BOLFO FLEA COLLAR 45G/ 1130768

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine propoksuur
Ravimivorm ravimkaelarihm
Näidustus Kirpude (Ctenocephalides spp) ja puukide (Ixodes ricinus) tõrjeks ja profülaktikaks koertel jakassidel.Ravimkaelarihm vabastab pidevalt toimeainet. Kirbud hävitatakse mõne tunni jooksul pärastravimkaelarihma peale panekut. Kinnitunud puugid hävivad umbes päeva pärast. Seejärel saab needlihtsalt eemaldada või langevad need ise maha. Harvadel juhtudel võib ravimkaelarihma kandmise ajalnäha kinnitunud puuke, kuid need vaid kaevuvad nahka ja siis langevad maha, tavaliselt verd imemata.Toime kirpude vastu kestab kuni 3 kuud.Toime puukide vastu kestab kuni 8 nädalat.
Liigid Kass, koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Hoida eemal toidust ja loomasöödast.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 98,7mg 1g 45g 1TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP53AE02

Ülevaade

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bolfo, ravimkaelarihm kassidele ja koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks ravimkaelarihm (koertele ja kassidele) 12,5 g ja 38 cm sisaldab
propoksuuri (2-isopropoksüfenüül-N-metüülkarbamaati) 1,234 g
Üks ravimkaelarihm (koertele) 45 g ja 70 cm sisaldab
propoksuuri (2-isopropoksüfenüül-N-metüülkarbamaati) 4,442 g
Abiained:
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid(E172)
Punane raudoksiid (E172)
Must raudoksiid (E172)
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Ravimkaelarihm.
Pruun ravimkaelarihm.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass, koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude (Ctenocephalides spp) ja puukide (Ixodes ricinus) tõrjeks ja profülaktikaks koertel ja
kassidel.
Ravimkaelarihm vabastab pidevalt toimeainet. Kirbud hävitatakse mõne tunni jooksul pärast
ravimkaelarihma peale panekut. Kinnitunud puugid hävivad umbes päeva pärast. Seejärel saab need
lihtsalt eemaldada või langevad need ise maha. Harvadel juhtudel võib ravimkaelarihma kandmise ajal
näha kinnitunud puuke, kuid need vaid kaevuvad nahka ja siis langevad maha, tavaliselt verd imemata.
Toime kirpude vastu kestab kuni 3 kuud.
Toime puukide vastu kestab kuni 8 nädalat.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada haigetel (eriti neil kellel on soole- või kuseteede sulgus, bronhiaalastma või mõni muu
kopsude või vereringesüsteemi haigus) või haigusest paranevatel loomadel.
Mitte manustada:
- imetavatele koertele ja kassidele;
- loomadele tiinuse lõpul;
- alla 3 kuu vanustele kutsikatele ja kassipoegadele;
laialdaste nahakahjustustega loomadele;
- toiduloomadele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Sagedane kokkupuude veega (vihm, ujumine, vannitamine) võib vähendada ravimkaelarihma
efektiivsust.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Lapsed peavad vältima kontakti loomadega, kes kannavad ravimkaelarihma.
Mitte lubada lastel ravimkaelarihmaga mängida ja seda närida. Ravimi juhuslikul allaneelamisel
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte ja/või pakendi etiketti.
Vältida kontakti naha ja silmadega.
See preparaat sisaldab karbamaati. Toksiliste sümptomite ilmnemisel otsida meditsiinilist abi.
Hoida eemal toidust ja loomasöödast.
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimkaelarihm on näidustatud välispidiseks kasutamiseks insektitsiidina.
Mitte lubada loomadel ravimkaelarihma närida.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Preparaadi käsitsemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast ravimkaelarihma kasutamist pesta käed põhjalikult seebi ja veega.
Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine propoksuuri või mistahes abiaine suhtes,
peaksid vältima kontakti selle veterinaarravimiga.
Bolfo’t ei tohiks käsitseda naised raseduse kolmandal trimestril.
Hoida pakendit korralikult suletuna kuni kasutamiseni.
Muud ettevaatusabinõud
See ravim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.
Koertel ja kassidel, kes kannavad ravimkaelarihma, tuleb see alati eemaldada enne ujutamist ja
pesemist, kuna toimeaine on kahjulik veeorganismidele.
See ravim võib tekitada pikatoimelisi kahjustusi veekeskkonnale.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Kõrge tundlikkusega koertel võib esimestel päevadel pärast ravimkaelarihma paigaldamist esineda
naha ärritust/sügelust. Nende sümptomite ilmnemisel tuleb ravimkaelarihm eemaldada, kuni
sümptomid on kadunud. Spetsiifilist ravi ei vaja.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Erinevate liikidega läbiviidud laboratoorsed uuringud ei ole näidanud ebasoovitavaid kõrvaltoimeid
tiinuse ajal. Karbamaadid võivad silelihastes põhjustada kontraktsioone. Seetõttu ei tohiks Bolfo’t
kasutada hilises tiinuse järgus.
Mitte kasutada imetavatel koertel ja kassidel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte ravida ravimkaelarihma kandvat looma teiste insektitsiide ega akaritsiididega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ravimkaelarihm ümber kaela kinnitamiseks. Üks ravimkaelarihm ühele loomale.
Kassidele ja väikest kasvu koertele: ravimkaelarihm kaaluga 12,5 g ja pikkusega 38 cm.
Suurt kasvu koertele: ravimkaelarihm kaaluga 45 g ja pikkusega 70 cm.
Eemaldada ravimkaelarihm kaitsekotist, rullida lahti ja eemaldada ravimkaelarihma sees olevad
plastikribad. Asetada ravimkaelarihm vabalt ümber looma kaela ja lükata ülejäänud ravimkaelarihm
läbi silmuse. Ravimkaelarihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata (soovitav on, et kaks sõrme mahub
ravimkaelarihma ja kaela vahele).
Esimestel päevadel tuleb kontrollida nahka ravimkaelarihma piirkonnas, kuna ravimkaelarihma surve
võib mõnel loomal põhjustada ärritust. Ravimkaelarihma õiget asendit tuleb kontrollida regulaarselt.
Ravimkaelarihma toimeaeg sõltub karvkatte pikkusest ja seisundist, looma aktiivsusest ja parasiitide
rohkusest. Et tagada ravimkaelarihma täielik toime tuleks sassis, pulstunud ja määrdunud karvkattega
loomad enne ravimkaelarihma paigaldamist šampooniga pesta. Kui ravimkaelarihma toime lõpeb,
tuleb see asendada. Karvkatte eest hoolitsemine võib jätkuda nagu enne. Enne vannitamist eemaldada
ravimkaelarihm lemmikloomalt ning paigaldada see tagasi alles siis, kui karvkate on kuiv. Sagedane
kokkupuude veega (vihm, ujumine, vannitamine) võib vähendada ravimkaelarihma efektiivsust.
Kirbuinvasiooni korral tuleb kõik majapidamises olevad lemmikloomad ravida sobiva insektitsiidiga.
Nõuanne korrektseks manustamiseks:
Lisaks kirpudele kassil või koeral, võib kirpude munade, vastsete ja nukkudega olla saastunud ka
ümbritsev keskkond. Nendest kasvavad lõpuks uued kirbud. Seetõttu on ravi efektiivsuse
suurendamiseks soovitav töödelda lemmikloomade asemeid, nende vahetut ümbrust ja eelistatud
puhkekohti sobiva insektitsiidiga või putukate kasvuregulaatoriga (IGR).
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Preparaadi omaduste tõttu ebatõenäoline.
Juhusliku allaneelamise korral võivad esineda talumatuse või intoksikatsiooni tunnused, nagu
suurenenud süljeeritus, pupilli ahenemine, oksendamine ja kõhulahtisus.
Antidoot: atropiinsulfaat.
 
