CANAURAL KÕRVATILGAD 15ML / 1105445

Tähelepanu! Tegemist on arhiveeritud tootega. Tellimine ei ole võimalik!
Aktiivne toimeaine prednisoloon + dietanoolamiidfusidaat + framütsetiin + nüstatiin
Ravimivorm kõrvatilgad, suspensioon
Näidustus ja kasside ägeda või kroonilise väliskõrvapõletiku raviks ja kõrvasügelislesta (Otodectescynotis) tõrjeks.
Liigid Koer, kass
Säilitamine laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 kuu.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitabselle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 2,5mg+5mg+5mg+100000RÜ 1g 15ml 1TK
Tootja Dechra Veterinary Products A/S
ATC QS02CA83

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Canaural, kõrvatilgad, suspensioon koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 g suspensiooni sisaldab:
Toimeained:
Dietanoolamiinfusidaat 5 mg
Framütsetiinsulfaat 5 mg
Prednisoloon 2,5 mg
Nüstatiin 100 000 RÜ
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Kõrvatilgad, suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte ja kasside ägeda või kroonilise väliskõrvapõletiku raviks ja kuulmelesta (Otodectes cynotis)
tõrjeks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada kuulmekile perforatsiooni korral.
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiaine suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Kasutada ainult loomaarsti järelvalve all.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Pärast tervistumist peab kõrvu regulaarselt kontrollima taasnakatumise suhtes.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada koheselt veega.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Põletikuvastastel kortikosteroididel, nagu prednisoloon, on teada suur hulk kõrvaltoimeid.
Keskmise ja pikema aja jooksul manustades tuleb kasutada minimaalset annust.
Ravi ajal pärsivad toimivad annused hüpotalamo-pituitaar-adrenaaltelge.
Pärast ravi lõpetamist võivad tekkida neerupealise puudulikkuse tunnused ja seetõttu ei pruugi looma
organism adekvaatselt reageerida stressiolukorrale.
Kortikosteroidid võivad aeglustada haavade paranemist ja nende immuunsupressiivne toime võib
nõrgendada vastupanuvõimet infektsioonidele või põhjustada nende ägenemist.
Keskmine või pikemaajaline ravi peab olema loomaarsti pideva kontrolli all.
Mõningatel juhtudel võib toimuda kõrvavaigu kogunemine.
Väga harvadel juhtudel, enamasti eakatel loomadel, on aurikulaarsete preparaatide kasutamist
seostatud kas mööduva või püsiva kuulmislangusega.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Aurikulaarne manustamine.
Kui see on vajalik, tuleb enne ravimi manustamist väliskuulmekanal ja ümbritsev piirkond
mehaaniliselt või loputamise teel puhastada, püüdes vältida naha täiendavat kahjustamist. Enne
kõrvatilkade manustamist tuleb mis tahes liigne eksudaat, karvad või mustus hoolikalt eemaldada.
Loomaomanikud peaksid seda tegema ainult ravimi määranud veterinaararsti korraldusel.
Enne kasutamist loksutada.
Manustada haigestunud kõrva 5...10 tilka 2 korda päevas.
Kõrvatilkade paremaks jaotumiseks hoida kõrvalesta püstises asendis ja masseerida kõrva kergelt.
Kõrvasügelislestade nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes
kõrvas. Ravi peaks kestma vähemalt 3 nädalat, et hävitada ka kõrvasügelislesta järgnevad põlvkonnad.
Ravida tuleks ka nakatunud loomaga kokkupuutunud loomi.
Ravikuuri pikkuse määrab loomaarst vastavalt haigusjuhule.
Kui ravi kestab üle 7 päeva, tuleb läbi viia regulaarne kliiniline uus hindamine.
Gram-negatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonide korral peab veterinaarravimi kasutamine
põhinema bakteri tundlikkuse määramisel. Kui raviperiood osutub pikemaks, tuleb in vitro tundlikkust
uuesti hinnata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid
ATCvet kood: QS02CA01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat toimib koertel ja kassidel väliskõrvapõletikku põhjustavatesse mikroorganismidesse.
Fusidiinhape (Canaural`is dietanoolamiinsoolana) on antibiootikum, mis toimib grampositiivsete
mikroorganismide, eriti stafülokokkide vastu, mis on koerte ja kasside väliskõrvapõletike korral
sagedamini esinevad mikroorganismid. Samuti toimib korünebakteritesse ja klostriididesse.
Fusidiinhape takistab bakteri valgusünteesi, inhibeerides peptiidide allüksuse translokatsiooniks ja
peptiidiahela pikendamiseks vajalikku faktorit. Kliinilisel kasutamisel ei ole täheldatud ei
ristresistentsust ega antagonismi teiste antibiootikumidega. Fusidiinhappel on nahka läbivad
omadused, mis tugevdab selle antibakteriaalset toimet.
Framütsetiinsulfaat on laia toimespektriga antibiootikum, mis toimib gramnegatiivsete organismide
vastu nagu Pseudomonas’e ja Prouteus’e tüved. Bakteriaalse ribosoomiga seostudes inhibeerib see
proteiini sünteesi ja genereerib vigu geneetilise koodi transkriptsioonis.
Nüstatiin on tugeva antifungaalse toimega Candida ja Malassezia pachydermatis’e vastu, põhjustades
rakuseintes ja rakumembraanides toimides tundlike seente rakkude surma.
Prednisoloon on põletiku- ja sügelemisvastase toimega sünteetiline glükokortikosteroid.
Kliinilised katsed on näidanud, et Canaural on efektiivne kasside ja koerte kõrvasügelislesta
(Otodectes cynotis) ravis. Toimemehhanism ei ole selge, kuna ühelgi Canaural`i toimeainel ei ole
teadaolevalt lestadevastast toimet.
Kõik neli toimeainet on õlis suspendeeritud. Kasutatud on õli, mis pehmendab ja lahustab kõrvavaiku
ja tungib hästi kuulmekanalisse.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Canaural manustatakse paikselt otse infitseerunud kõrva(de) kuulmekäiku.
Fusidiinhape ja framütsetiin paiksel manustamisel ei imendu. Prednisoloon võib mõningal määral
imenduda ning avaldada süsteemset toimet.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Rafineeritud seesamiõli
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 kuu
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kollane, õline suspensioon (kõrvatilgad) polüetüleenpudelis, lisatud tilkaplikaator.
Pakendi suurus: 15 ml
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Taani
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1388
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamine: 07.04.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.06.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim