BRAVECTO TÄPILAHUS 500MG KASS 6,25- 12,5KG N1 / 1718940

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine fluralaneer
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Puugi- ja kirbuinfestatsioonide raviks kassidel. See veterinaarravim on süsteemne insektitsiid ja akaritsiid, millel on kohene ning püsiv kirpe (Ctenocephalides felis) ja puuke (Ixodes ricinus) surmav toime 12 nädala jooksul. Kirbud ja puugid peavad kinnituma peremeesorganismile ja alustama toitumist, et toimeainega kokku puutuda. Ravimit saab kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (Flea Allergy Dermatitis, FAD) ravistrateegiast.
Liigid Kass
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Pipette tuleb hoida välispakendis, et vältida lahusti kaotust või niiskuse sidumist. Kotikesed tuleb avada vahetult enne kasutamist.
Pakendi kogus 280mg 1ml 1.79ml 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QP53BE02

Ülevaade

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bravecto 112,5 mg täpilahus väikestele kassidele (1,2–2,8 kg)
Bravecto 250 mg täpilahus keskmise suurusega kassidele (> 2,8–6,25 kg)
Bravecto 500 mg täpilahus suurtele kassidele (> 6,25–12,5 kg)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
Üks ml sisaldab 280 mg fluralaneeri.
Üks pipett sisaldab:

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Selge värvitu kuni kollakas lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid

Kass.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Puugi- ja kirbuinfestatsioonide raviks kassidel.
See veterinaarravim on süsteemne insektitsiid ja akaritsiid, millel on kohene ning püsiv kirpe
(Ctenocephalides felis) ja puuke (Ixodes ricinus) surmav toime 12 nädala jooksul.
Kirbud ja puugid peavad kinnituma peremeesorganismile ja alustama toitumist, et toimeainega kokku
puutuda.
Ravimit saab kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (Flea Allergy Dermatitis, FAD)
ravistrateegiast.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Parasiidid peavad fluralaneeriga kokkupuutumiseks alustama toitumist peremehel; seetõttu ei saa
välistada parasiitide vahendusel levivate haiguste ülekandumise ohtu.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Tuleb olla ettevaatlik, et vältida ravimi sattumist looma silma. Ärge kasutage otse nahakahjustuste
piirkonnas.
Olemasolevate andmete puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit kasutada alla 11 nädala
vanustel kassipoegadel ja/või alla 1,2 kg kehamassiga kassidel.
Ravimit ei tohi manustada lühemate intervallidega kui 8 nädalat, sest ohutust lühemate intervallide
puhul ei ole uuritud.
See ravim on paikseks kasutamiseks ja suukaudselt seda manustada ei tohi.
Ärge lubage hiljuti ravitud loomadel üksteist puhastada.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Selle ravimi allaneelamine on kahjulik. Hoidke ravimit kuni kasutamiseni originaalpakendis, et vältida
laste juurdepääsu ravimile. Kasutatud pipett tuleb kohe minema visata. Juhuslikul ravimi
allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
See ravim ja äsja ravitud looma märg nahk võivad olla kergelt ärritavad nahale ja/või silmadele.
Vältige ravimi sattumist nahale ja/või silma, sealhulgas käega silma viimist. Ravimi käsitsemise ajal
ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Ärge puudutage ega laske lastel puudutada manustamiskohta enne,
kui see on kuivanud. Ravipäeval ei tohi ravitud loomadel lubada magada ühes voodis koos
omanikuga, eriti koos lastega. Kohe pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed ja ravimiga
kokkupuutunud nahk põhjalikult seebi ning veega. Silma sattumisel loputage silmi kohe rohke veega.
Veterinaarravim on väga kergestisüttiv. Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest tulest või
muudest süttimisallikatest.
Ravimi toimeaine on väga lipofiilne ja seondub nahaga, ravimi mahavalgumisel võib see seonduda ka
pindadega.
Selle tõttu soovitatakse järgnevaid ettevaatusabinõusid:
• Kandke ravimi käsitsemise või koertele ja kassidele manustamise ajal sobivaid kindaid.
• Ravimi mahavalgumisel näiteks laua- või põrandapinnale eemaldage liigne ravim paberrätikuga
ja puhastage ala puhastusainega.
Ärge laske ravitud loomadel enne manustamiskoha kuivamist ravimata loomadega kokku puutuda.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kliinilistes uuringutes olid sageli esinevad kõrvaltoimed kerged ja mööduvad nahareaktsioonid
manustamiskohas (2,2%-l ravitud kassidest), nagu erüteem ja sügelus või alopeetsia.
Varsti pärast manustamist täheldati järgnevaid nähte: apaatia/treemor/anoreksia (0,9%-l ravitud
kassidest) või oksendamine/hüpersalivatsioon (0,4%-l ravitud kassidest).
Kõrvaltoimete sagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1 loomal 10 looma hulgast);
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st);
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st);
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st);
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud).

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole kindlaks tehtud. Kasutada ainult vastavalt
vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
Fluralaneer seondub suurel määral plasmavalkudega ja võib konkureerida teiste tugevalt seonduvate
ravimitega, nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) ja kumariini derivaat varfariin.
Fluralaneeri inkubeerimine karprofeeni või varfariini juuresolekul koera plasmas maksimaalsetes
eeldatavates plasmakontsentratsioonides ei vähendanud fluralaneeri, karprofeeni ega varfariini
seondumist valkudega.
Välitingimustes läbiviidud laboratoorsetes ja kliinilistes uuringutes ei täheldatud koostoimeid
kassidele mõeldud Bravecto täpilahuse ja tavakasutuses olevate veterinaarravimite vahel.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Täppmanustamine.
Bravectot tuleb manustada alltoodud tabeli järgi (vastavalt annusele 40–94 mg fluralaneeri kg
kehamassi kohta):

Kasside jaoks kehamassiga üle 12,5 kg kasutage kahe pipeti kombinatsiooni, mis vastab kõige
täpsemini kehamassile.
Manustamisviis
1. samm. Vahetult enne kasutamist avage kotike ja võtke sellest pipett. Pipetti tuleb avamiseks hoida
alaosast või ülemisest jäigast osast korgist allpool püstises asendis (ots ülespoole). Korki tuleb keerata
päripäeva või vastupäeva üks terve ring. Kork jääb
pipetile, seda ei ole võimalik eemaldada. Kui on
tunda tihendi murdumist, on pipett avatud ja
manustamiseks valmis.
2. samm. Manustamise lihtsustamiseks peab kass seisma või lamama nii, et
selg on horisontaalselt. Asetage pipeti ots kassi kuklale.
3. samm. Pigistage pipetti õrnalt ja kandke kogu sisu otse kassi nahale.
Ravim tuleb kanda kassidele kehamassiga kuni 6,25 kg ühte punkti kuklal ja
kassidele kehamassiga üle 6,25 kg kahte punkti.


Raviskeem
Puugi- ja kirbuinfestatsiooni optimaalseks kontrolli alla saamiseks tuleb
ravimit manustada 12nädalaste intervallidega.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pärast paikset manustamist kassipoegadele vanuses 11–13 nädalat ja kehamassiga 1,2–1,5 kg, keda
raviti maksimaalset soovitatavat annust kuni viis korda ületavate üleannustega (93 mg, 279 mg ja 465
mg fluralaneeri kg kehamassi kohta) kolmel korral soovitatavatest lühemate intervallidega (8-
nädalaste intervallidega), kõrvaltoimeid ei täheldatud.
Kassid talusid hästi maksimaalse soovitatava annuse, 93 mg furalaneeri/kg kehamassi kohta,
suukaudset manustamist, välja arvatud mõningane iseeneslikult lõppev salivatsioon ja köhimine või
oksendamine kohe pärast manustamist.

4.11 Keeluaeg
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained süsteemseks kasutamiseks.
ATCvet kood: QP53BE02

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Fluralaneer on akaritsiid ja insektitsiid. See on efektiivne kassil esinevate puukide (Ixodes spp) ning
kirpude (Ctenocephalides spp) vastu.
Toime kirpude (C. felis) vastu saabub 12 tunni jooksul ja puukide (I. ricinus) vastu 48 tunni jooksul.
Fluralaneer avaldab toitumise kaudu kokkupuutel tõhusat toimet puukide ja kirpude vastu, s.t see
avaldab sihtparasiitidele süsteemset toimet.
Fluralaneer on lülijalgsete närvisüsteemi osade tugev inhibiitor, toimides antagonistlikult
ligandsõltuvatele kloorikanalitele (GABA retseptor ja glutamaatretseptor).
Sihtliigi molekulaarkatsetes, kus uuriti putukate GABA retseptoreid kirbul ja kärbsel, ei mõjutanud
fluralaneeri dieldriini resistentsus.
In vitro biokatsetes ei mõjutanud fluralaneeri tõestatud väliresistentsus amidiinide (puuk),
organofosfaatide (puuk, lest), tsüklodieenide (puuk, kirp, kärbes), makrotsükliliste laktoonide
(lõhetäi), fenüülpürasoolide (puuk, kirp), bensofenüüluureate (puuk), püretroidide (puuk, lest) ja
karbamaatide (lest) suhtes.
Veterinaarravim aitab kaasa kirbupopulatsioonide kontrolli all hoidmisele ravitud kassidega
kokkupuutuvas keskkonnas.
Äsja koorunud kirbud kassidel surmatakse enne eluvõimeliste munade tootmist. Ka ühes in vitro
katses on demonstreeritud, et väga madalad fluralaneeri kontsentratsioonid peatavad eluvõimeliste
munade tootmise kirpude poolt.
Kirbu elutsükkel katkeb tänu kiirelt algavale ja kauakestvale toimele loomal leiduvate täiskasvanud
kirpude suhtes ning tänu eluvõimeliste munade tootmise puudumisele.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Fluralaneer imendub paikse manustamise kohast kergesti ja saavutab maksimaalse kontsentratsiooni
plasmas 3. ja 21. päeva vahel pärast manustamist. Kauakestev püsivus, aeglane eritumine plasmast
(t1/2 = 12 päeva) ja ekstensiivse metabolismi puudumine tagavad fluralaneeri efektiivse
kontsentratsiooni annustamistevahelisel perioodil. Fluralaneer eritub muutumatult roojaga ja väga
väheses koguses uriiniga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu

Dimetüülatsetamiid
Glükofurool
Dietüültoluamiid
Atsetoon

6.2 Sobimatus
Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Pipette tuleb hoida välispakendis, et
vältida lahusti kaotust või niiskuse sidumist. Kotikesed tuleb avada vahetult enne kasutamist.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Ühe annusega pipett on valmistatud lamineeritud alumiinium/polüpropüleenfooliumist. Sellel on
HDPE-st kork ja see on pakitud lamineeritud alumiiniumfooliumist kotikesse. Üks pappkarp sisaldab
1 või 2 pipetti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

   
EU/2/13/158/018-019
EU/2/13/158/022-023
EU/2/13/158/026-027
112,5 mg
250 mg
500 mg

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 11/02/2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu /.

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.