CALCI-KEL INJ.500ML / 1126279

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine kaltsiumglükonaat + magneesiumkloriid
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Äge hüpokaltseemia veistel ja lammastel.Äge hüpomagneseemia veistel.
Liigid Veis, lammas.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 279,24mg+40mg 1ml 500ml 1TK
Tootja Kela N.V.
ATC QA12AX78

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Calci-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml, süstelahus veistele ja lammastele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml süstelahust sisaldab:
Kaltsiumglükonaati 279,24 mg (vastab Ca 2+: 24,96 mg)
Magneesiumkloriidi 40 mg (vastab Mg2+: 4,78 mg)
 
Abiained:
Boorhape 77,05 mg
Metüülparahüdroksübensoaat (E 218) 1,0 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, peaaegu värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, lammas.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Äge hüpokaltseemia veistel ja lammastel.
Äge hüpomagneseemia veistel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada südame-veresoonkonna puudulikkuse korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Veenisisese manustamise ajal on soovitatav pidevalt kontrollida südame tööd. Südame rütmihäirete
või südame töö äkilise kiirenemise korral tuleb koheselt lõpetada ravimi manustamine ning edasine
ravi tuleb teostada järkjärgult südame tööd pidevalt jälgides.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Liiga kiire veenisisene manustamine võib esile kutsuda äkilist tahhükardiat, südame rütmihäireid ja
südame seiskumist ning selle tagajärjel põhjustada surma.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Suurenenud kaltsiumi kontsentratsioon võib tõsta südameglükosiidide, sümpatomimeetikumide ja
metüülksantiinide (nt kofeiin) terapeutilist, kuid ka toksilist toimet. Kaltsium antagoniseerib
aminoglükosiidantibiootikumide põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi ning moodustab
lahustumatuid komplekse tetratsükliinidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Aeglaseks veenisiseseks manustamiseks.
Manustada aseptika nõudeid järgides. Enne intravenoosset manustamist tuleb lahus soojendada
kehatemperatuurini ning seejärel süstida väga aeglaselt.
Annustamine: 1 ml kg/kehamassi kohta.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Liiga kiire veenisisene manustamine ja/või üleannustamine võib suurendada hüperkaltseemia
tunnuseid. Bradükradiale järgneb äkiline tahhükardia, südame rütmihäired, südame seiskumine ja
surm.
Teised võimalikud tunnused on lihasvärinad, rahutus ja higistamine. Nende tunnuste ilmnemisel tuleb
ravi koheselt katkestada ja rakendada sümptomaatilist ravi, manustada intravenoosselt Na-EDTA-d.
 
4.11. Keeluaeg
 
0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Kaltsiumi, kombinatsioonid vitamiin D/ või teiste ainetega
ATCvet kood: QA12AX78
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Kaltsiumil on oluline osa luude ja hammaste formeerumises, lihaste kontraktsioonis,
südame töös, neuromuskulaarses erutuvuses ja närviimpulsside ülekandumises,
rakumembraani permeaabelsuse säilitamises ja happe-aluse tasakaalu reguleerimises ning vere
hüübimise ja piima kalgendumise mehhanismides. Normaalne kaltsiumi sisaldus veres on üsna
kitsastes piirides 9...11 mg/100 ml (±5 mEq/L).
Magneesium on paljude, eriti ATP ülekandes ja proteiinide ning DNA sünteesis osalevate ensüümide
vajalik ko-faktor. Tal on oluline osa neurokeemilises ülekandes ning muskulaarses erutuvuses, nagu
ka kesknärvisüsteemis ja kardiovaskulaarsüsteemis. Samuti on magneesium vajalik kaltsiumi
metabolismis osaledes paratüroidhormooni vabastamises ja toimes, D-vitamiini hepaatilisel 25-
hüdroksülatsioonil ja kaltsiumi vahendamisel luu pinnal. Tal on kaltsiumit inhibeeriv toime, mis
takistab kaltsiumiioonide sissevoolu rakku, hoides nii
ära ioniseeritud kaltsiumi põhjustatud ülestimuleerimise. Pärast magneesiumi parenteraalset
manustamist rottidele tõusis seerumis magneesiumi tase, samuti oli magneesiumi toime
hüpokaltseemiline, mille põhjustas ilmselt kaltsitoniini vabanemine. Normaalne magneesiumi tase
veres on vahemikus 2…2,9 mg/100 ml (0,75…1,1 mmol/liitris).
Kaltsium on vajalik südamelihase erutus-kontraktsiooni ülekandes, nagu ka südame teatud
piirkondade elektriimpulsside juhtimiseks, eriti läbi AV sõlme. Pärast suurte annuste manustamist
veistele on kõige olulisemad kõrvaltoimed märgatavad just südames.
Magneesiumkloriidil on kesknärvisüsteemi pärssiv ja antipüreetiline toime. Kaltsium toimib
antagonistina magneesiumi toksilisele toimele piimalehmadel ja vasikatel.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast preparaadi veenisisest manustamist tõuseb veres koheselt kaltsiumi ja magneesiumi tase,
millele järgneb kiire langus esimeste tundide jooksul ning seejärel järkjärguline langus kuni 24
tunni jooksul pärast manustamist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Boorhape
Metüülparahüdroksübensoaat (E 218)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Kaltsiumisoolasid ei sobi manustada samaaegselt koos oksüdeerivate ainetega, tsitraatidega,
lahustuvate karbonaatidega, bikarbonaatidega, fosfaatidega, tartraatidega ja sulfaatidega. Füüsikalist
sobimatust võib esineda koos amfoteritsiiniga, naatriumtsefalotiiniga, naatriumtsefasoliiniga,
naatriumnovobiotsiiniga ja tetratsükliinidega. Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda
veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
500 ml värvitu polüpropüleenpudel, mis on suletud bromobutüülkummist korgiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 4
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
KELA N.V.,
St. Lenaartseweg 48,
2320 Hoogstraten,
Belgia.
tel +32 3 340 04 11
fax +32 3 340 04 23
e-mail : info@kela.be
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1192
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.