BIOCAN NOVEL DHPPi/L4R N10 / 1621246

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin + Leptospira inaktiveeritud vaktsiin + marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
Ravimivorm süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
Näidustus Koerte aktiivne immuniseerimine alates 8–9 nädala vanusest: - et vältida koerte katkuviirusest põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid; - et vältida koerte adenoviirus tüüp 1 põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid; - et vältida koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja vähendada viiruse eritumist; - et vältida koerte parvoviirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid, leukopeeniat ja viiruse eritumist; - et vältida koerte paragripi viirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid (eritis ninast ja silmadest) ja vähendada viiruse eritumist; - et vältida L. interrogans serogrupi Australis serotüübi Bratislava põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja uriiniga eritumist ning vähendada infektsiooni; - et vältida L. interrogans serogrupi Canicola serotüübi Canicola ja bakteri L. interrogans serogrupi Icterohaemorrhagiae serotüübi Icterohaemorrhagiae põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja uriiniga eritumist ning vähendada infektsiooni; - et vältida L. kirschneri serogrupi Grippotyphosa serotüübi Grippotyphosa põhjustatud kliinilisi tunnuseid ning vähendada infektsiooni ja uriiniga eritumist; - et vältida marutaudi põhjustatud suremust, kliinilisi tunnuseid ja infektsiooni. Immuunsuse teke: - marutaudi vastu 2 nädalat pärast vaktsineerimist ühe annusega alates 12 nädala vanusest; - CDV, CAV ja CPV vastu 3 nädalat pärast esimest vaktsineerimist; - CPiV vastu 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamist; - Leptospira komponentide vastu 4 nädalat pärast esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamist. Immuunsuse kestus: Esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamise järgselt koerte katku viiruse, koerte adenoviirus tüüp 1 ja tüüp
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 3 Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida valguse eest kaitstult. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega (EXP), mis on märgitud etiketil. Kasutage kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist.
Pakendi kogus 1annust 1ml 10TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QI07AJ06

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biocan Novel DHPPi/L4R, süstesuspensiooni lüofilisaat ja suspensioon koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (1 ml) sisaldab:
 

Toimeained:

Lüofilisaat (elus, atenueeritud):                                           Miinimum                                          Maksimum
Koerte katku viirus, tüvi CDV Bio 11/A                                 103,1 TCID50*                                 105,1 TCID50*
Koerte adenoviirus, tüüp 2, tüvi CAV-2 Bio 13                   103,6 TCID50*                                 105,3 TCID50*
Koerte parvoviirus, tüüp 2b, tüvi CPV-2b Bio 12/B            104,3 TCID50*                                 106,6 TCID50*
Koerte paragripi viirus, tüüp 2, tüvi CPiV-2 Bio 15            103,1 TCID50*                                 105,1 TCID50*
 
Suspensioon (inaktiveeritud)::
Leptospira interrogans, serogrupp Icterohaemorrhagiae,
serotüüp Icterohaemorrhagiae, tüvi MSLB 1089              GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupp Canicola,
serotüüp Canicola, tüvi MSLB 1090                                    GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira kirschneri, serogrupp Grippotyphosa,
serotüüp Grippotyphosa, tüvi MSLB 1091                          GMT** ≥ 1:40 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupp Australis,
serotüüp Bratislava, tüvi MSLB 1088                                  GMT** ≥ 1:51 ALR***
Marutaudi inaktiveeritud viirus, tüvi SAD Vnukovo-32       > 2,0 RÜ****
 
Adjuvant:
Alumiiniumhüdroksiid (kvantifitseeritud kui Al2O3)          1,8–2,2 mg
* 50% koekultuuri nakatav annus
** Tiitri geomeetriline keskmine
*** Antikeha mikroaglutinatsiooni-lüütiline reaktsioon (küülikute seroloogia)
**** Rahvusvaheline ühik
 Partii potentsust kontrollitakse seroloogilise testimisega vastavalt monograafiale Ph. Eur. 0451.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.


