BRAVECTO NÄRIMISTABLETT 112,5MG 2-4,5KG N1 / 1640821

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine fluralaneer
Ravimivorm närimistablett
Näidustus Puugi- ja kirbuinfestatsioonide raviks kassidel.See veterinaarravim on süsteemne insektitsiid ja akaritsiid, millel on kohene ning püsiv kirpe(Ctenocephalides felis) ja puuke (Ixodes ricinus) surmav toime 12 nädala jooksul.Kirbud ja puugid peavad kinnituma peremeesorganismile ja alustama toitumist, et toimeainega kokkupuutuda.Ravimit saab kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (Flea Allergy Dermatitis, FAD)ravistrateegiast.
Liigid Koer
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Pipette tuleb hoida välispakendis,et vältida lahusti kaotust või niiskuse sidumist. Kotikesed tuleb avada vahetult enne kasutamist.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 112,5mg 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QP53BE02

Ülevaade

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

 

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bravecto 112,5 mg närimistabletid väga väikestele koertele (2-4,5 kg)
Bravecto 250 mg närimistabletid väikestele koertele (> 4,5-10 kg)
Bravecto 500 mg närimistabletid keskmistele koertele (>10-20 kg)
Bravecto 1000 mg närimistabletid suurtele koertele (>20-40 kg)
Bravecto 1400 mg närimistabletid väga suurtele koertele (>40-56 kg)
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Iga närimistablett sisaldab:
Bravecto närimistabletid Fluralaneer (Fluralanerum) (mg)
Väga väikestele koertele (2-4,5 kg)
112,5
Väikestele koertele (>4,5-10 kg)
250
Keskmistele koertele (>10-20 kg)
500
Suurtele koertele (>20-40 kg)
1000
Väga suurtele koertele (>40-56 kg)
1400
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Närimistablett.
Hele- kuni tumepruun tablett sileda või kergelt kareda pinnaga ja ümmarguse kujuga. Näha võib olla marmorjas välimus, tähnid või mõlemad.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Puugi- ja kirbuinfestatsioonide raviks koertel.
See veterinaarravim on süsteemne insektitsiid ja akaritsiid, millel on
 - kohene ja püsiv kirpe (Ctenocephalides felis) surmav toime 12 nädala jooksul;
 - kohene ja püsiv puuke (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus ja D. variabilis)
surmav toime 12 nädala jooksul;
            - kohene ja püsiv puuke (Rhipicephalus sanguineus) surmav toime 8 nädala jooksul.
 
Kirbud ja puugid peavad kinnituma peremeesorganismile ja alustama toitumist, et toimeainega kokku puutuda. Toime kirpude (C. felis) vastu saabub 8 tunni jooksul kinnitumisest ning puukide (I. ricinus) vastu 12 tunni jooksul kinnitumisest.
Ravimit võib kasutada kirpudest tingitud allergilise dermatiidi - flea allergy dermatitis (FAD) - ravistrateegia osana.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Parasiidid peavad fluralaneeriga kokku puutumiseks alustama toitumist peremehel; seetõttu ei saa välistada parasiitide vahendusel levivate haiguste ülekandumise ohtu.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Olemasolevate andmete puudumise tõttu ei tohi veterinaarravimit kasutada kutsikatel, kes on nooremad kui 8 nädala vanused ja/või koertel, kes kaaluvad vähem kui 2 kg.
Preparaati ei tohi manustada lühemate intervallidega kui 8 nädalat, kuna ohutus lühemate intervallide puhul ei ole uuritud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Hoida preparaati originaalpakendis kuni kasutamiseni, et vältida laste juurdepääsu preparaadile.
Preparaadi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Koheselt pärast preparaadi kasutamist pesta käsi hoolikalt seebi ja veega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Sagedased kõrvaltoimed kliinilistes uuringutes (1,6%-l ravitud koertest) olid kerged ja mööduvad seedetrakti nähud nagu diarröa, oksendamine, isutus ja süljevool.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus aretuses kasutatavatel, tiinetel ja lakteerivatel koertel on tõendatud. Lubatud kasutada aretuses kasutatavatel, tiinetel ja lakteerivatel koertel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
Fluralaneer seondub suurel määral plasmavalkudega ja võib konkureerida teiste tugevalt seonduvate ravimitega nagu mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA) ja kumariini derivaat varfariin. Fluralaneeri inkubatsioon karprofeeni või varfariini olemasolu korral koera plasmas maksimaalsetes eeldatavates kontsentratsioonides ei vähendanud fluralaneeri, karprofeeni ega varfariini seondumist valkudega.

Välitingimustes läbiviidud kliinilistes uuringutes ei täheldatud koostoimeid Bravecto närimistablettide ja tavakasutuses olevate veterinaarravimite vahel.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks.
Bravecto manustamine peab toimuma vastavalt järgnevale tabelile (vastates annusele 25-56 mg fluralaneerit/kg kehamassi kohta ühes kaaluvahemikus):
 
Koera kehamass (kg)
Manustatavate tablettide
tugevus ja arv
 
 
 
Bravecto
112,5 mg
Bravecto
250 mg
Bravecto
500 mg
Bravecto
1000 mg
Bravecto
1400 mg
2-4,5
1
 
 
 
 
>4,5-10
 
1
 
 
 
>10-20
 
 
1
 
 
>20-40
 
 
 
1
 
>40-56
 
 
 
 
1
 
Närimimistablette ei tohi murda ega poolitada.
Koertele kehamassiga üle 56 kg kasutada kahe tableti kombinatsiooni, mis kõige täpsemini vastab koera kehamassile.
Manustamisviis:
Manustada Bravecto närimistablett söötmise ajal või enne või pärast söötmiskorda.
Bravecto on närimistablett ja enamus koerte poolt hästi söödav. Kui koer ei võta tabletti vabatahtlikult, võib selle anda toiduga või otse suhu. Tableti alla neelamises veendumiseks tuleb koera manustamise ajal jälgida.
Raviskeem:
Optimaalseks kirpude infestatsiooni kontrolli all hoidmiseks tuleb veterinaarravimit manustada 12-nädalaste intervallidega. Optimaalseks puukide infestatsiooni kontrolli all hoidmiseks sõltub kordusravi teostamise aeg puugiliikidest. Vaata lõik 4.2.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kõrvaltoimeid ei täheldatud pärast ravimi üleannustes suukaudset manustamist 8-9-nädala vanustele ja 2,0-3,6 kg kaaluvatele kutsikatele kuni 5-kordsetes maksimaalsetes soovituslikes annustes (56 mg, 168 mg ja 280 mg fluralaneeri/kg kehamassi kohta) kolmel juhul soovituslikest intervallidest (8-nädalat) lühemate intervallidega.
Fluralaneeri üleannustes suukaudsel manustamisel beagle tõugu koertele kuni 3-kordsetes maksimaalsetes soovitatud annustes (fluralaneeri kuni 168 mg/kg kehamassi kohta) ei täheldatud mõju sigimisjõudlusele ega kahjulikku toimet järglaste elulemusele.
Defitsiitse multiravimiresistentse proteiiniga 1 (MDR1 -/-) kollid talusid veterinaarravimit hästi pärast ühekordset 3-kordses soovitatud annuses (168 mg/kg kehamassi kohta) suukaudset manustamist. Raviga seotud kliinilisi nähte ei täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained süsteemseks kasutamiseks.

ATCvet kood: QP53BX05.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Fluralaneer on akaritsiid ja insektitsiid. Ta on efektiivne koeral esinevate puukide (Ixodes spp., Dermacentor spp. jaRhipicephalus sanguineus) ning kirpude (Ctenocephalides spp.) vastu.
Fluralaneer avaldab toitumise kaudu kokkupuutel tõhusat toimet puukide ja kirpude vastu s.t ta avaldab sihtparasiitidele süsteemset toimet.
Fluralaneer on lülijalgsete närvisüsteemi osade tugev inhibiitor toimides antagonistlikult ligand-sõltuvatele kloorikanalitele (GABA retseptor ja glutamaatretseptor).
Sihtliigi molekulaarkatsetes, kus uuriti putukate GABA retseptoreid kirbul ja kärbsel, ei mõjutanud fluralaneeri dieldriini resistentsus.
In vitro biokatsetes ei mõjutanud fluralaneeri tõestatud väliresistentsus amidiinide (puuk) organofosfaatide (puuk, lest), tsüklodieenide (puuk, kirp, kärbes), makrotsükliliste laktoonide (lõhetäi Lepeophtheirus salmonis), fenüülpürasoolide (puuk, kirp), bensofenüüluureate (puuk), püretroidide (puuk, lest) ja karbamaadide (lest) suhtes.
Preparaat aitab kaasa kirbupopulatsioonide kontrolli all hoidmisele ravitud koertega kokkupuutuvas keskkonnas.
Äsja koorunud kirbud koertel surmatakse enne eluvõimeliste munade tootmist. Ka ühes in vitro katses on demonstreeritud, et väga madalad fluralaneeri kontsentratsioonid peatavad eluvõimeliste munade tootmise kirpude poolt. Kirbu elutsükkel katkeb tänu kiirelt algavale ja kauakestvale toimele loomal leiduvate täiskasvanud kirpude suhtes ning tänu eluvõimeliste munade tootmise puudumisele.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Suukaudse manustamise järgselt imendub fluralaneer kiiresti, saavutades maksmaalse kontsentratsiooni plasmas ühe päeva jooksul. Toiduga ravimi imendumine suureneb. Fluralaneer jaotub süsteemselt ja saavutab kõrgeima kontsentratsiooni rasvas, seejärel maksas, neerudes ja lihastes. Pikendatud toimeaeg ja aeglane eritumine plasmast (t1/2 = 12 päeva) ning ekstensiivse metabolismi puudumine tagavad fluralaneeri efektiivse kontsentratsiooni annuste vahelise intervalli kestel. Individuaalseid erinevusi täheldati Cmax ja t1/2 osas. Peamiseks eliminatsiooniteeks on muutumatu fluralaneeri eritumine roojaga (~90% annusest). Neerukliirensil on eliminatsioonis vähetähtis osa.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Seamaksa lõhna- ja maitsega aine
Sahharoos
Maisitärklis
Naatriumlaurüülsulfaat
Dinaatriumembonaat monohüdraat
Magneesiumstearaat
Aspartaam
Glütserool
Sojaoaõli
Makrogool 3350
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarp, milles on 1 alumiiniumfooliumist blister, mis on suletud paberist/polüetüleentereftalaadist (PET)/alumiiniumist valmistatud kattega. Blister sisaldab 1, 2 või 4 närimistabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
HOLLAND
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/13/158/001-015
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev:
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelthttp://www.ema.europa.eu/.
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.