CANIGEN CHPPi/LR N10 / 1123939

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin + Leptospira inaktiveeritud vaktsiin + marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
Ravimivorm süstesuspensiooni pulber ja suspensioon
Näidustus Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 8 nädala vanusest: - marutaudi, koerte katku, parvoviroosi ja adenoviirus tüüp 1 põhjustatud hepatiidi kliiniliste tunnuste ning loetletud haigustest tingitud suremuse vältimiseks;- adenoviirus tüüp 2 ja koerte paragripiviiruse põhjustatud respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste ning loetletud haigusetekitajate eritamise vähendamiseks; - L. canicola ja L. icterohaemorrhagiae nakkuse (veres, uriinis ja neerudes), sellest tingitud suremuse ja kliiniliste tunnuste ning kudede kahjustuste vältimiseks.Immuunsuse teke: alates teisest nädalast pärast immuniseerimist.Immuunsuse kestus: kõikide tekitajate suhtes üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.Marutaudivastaste antikehade olemasolu koertel on tõestatud 2 aastat pärast kordusvaktsineerimist.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).Mitte lasta külmuda.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks kasutamiseks.
Pakendi kogus 1annust 1annust 10TK
Tootja Virbac S.A.
ATC QI07AJ06

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Canigen CHPPi/LR, süstesuspensiooni pulber ja suspensioon koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus sisaldab:
 
Toimeained:
Pulber
Koerte katku nõrgestatud viirus (CDV) – Lederle tüvi 103 ...105 TCID50*
Koerte nõrgestatud adenoviirus tüüp 2 (CAV-2) – Manhattani tüvi 104 ...106 TCID50
Koerte nõrgestatud parvoviirus (CPV) –.CPV7809 16 105...107 TCID50
Koerte nõrgestatud paragripi viirus (CPIV) – Manhattani tüvi 105...107 TCID50
* TCID50  - 50% rakukultuure nakatav annus
 
Suspensioon
Leptospira canicola minimaalne tiiter enne inaktiveerimist 833X106 bakterit, mis tagab 80% kaitse** 
Leptospira icterohaemorrhagiae minimaalne tiiter enne inaktiveerimist 833X106 bakterit, mis tagab 80% kaitse**
Marutaudi inaktiveeritud viirus – VP12 tüvi, minimaalselt 1 RÜ***
** vastavalt Euroopa Farmakopöa monograafia 477 hamstrite potentsustesti käsitlevale paragrahvile
*** Rahvusvaheline ühik
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni pulber ja suspensioon.
Valge pulber ja kergelt värvunud hägune lahusti.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 8 nädala vanusest:
 
- marutaudi, koerte katku, parvoviroosi ja adenoviirus tüüp 1 põhjustatud hepatiidi kliiniliste tunnuste ning loetletud haigustest tingitud suremuse vältimiseks;
- adenoviirus tüüp 2 ja koerte paragripi viiruse põhjustatud respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste ning loetletud haigusetekitajate eritamise vähendamiseks;
- L. canicola ja L. icterohaemorrhagiae nakkuse (veres, uriinis ja neerudes), sellest tingitud suremuse ja kliiniliste tunnuste ning kudede kahjustuste vältimiseks.
 
Immuunsuse teke: alates teisest nädalast pärast immuniseerimist. 
Immuunsuse kestus: kõikide haigustekitajate suhtes üks aasta pärast esmast vaktsineerimist. 
Marutaudivastaste antikehade olemasolu koertel on tõestatud 2 aastat pärast kordusvaktsineerimist.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida tiineid ja imetavaid koeri. 
 
4.4. Erihoiatused 
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsiini manustamisel tuleb järgida aseptika nõudeid.
Vaktsineerida ainult terveid koeri. 
Soovitav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.
Vältida koera kokkupuutumist võimalike nakkusallikatega 21 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnikord võib süstekohal mõne tunni jooksul pärast vaktsineerimist tekkida kerge, mööduv ja võib-olla ka valulik turse või paksenemine. Selline turse möödub iseenesest ja ravi vajamata nädala jooksul, mõnikord paari nädala jooksul.
Vaktsineeritud loomadel võib harva esineda ülitundlikkusreaktsioone (esinemissagedus 0,001% või harvem). Esinenud sümptomid on olnud depressioon, näo turse, hüpotermia, hüperesteesia, suurenenud süljeeritus, oksendamine, kõhulahtisus, nahareaktsioonid, neuroloogilised nähud, respiratoorne distress ja tahhükardia. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte vaktsineerida tiineid ja imetavaid koeri. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanne manustamine. 
Vaktsiini manustamisel tuleb järgida aseptika nõudeid.
Süstesuspensiooni saamiseks tuleb pulber lahustada suspensiooniga. 
Manustada korraga kogu viaali sisu.
 
Esmane vaktsineerimine 
- kutsikatele vanuses 8...9 nädalat manustada üks annus Canigen CHPPi/L ning järgnevalt kutsika kolmekuuseks saamisel üks annus Canigen CHPPi/LR.
- üle 9 nädala vanustele kutsikatele manustada üks annus Canigen CHPPi/L ning neli nädalat hiljem üks annus Canigen CHPPi/LR.
 
Kordusvaktsineerimine 
Üks annus vaktsiini Canigen CHPPi/LR manustada üks aasta pärast esmast vaktsineerimist. 
Seejärel tuleb koeri katkuviiruse, adenoviirus tüüp 1 ja adenoviirus tüüp 2, paragripiviiruse, parvoviiruse, Leptospira canicola ja Leptospira icterohaemorrhagiae vastu vaktsineerida üks kord aastas (vaktsiiniga Canigen CHPPi/L). Marutaudi vastu võib koeri vaktsineerida kuni kaheaastase intervalliga (vaktsiiniga, mis sisaldab lisaks marutaudi komponenti, nt Canigen CHPPi/LR). 
 
Soovitusliku kordusvaktsineerimise intervall baseerub katsetulemustel. Kohalik seadusandlus võib
sätestada varasema kordusvaktsineerimise vajaduse.
 
Uuringud on näidanud, et osadel vaktsineeritud loomadel võib marutaudivastaste antikehade tiiter jääda alla tiitri, mis on vajalik reisimiseks EL-i mittekuuluvatesse riikidesse (< 0,5 RÜ/ml). Ohustatud piirkondadesse või EL-ist välja reisimisel võivad loomaarstid kaaluda täiendavat marutaudivastast vaktsineerimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Canigen CHPPi kümnekordne üleannus nagu koos Canigen CHPPi/LR kahekordse üleannusega ei põhjustanud muid kõrvaltoimeid kui loetletud lõigus 4.6.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: elus- ja inaktiveeritud viirus- ja baktervaktsiinid.
ATCvet kood: QI07AJ06
 
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks koerte katku viiruse, koerte adenoviirus tüüp 1 ja adenoviirus tüüp 2, koerte paragripiviiruse, koerte parvoviiruse, Leptospira canicola ja Leptospira icterohaemorrhagiae ning koerte marutaudiviiruse vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Pulber 
Gentamütsiin 
Puhverdatud isotooniline lahus (naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, süstevesi) 
Kaaliumhüdroksiid 
Laktoosmonohüdraat 
L-glutamiinhape
Kaaliumdivesinikfosfaat
Dikaaliumfosfaat 
Želatiin 
Süstevesi 
 
Suspensioon 
Gentamütsiin
Puhverdatud isotooniline lahus (naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, süstevesi)
Alumiiniumhüdroksiid
Sahharoos
Dikaaliumfosfaat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Trüptoon
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks kasutamiseks. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida ja transportida külmas (2C...8C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
3 ml I tüüpi klaasviaal, mis on suletud elastomeerist korgiga ja sisaldab pulbrit. 
3 ml I tüüpi klaasviaal, mis on suletud elastomeerist korgiga ja sisaldab 1 ml suspensiooni. 
Pakendi suurused: 
10 pulbri viaali ja 10 suspensiooni viaali.
50 pulbri viaali ja 50 suspensiooni viaali.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Virbac S.A.
1ère Avenue - 2065m -L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1361
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16.12.2005
Müügiloa uuendamise kuupäev: 17.02.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.