BIOSUIS PARVO L(6) INJ. 20ML / 1340491

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin + Leptospira inaktiveeritud vaktsiin
Ravimivorm süsteemulsioon
Näidustus Emiste ja kultide aktiivseks immuniseerimiseks sigade parvoviiruse põhjustatud looteinfektsioonivähendamiseks emistel ja viljakuse vähenemise ärahoidmiseks kultidel ning vaktsiinis sisalduvateleptospiira serovariantide (L. pomona; L. Bratislava; L. grippotyphosa; L. icterohaemorrhagiae)põhjustatud looteinfektsiooni vähendamiseks emistel. Leptospira Hardjo ja L. canicola indutseerivadsigadel antikehade tekke, mille kaitsev toime ei ole eksperimentaalselt tõendatud.Immuunsuse teke: vaktsineerimisejärgne antikehade tiiter saavutab maksimumi
Liigid Siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida külmkapis (2°C - 8°C).Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Hoida kuivas kohas.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
Pakendi kogus 1annust 10annust 1TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QI09AL51

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Biosuis Parvo L (6), süsteemulsioon sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus (2 ml) sisaldab:
Toimeained:
Parvovirus suis inact.
            CAPM V198, tüvi S-27                         - min. tiiter 4 log2 HI*
Leptospira pomona inact.                                – min. tiiter 32 ALR**
Leptospira Hardjo inact.                                             – min. tiiter 40 ALR**
Leptospira Bratislava inact.                            – min. tiiter 40 ALR**
Leptospira grippotyphosa inact.                     – min. tiiter 51 ALR**
Leptospira icterohaemorrhagiae inact.           – min. tiiter 51 ALR**
Leptospira canicola inact.                               – min. tiiter 51 ALR**
* HI antikehade tiiter merisea seerumis pärast ¼ vaktsineerimisannuse manustamist. Antikehade tiitrid 16 ja üle selle peavad olema tõestatud neljal meriseal viiest.
** Spetsiifiliste antikehade tiitrite geomeetriline keskmine, mis on määratud aglutinatsiooni-lüüsi reaktsiooni (ALR) abil pärast küülikute vaktsineerimist selle partiiga, vastab tugevuskatsel sihtloomaliikide proovikatsete tulemusele.
 
Adjuvant: lipoidne adjuvant (Emulsigen).
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
Valge kuni roosakas piimjas vedelik, mis võib sisaldada väheses koguses kergesti lahustuvat setet.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Emiste ja kultide aktiivseks immuniseerimiseks sigade parvoviiruse põhjustatud looteinfektsiooni vähendamiseks emistel ja viljakuse vähenemise ärahoidmiseks kultidel ning vaktsiinis sisalduvate leptospiira serovariantide (L. pomona; L. Bratislava; L. grippotyphosa; L. icterohaemorrhagiae) põhjustatud looteinfektsiooni vähendamiseks emistel. Leptospira Hardjo ja L. canicola indutseerivad sigadel antikehade tekke, mille kaitsev toime ei ole eksperimentaalselt tõendatud.
 
Immuunsuse teke: vaktsineerimisejärgne antikehade tiiter saavutab maksimumi 14. – 28. päeval pärast revaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: antikehad püsivad organismis vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimist.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole teada.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Soojendada vaktsiin enne kasutamist temperatuurini 15°C…25°C ja loksutada viaali hoolikalt.
Manustamiskoha lihasesse tekib väike immuundepoo. Selle koha võib lihakehal rümba kontrollimise käigus välja lõigata, juhul kui siga on tapetud 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöördu uuesti arsti poole.
 
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Manustamiskohast, kõrva tagant, sinna moodustunud depoost resorbeerub manustatud antigeen aeglaselt ja järk-järgult, see toimub tavaliselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Anafülaktilise reaktsiooni esinemisel tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole soovitatav.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
2 ml intramuskulaarselt
Emised:
Esmane vaktsineerimine – kaks vaktsiiniannust – vaktsineerimine ja revaktsineerimine.
Vaktsineerimine teostatakse 4…5 nädalat enne paaritamist või seemendamist ja revaktsineerimine 2…3 nädala pärast, nii et kogu tsükkel oleks lõpetatud 2…3 nädalat enne paaritamist või seemendamist.
Edasine regulaarne vaktsineerimine toimub alati ühe annusega 2…4 nädalat enne paaritamist või seemendamist.
Kuldid:
Esmane vaktsineerimine – kaks vaktsiiniannust – vaktsineerimine ja revaktsineerimine.
Vaktsineerimine teostatakse 4…5 nädalat enne paaritamist või sperma kogumist ja revaktsineerimine 2…3 nädala pärast, nii et kogu tsükkel oleks lõpetatud 2…3 nädalat enne esimest paaritamist või kuldi sperma kasutamist seemendamiseks. Immuunsuse säilitamiseks tehakse alati 6 kuu jooksul revaktsineerimine ühe annusega.
 
Edasine regulaarne vaktsineerimine toimub emistel alati ühe Biosuis Parvo L (6) annusega 2…4 nädalat enne paaritamist või seemendamist ja kultidel 6 kuu jooksul pärast viimast vaktsineerimist. Selline immuniseerimine tagab emistel embrüote ja loodete kaitse parvoviroosi ja leptospiroosi vastu ja vähendab kultidelt ülekanduda võiva parvoviroosi ja leptospiroosi riski.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vaktsiini kahekordne annus ei ole sihtloomaliikidel kõrvaltoimeid tekitanud.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: veterinaarsed immuunpreparaadid; inaktiveeritud viirusvaktsiinid ja inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid sigadele.
ATCvet kood: QI09AL51
 
Toimemehhanism:
Immuniseerimine indutseerib spetsiifiliste antikehade tekke, mis vähendab embrüote ja loodete nakatumise riski parvoviiruse ja leptospiiradega kogu tiinuse ajal.
Vaktsineerimisjärgne antikehade kõrge tiiter kultidel hoiab ära parvoviiruse ja leptospiirade paljunemise suguelundites ja vähendab viiruinfektsiooni ülekande riski paaritamise või seemendamise ajal.
Sigade parvoviiruse vastaste hemaglutineerivate antikehade ja iga vaktsiinis sisalduva leptospira serovariandi vastaste aglutineerivate antikehade tiitri tõus tekib pärast esmast vaktsineerimist (koosneb vaktsineerimisest ja revaktsineerimisest).
Vaktsineerimisejärgne antikehade tiiter saavutab maksimumi 14. – 28. päeval pärast revaktsineerimist ja antikehad püsivad organismis vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimist.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Formaldehüüd
Naatriummertiolaat
Lipoidne adjuvant (Emulsigen)
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C…8°C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin on pakendatud klaas- või plastik viaali ja klaas- või plastik pudelisse, mis on suletud läbistatava klorobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Vaktsiiniviaalid on pappkarbis.
Hulgimüügipakendid on pappkarbid, mis on kaetud võrguga.
 
Pakendi suurused:
1 x 10 ml, 10 x 10 ml
1 x 20 ml, 10 x 20 ml
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1560
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.05.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16.05.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim