeid.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 49 päeva.
Mitte manustada lakteerivatele loomadele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Mitte manustada
kinni jäetud lehmadele k.a tiinetele lehmadele 60 päeva enne poegimist.

Lammas: lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva.
Mitte manustada lakteerivatele lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Mitte manustada 60
päeva enne poegimist lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Avermektiinid
ATCvet kood: QP54AA01

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ivermektiin kuulub endektotsiidide makrotsükliliste laktoonide klassi. Selle klassi ühendid seonduvad
selektiivselt ja kõrge afiinsusega glutamaat-sõltuva kloriidiooni kanaliga, mida esineb selgrootute
närvi- ja lihasrakkudes. See suurendab membraani läbilaskvust kloriidioonidele koos
hüperpolarisatsiooniga närvi- või lihasrakus, mis põhjustab parasiidi paralüüsi ja surma. Selle klassi
ühendid võivad interakteeruda ka teiste ligand-sõltuvate kloriidkanalitega, nagu näiteks
neuromediaatori gammaaminovõihappest (GABA) sõltuvad kanalid.

Selle klassi ühendite ohutus tuleneb asjaolust, et imetajate rakkudes ei ole glutamaat-sõltuvaid
kloriidkanaleid, makrotsüklilistel laktoonidel on madal afiinsus teiste imetajatel esinevate ligand-
sõltuvate kloriidkanalite suhtes ja nad ei läbi vabalt hematoentsefaalbarjääri.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Maksimaalne plasmakontsentratsioon:
Veised: Ivermektiini manustamisel annuses 0,2 mg kg kehamassi kohta saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon 35…50 ng/ml umbes 2 päevaga ja plasma poolväärtusaeg on 2,8 päeva.
Samuti on leitud, et põhiline osa ivermektiinist jääb vereplasmasse (80%). Selline jaotuvus plasma ja
vererakkude vahel püsib suhteliselt konstantsena.
Lambad: annuses 0,2 mg ivermektiini kg kehamassi kohta saavutatakse keskmine
plasmakontsentratsioon 16 ng/ml päev pärast süstimist.
Sead: Uuringutes, mis viidi läbi ivermektiini annusega 0,3 mg kg kehamassi kohta, jõuti
maksimaalsete plasmakontsentratsioonideni 3 (± 0,5) päeva pärast ja ravim püsis plasmas kuni 28
päeva.

Eritumise viis ja kestus:
Veised: Uriiniga eritub vaid 1…2%, ülejäänud osa eritub väljaheitega. Sellest umbes 60% eritub
muutumatul kujul, ülejäänu eritub metaboliitidena või laguproduktidena.
Lambad: Roojaanalüüs näitab, et ligikaudu 99% ravimist ja tema metaboliitidest eritub roojaga.
Umbes 1% eritub uriiniga.
Sead: Sapiga eritumine on ka sigadel ivermektiini põhiline väljutustee.

Keskkonnaomadused

Bimectin ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Glütseriin
Formaalglütserool

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Polüetüleenpudel suletud bromobutüülkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml, 250 ml või 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Bimectin ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele.
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close
Tallaght, Dublin 24
Iirimaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1568

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13.07.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2019


MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Uued tooted

NOROMECTIN DUO SUUKAUDNE PASTA 7,49 N...

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

BIMECTIN INJ. 10MG/ML 500ML N1/ 1105096

Bimeda Animal Health Limited

BIMECTIN INJ. 10MG/ML 50ML N1 / 1105063

Bimeda Animal Health Limited

BIMECTIN, HORSE ORAL PASTE N1 / 1146451

Bimeda Animal Health Limited