4.11. Keeluaeg
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained k.a. insektitsiidid paikseks kasutamiseks,
karbamaadid
ATCvet kood: QP53AE02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
(2-isopropoksüülfenüül)(metüülkarbamaat) (propoksuur) on karbaamhappe tüüpi ektoparasitsiid.
Propoksuur inhibeerib koliinesteraasi, tekib koliinergilise närvi lõpmetel neuromediaatori
atsetüülkoliini toksiline akumuleerumine, mille tulemusel surevad kirbud, puugid ja täid. Propoksuuri
toksilisus imetajatele on üsna madal. Kui kasutada vastavalt juhendile, on toime kirpudele kohene.
Loomade loomulik liikumine põhjustab toimeaine pideva eraldumise ravimkaelarihmast. Preparaadi
toime algab paar tundi pärast ravimkaelarihma paigaldamist. Erinevad kliinilised uuringud on
näidanud, et toime kirpude vastu kestab kuni 3 kuud. Toime puukide vastu kestab kuni 8 nädalat
pärast ravimkaelarihma paigaldamist.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Puuduvad tõendid toimeaine süsteemse imendumise kohta.
Keskkonnaomadused
See ravim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sojaõli
Steariinhape
Di-n-butüüladipaat
Propüleenglükooldikaprolükapraat
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)
Punane raudoksiid (E172)
Must raudoksiid (E172)
Polüvinüülkloriid
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend: polüester-/polüetüleenkott.
Teisene pakend:
Ravimkaelarihm kaaluga 12,5 grammi ja pikkusega 38 cm 1 tk pakendis.
Ravimkaelarihm kaaluga 45 grammi ja pikkusega 70 cm 1 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Mitte saastada jõgesid, veehoidlaid, vooluveekogusid, paise ja teisi veekogusid selle ravimiga.
Bolfo ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1313
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.05.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.08.2010
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.