3. RAVIMVORM
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja suspensioon.

Välimus:
lüofilisaat: valget värvi käsnjas aine
suspensioon: loksutamisel kergesti seguneva settega roosa vedelik

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerte aktiivne immuniseerimine alates 8–9 nädala vanusest:
- et vältida koerte katku viirusest põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid;
- et vältida koerte adenoviirus tüüp 1 põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid;
- et vältida koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja vähendada viiruse
eritumist;
- et vältida koerte parvoviirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid, leukopeeniat ja viiruse
eritumist;
- et vältida koerte paragripiviirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid (eritis ninast ja
silmadest) ja vähendada viiruse eritumist;
- et vältida L. interrogans serogrupi Australis serotüübi Bratislava põhjustatud kliinilisi
tunnuseid ja uriiniga eritumist ning vähendada infektsiooni;
- et vältida L. interrogans serogrupi Canicola serotüübi Canicola ja bakteri L. interrogans
serogrupi Icterohaemorrhagiae serotüübi Icterohaemorrhagiae põhjustatud kliinilisi
tunnuseid ja uriiniga eritumist ning vähendada infektsiooni;
- et vältida L. kirschneri serogrupi Grippotyphosa serotüübi Grippotyphosa põhjustatud
kliinilisi tunnuseid ning vähendada infektsiooni ja uriiniga eritumist;
- et vältida marutaudi põhjustatud suremust, kliinilisi tunnuseid ja infektsiooni.

Immuunsuse teke:
- marutaudi vastu 2 nädalat pärast vaktsineerimist ühe annusega alates 12. nädala vanusest;
- CDV, CAV ja CPV vastu 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimise esimest annust;
- CPiV vastu 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamist;
- Leptospira komponentide vastu 4 nädalat pärast esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamist.

Immuunsuse kestus:
Esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamise järgselt koerte katku viiruse, koerte adenoviirus tüüp 1 ja
tüüp 2, parvoviiruse ning marutaudi vastu vähemalt kolm aastat. Pärast esmast vaktsineerimisskeemi
koerte paragripi viiruse ja Leptospira vastu vähemalt üks aasta. Immuunsuse kestus marutaudi vastu
tõestati pärast ühte vaktsineerimist 12 nädala vanuselt.
CAV-2 vastase immuunsuse kestust nakkuskatsetega ei tõestatud. Näidati, et kolm aastat pärast
vaktsineerimist on CAV-2 antikehad endiselt tuvastatavad. Arvatakse, et kaitsev immuunvastus CAV-
2-ga seotud hingamisteede haiguste suhtes püsib vähemalt kolm aastat.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus adjuvandi või ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Immuunvastus vaktsiini komponentidele CDV, CAV-2 ja CPV võib hilineda maternaalsete antikehade
olemasolu tõttu. Siiski on tõestatud, et CDV, CAV-2 ja CPV vastaste maternaalsete antikehade
olemasolul kaitseb vaktsiin virulentsete haigustekitajatega kokkupuutumisel sama või kõrgema taseme
korral, mille esinemine on loomulikes tingimustes tõenäoline. Kui eeldatakse maternaalsete
antikehade väga kõrget taset, tuleb vaktsineerimisskeem kavandada sellele vastavalt.
Vaktsineerida ainult terveid loomi.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte kasutada loomadel, kellel on marutaudi tunnused või kelle puhul esineb marutaudi viirusega
nakatumise kahtlus.
Vaktsineeritud koerad võivad elusviiruse vaktsiinitüvesid (CAV-2, CPiV ja CPV-2b) eritada, kuid
nende tüvede madala patogeensuse tõttu ei tule vaktsineeritud koeri hoida vaktsineerimata koertest
eraldi.

Kuna vaktsiinitüve CPV-2b ei ole katsetatud kodukassidel ja teistel lihasööjatel (välja arvatud
koertel), kelle tundlikkus koerte parvoviiruse suhtes on teada, on soovitatav hoida koeri pärast
vaktsineerimist teistest koerlastest ja kaslastest eraldi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Pärast subkutaanset manustamist võib süstekohal sageli täheldada mööduvat turset (kuni 5 cm), mis
võib mõnikord olla valulik, soe või punetav. Selline turse möödub iseenesest või väheneb oluliselt 14
päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Harvadel juhtudel võivad tekkida seedetraktihäired nagu
kõhulahtisus ja oksendamine või isutus ja aktiivsuse vähenemine.
Harva võib esineda ülitundlikkusreaktsioone nagu kõikide vaktsiinide puhul. Sellise reaktsiooni
tekkimisel tuleb viivitamatult rakendada sobivat ravi.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole
kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil soovitatav.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Subkutaanne manustamine.

Annustamine ja manustamisviis
Lüofilisaat lahustada aseptiliselt suspensiooniga. Loksutada hoolikalt ja manustada kohe kogu
manustamiskõlblikuks muudetud preparaat (1 ml).

Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin on roosakas-punase või kollaka värvusega ja kergelt
opalestseeruv.

Esmane vaktsineerimisskeem
Kaks annust Biocan Novel DHPPi/L4R 3 - 4-nädalase vahega alates 8–9 nädala vanusest. Teist annust
ei tohi manustada varem kui 12 nädala vanuselt.

Marutaud
Marutaudivastase fraktsiooni tõhusus on laboratoorsete uuringute käigus tõestatud pärast ühe
vaktsiiniannuse manustamist alates 12 nädala vanusest. Seetõttu võib 8-9 nädala vanuses esimese
annusena manustada vaktsiini Biocan Novel DHPPi/L4. Sellisel juhul ei tohi teise annusena vaktsiini
Biocan Novel DHPPi/L4R manustada enne 12 nädala vanuseks saamist.
Siiski ei täheldatud kliinilistes uuringutes et 10%-l seronegatiivsetest koertest 3–4 nädalat pärast
esmast ühekordset marutaudivastast vaktsineerimist serokonversiooni (> 0,1 RÜ/ml). Lisaks ei
esinenud 17%-l koertest marutaudi vastaste antikehade tiitrit 0,5 RÜ/ml, mis on vajalik reisimiseks
mõnda EL-i mittekuuluvasse riiki. Ohustatud piirkondadesse või EL-ist välja reisimisel võivad
loomaarstid kasutada kahte esmase vaktsineerimise annust, mis sisaldavad marutaudi vastast
komponenti, või vaktsineerida marutaudi vastu täiendavalt 12 nädala pärast.
Vajaduse korral võib vaktsineerida alla 8 nädala vanuseid koeri, sest selle vaktsiini ohutus on
tõestatud 6 nädala vanustel koertel.
Sobiva vaktsiiniga Biocan Novel DHPPi võib vaktsineerida juba alates 6 nädala vanusest.

Kordusvaktsineerimine
Üks annus vaktsiini Biocan Novel DHPPi/L4R tuleb manustada iga kolme aasta tagant. Iga-aastane
kordusvaktsineerimine on vajalik paragripi ja Leptospira vastu, seetõttu võib ühe annuse sobivat
vaktsiini Biocan Novel Pi/L4 vajaduse korral manustada kord aastas.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Vaktsiini üleannuse manustamise järel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mida on
kirjeldatud lõigus 4.6 (Kõrvaltoimed). Vähestel loomadel täheldati valu süstekohal kohe pärast
DHPPi komponendi kümnekordse üleannuse manustamist. Valu kestis kuni 1 minuti ja taandus ravi
vajamata.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: immunoloogilised ravimid koertele, elusviirused ja inaktiveeritud
bakteriaalsed vaktsiinid.
ATCvet kood: QI07AJ06

Vaktsiin on ette nähtud kliiniliselt tervete kutsikate ja koerte aktiivseks immuniseerimiseks haiguste
vastu, mida põhjustavad koerte katkuviirus, koerte parvoviirus, koerte 1. ja 2. tüüpi adenoviirus,
koerte paragripiviirus, Leptospira interrogans serogrupi Icterohaemorrhagiae serotüüp
Icterohaemorrhagiae, Leptospira interrogans serogrupi Canicola serotüüp Canicola, Leptospira
interrogans serogrupi Australis serotüüp Bratislava, Leptospira kirschneri, serogrupi Grippotyphosa
serotüüp Grippotyphosa ja marutaudiviirus.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Lüofilisaat:
Trometamool
Etüleendiamiintetraäädikhape
Sahharoos
Dekstraan 70

Suspensioon:
Naatriumkloriid
Kaaliumkloriid
Kaaliumdivesinikfosfaat
Dinaatriumfosfaatdodekahüdraat

Alumiiniumhüdroksiid
Süstevesi

6.2 Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kohe kasutamiseks.

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida ja transportida külmas (2 °C – 8 °C).
Mitte hoida sügavkülmas. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vaktsiini tarnitakse Euroopa Farmakopöa nõuetele vastavates I tüüpi klaasviaalides. Lüofilisaati
sisaldavad viaalid on suletud bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. Suspensiooni
sisaldavad viaalid on suletud klorobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. Vaktsiini tarnitakse
läbipaistvates plastkarpides, mis sisaldavad 10, 25 või 50 viaali 1 lüofilisaadi annusega ja 10, 25 või
50 viaali 1 ml (1 annus) suspensiooniga.
Lisatud on pakendi infoleht.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik

8. MÜÜGILOA NUMBER
1858

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.09.2014
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2019

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2019

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.