CARPRODYL QUADRI TBL 50MG N100 / 1728198

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine karprofeen
Ravimivorm tablett
Näidustus Koer Põletiku ning valu vähendamiseks luu- ja lihaskonna haiguste ja degeneratiivse liigesehaiguse korral. Operatsioonijärgse valu vaigistamiseks parenteraalse valuvaigisti järelravimina.
Liigid Koer
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida valguse eest kaitstult. Osadeks jagatud tablette peab säilitama blisterpakendis. Osadeks jagatud tableti kõik osad tuleb pärast 72 tunni möödumist hävitada. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja välisel pappkarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 50mg 100TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QM01AE91

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Carprodyl Quadri, 50 mg tabletid koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 tablett sisaldab:
Toimeained:
karprofeen 50 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Tablett.
Ristikulehe kujuline poolitusjoonega beež tablett.
Tableti saab jagada neljaks võrdseks osaks.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koer
Põletiku ning valu vähendamiseks luu- ja lihaskonna haiguste ja degeneratiivse liigesehaiguse
korral.
Operatsioonijärgse valu vaigistamiseks parenteraalse valuvaigisti järelravimina.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel koertel.
Spetsiifiliste andmete puudumise tõttu mitte kasutada alla 4 kuu vanustel koertel.
Mitte kasutada kassidel.
Mitte kasutada koertel, kes põevad südame-, maksa- või neeruhaigust, kui on võimalus
seedetrakti haavandumiseks või veritsuseks või kui on tõestatud vere düskraasia.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite
(MSPVR) või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vt punktid 4.3 ja 4.5.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine alla 6 nädala vanustel või eakatel koertel võib kaasa tuua täiendavaid riske. Kui
ravimi selline kasutamine on vältimatu, võivad loomad vajada vähendatud annust ja hoolikat kliinilist
kohtlemist.
Vältida kasutamist dehüdreeritud, hüpovoleemilistel või hüpotensiivsetel loomadel, sest neil on
neerutoksilisuse võimalik oht suurem.
Samaaegset manustamist potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega tuleb vältida.
MSPVRid võivad inhibeerida fagotsütoosi ning seetõttu tuleb bakteriaalse infektsiooniga seotud
põletikuliste protsesside korral rakendada lisaks asjakohast antibakteriaalset ravi. Nagu teiste
MSPVRide puhul, on ka karprofeeniga ravimisel laboriloomadel ja inimestel täheldatud
fotodermatiiti. Koertel ei ole neid nahareaktsioone kunagi täheldatud. Mitte manustada teisi MSPVRe
samal ajal ega 24 tunni jooksul enne või pärast selle ravimi manustamist. Mõned MSPVRid
seonduvad tugevalt plasmavalkudega ja konkureerivad teiste tugevalt plasmavalkudega seonduvate
ravimitega, mis võib põhjustada toksilisi toimeid.
Tableti hea maitse tõttu peab neid hoidma ohutus, loomadele kättesaamatus kohas. Soovituslikku
tablettide arvu ületava annuse allaneelamine võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid. Sel juhul
pöörduda abi saamiseks viivitamatult loomaarsti poole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Teatatud on MSPVRide kasutamisega seonduvatest tüüpilistest kõrvaltoimetest nagu oksendamine,
pehme roe/ kõhulahtisus, veriroe, söögiisu kadumine ja letargia. Need kõrvaltoimed ilmnevad üldiselt
esimese ravinädala jooksul ning on enamikul juhtudest mööduvad ja kaovad ravi katkestamisel, kuid
võivad väga harvadel juhtudel osutuda tõsisteks või lõppeda surmaga.
Kõrvaltoimete ilmnedes tuleb ravimi kasutamine katkestada ja küsida nõu loomaarstilt.
Nagu teiste MSPVRide puhul, on risk harvaesinevate kõrvaltoimete tekkeks neerudele või
idiosünkraatiliste kõrvaltoimete tekkeks maksale.

