BIOCAN NOVEL PUPPY N10 / 1711617

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin
Ravimivorm süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
Näidustus Koerte aktiivne immuniseerimine alates 6 nädala vanusest: - et vältida koerte katku viiruse põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid; - et vältida koerte parvoviiruse tüüpide 2a, 2b ja 2c põhjustatud kliinilisi tunnuseid, leukopeeniat ja viiruse eritumist.Immuunsuse tekeIlma maternaalsete antikehadeta kutsikatel tekib immuunsus CDV ja CPV vastu 14 päeva jooksulpärast ühe annuse manustamist.Immuunsuse kestusImmuunsuse kestus CDV ja CPV vastu pärast vaktsiini Biocan Novel Puppy ühe annuse manustamiston ilma maternaalsete antikehadeta kutsikatel 12 kuud. Immuunsuse kestus CDV ja CPV tüübi 2bvastu on tõestatud seroloogiliselt ja nakkuskatsega, immuunsuse kestus CPV tüüpide 2a ja 2c vastuseroloogiliselt.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida ja transportida külmas (2 °C – 8 °C).Hoida valguse eest kaitstult.Mitte lasta külmuda.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega (EXP), mis on märgitud etiketil.Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kasutada kohe.
Pakendi kogus 1annust 1annust 10TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QI07AD03

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Biocan Novel Puppy, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus (1 ml) sisaldab:
 
Toimeained: 
Lüofilisaat
                                                                                                                 Miinimum             Maksimum
Koerte katku viirus, tüvi CDV Bio 11/A, elus, atenueeritud                   104,1 TCID50 105,5 TCID50
Koerte parvoviirus, tüüp 2b, tüvi CPV-2b Bio 12/B, elus, atenueeritud 105,5 TCID50 107,0 TCID50
 
* 50% koekultuuri nakatav annus 
 
Lahusti
Süstevesi 1 ml
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti .
 
Lüofiliseeritud vaktsiin on valget värvi käsnjas aine.
Lahusti on läbipaistev värvitu vedelik.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivne immuniseerimine alates 6 nädala vanusest:
- et vältida koerte katku viiruse põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid;
- et vältida koerte parvoviiruse tüüpide 2a, 2b ja 2c põhjustatud kliinilisi tunnuseid, leukopeeniat ja viiruse eritumist.
 
Immuunsuse teke
Ilma maternaalsete antikehadeta kutsikatel tekib immuunsus CDV ja CPV vastu 14 päeva jooksul pärast ühe annuse manustamist.
 
Immuunsuse kestus
Immuunsuse kestus CDV ja CPV vastu pärast vaktsiini Biocan Novel Puppy ühe annuse manustamist on ilma maternaalsete antikehadeta kutsikatel 12 kuud. Immuunsuse kestus CDV ja CPV tüübi 2b vastu on tõestatud seroloogiliselt ja nakkuskatsega, immuunsuse kestus CPV tüüpide 2a ja 2c vastu seroloogiliselt.
 
4.3 Vastunäidustused
 
Mitte kasutada kliiniliselt haigetel loomadel.
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Immuunvastus vaktsiini komponentidele CDV ja CPV võib hilineda maternaalsete antikehade tõttu. Kui eeldatakse CDV ja CPV vastaste maternaalsete antikehade väga kõrget taset, peaks järgnema vaktsineerimine CDV-d ja CPV-d sisaldava polüvalentse Biocan Novel sarja vaktsiiniga.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida võib ainult kliiniliselt terveid loomi.
 
Viiruse CPV-2b elus vaktsiinitüvi võib kanduda üle vaktsineerimata loomadele, kuid see ei põhjusta haigestumist.
 
Kuna viiruse CPV-2b vaktsiinitüve ei ole katsetatud kodukassidel ja teistel lihasööjatel (peale koerte), kelle vastuvõtlikkus koerte parvoviiruse suhtes on teada, on soovitatav hoida koeri pärast vaktsineerimist teistest koerlastest ja kaslastest eraldi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole täheldatud.
Nagu kõikide vaktsiinide puhul, võib väga harva esineda ülitundlikkusreaktsioone. Sellise reaktsiooni tekkimisel tuleb viivitamatult rakendada sobivat ravi.
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast);
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st);
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st);
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st);
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil soovitatav.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanseks manustamiseks.
 
Annustamine ja manustamisviis
Vaktsiini annus valmistada lahustades lüofilisaati sisaldava viaali sisu (komponendid CDV ja CPV) lahusti viaali sisuga (süsteveega). Lahustatud vaktsiini tuleb kergelt loksutada ning see on mõeldud koheseks subkutaanseks manustamiseks. Manustada 1 ml alates 6 nädala vanusest, sõltumata looma kehamassist ja tõust.
 
Lahustatud vaktsiin: läbipaistev värvitu kuni kollakas ja kergelt opalestsentne vedelik.
 
Soovitatav vaktsineerimisskeem
 
Esmane vaktsineerimiskuur
Üks annus vaktsiini Biocan Novel Puppy alates 6 nädala vanusest.
Kui eeldatakse CDV ja CPV vastaste maternaalsete antikehade väga kõrget taset ning on vajalik kaitse teiste antigeenide vastu, peaks kolm nädalat pärast vaktsiini Biocan Novel Puppy ühe annuse manustamist järgnema vaktsineerimine CDV-d ja CPV-d sisaldava polüvalentse Biocan Novel sarja vaktsiiniga kooskõlas vastava vaktsiini ravimi omaduste kokkuvõttega.
 
Revaktsineerimine
Iga-aastast revaktsineerimist vaktsiini Biocan Novel Puppy ühe annusega tuleb teha siis, kui on vajalik immuniseerimine ainult CDV ja CPV vastu.
Koeri, kes on saanud ühe annuse vaktsiini Biocan Novel Puppy ja keda on seejärel kolm nädalat pärast vaktsiini Biocan Novel Puppy ühe annuse manustamist vaktsineeritud CDV-d ja CPV-d sisaldava polüvalentse Biocan Novel sarja vaktsiiniga kooskõlas vastava vaktsiini ravimi omaduste kokkuvõttega, on soovitatav revaktsineerida koerte katku viiruse ja koerte parvoviiruse vastu polüvalentse Biocan Novel sarja vaktsiiniga iga 3 aasta tagant kooskõlas vastava vaktsiini ravimi omaduste kokkuvõttega. 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast vaktsiini kümnekordse annuse manustamist ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid koertele.
 
ATCvet kood: QI07AD03
 
Vaktsiin on mõeldud tervete kutsikate ja koerte vaktsineerimiseks koerte katku viiruse ja koerte parvoviiruse põhjustatavate haiguste vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
 
Lüofilisaat:
Trometamool
Etüleendiamiintetraäädikhape
Sahharoos
Dekstraan 70.
Lahusti:
Süstevesi.
 
6.2 Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kasutada kohe.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2C – 8C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiini tarnitakse Euroopa Farmakopöa nõuetele vastavas I tüüpi klaasviaalis. Lüofilisaati sisaldavad viaalid on suletud bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. Lahustit sisaldavad viaalid on suletud klorobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. Vaktsiini tarnitakse läbipaistvates plastmasskarpides, milles on 5x1, 10x1 või 25x1 ml mõlemat fraktsiooni (st lüofilisaati ja lahustit).
Lisatud on pakendi infoleht.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a. s. 
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
Tel 420 517 318 500
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
2029
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.05.2017
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.