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Uuringud laboriloomadel (rottidel ja küülikutel) on näidanud karprofeeni raviannustele lähedastes
annustes lootetoksilisi toimeid. Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole kindlaks
tehtud. Mitte kasutada tiinetel ja imetavatel koertel.
Mitte kasutada suguloomadel sigimisperioodi ajal.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Karprofeen seondub tugevalt plasmavalkudega ja konkureerib teiste tugevalt seonduvate ravimitega,
mis võib tugevdada nende vastavaid toksilisi toimeid.
Mitte manustada seda veterinaarravimit samal ajal teiste MSPVRidega või glükokortikoididega.
Samaaegset manustamist potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega (nt
aminoglükosiidantibiootikumidega) tuleb vältida.
Vt punkt 4.5.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks.
4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta päevas.
Algannus on 4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta päevas ühe annusena. Iga annuse valuvaigistav
toime püsib vähemalt 12 tundi.
Igapäevast annust võib vähendada olenevalt kliinilisest vastusest.
Ravi kestus sõltub ravivastuse ilmnemisest. Pikaajaline ravi peab toimuma korrapärase veterinaarse
järelevalve all.
Et pikendada operatsioonijärgset valuvaigistavat ja põletikuvastast toimet, võib parenteraalsele
preoperatiivsele ravile süstitava karprofeeniga järgneda karprofeeni tablettide manustamine annuses 4
mg/kg ööpäevas 5 päeva jooksul.
Ettenähtud annust mitte ületada.
Tablette jagatakse osadeks järgmiselt. Asetada tablett tasasele pinnale, poolitusjoonega pool pinna
poole (kumer pool ülespoole).
Suruda nimetissõrme otsaga õrnalt vertikaalselt tableti keskele, et see murduks laiuti pooleks.
Veerandite saamiseks suruda nimetissõrmega õrnalt ühe poole keskele, et see murduks pikuti pooleks.
Tabletti saab osadeks jagada ja seda saab kasutada järgmiselt.


Tabletid on maitsestatud ja koerad võtavad neid meelsasti, aga need tuleb manustada koerale otse
suhu või vajaduse korral lisada toidule.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Bibliograafilised andmed näitavad, et koerad taluvad hästi karprofeeni kahekordset soovitatavat
annust 42 päeva.
On teatatud kõrvaltoimete puudumisest kuni kolmekordse soovitatava annuse manustamisel.
Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole, aga rakendama peab MSPVRide kliinilise üleannuse korral
kasutatavat üldist toetavat ravi.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, propioonhappe
derivaadid
ATCvet kood: QM01AE91

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVR),
millel on põletikuvastane, valuvaigistav ja antipüreetiline toime.
Karprofeeni toimemehhanism ei ole täielikult selge. On aga näidatud, et soovitatavas annuses pärsib
karprofeen tsüklooksügenaasi ensüümi suhteliselt nõrgalt. Lisaks sellele on näidatud, et karprofeen ei
pärsi tromboksaan (TX) B2 generatsiooni koera hüübivas veres ja põletikulises eksudaadis ei ole
inhibeeritud ei prostaglandiin (PG) E2 ega 12-hüdroksüeikosatetraeenhape (HETE). See viitab sellele,
et karprofeeni toimemehhanism ei seisne eikosanoidide inhibeerimises. Mõned autorid on oletanud
karprofeeni seni määratama toimet ühele või mitmele põletikumediaatorile, kuid kliinilisi tõendeid
selle kohta ei ole.
Karprofeenil on kaks enantiomeeri, R(–)karprofeen ja S(+)karprofeen; ratseemiline vorm on see, mida
turustatakse. Uuringud laboriloomadel viitavad sellele, et S(+)enantiomeeril on tugevam
põletikuvastane toime.
Karprofeeni ultserogeenset potentsiaali on näidatud närilistel, aga mitte koertel.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Pärast 1 kg kehamassi kohta 4 mg karprofeeni ühekordset suukaudset manustamist koertele kulub
plasmas maksimaalse kontsentratsiooni 23 µg/ml saavutamiseks ligikaudu 2 tundi. Suukaudne
biosaadavus on üle 90% kogu annusest. Karprofeen on üle 99% ulatuses plasmavalkudega seondunud
ja selle jaotusruumala on väike.
Karprofeen eritub sappi ja 70% karprofeeni intravenoossest annusest eritatakse roojaga peamiselt
glükuroniidkonjugaadina. Koertel läbib karprofeen enantioselektiivse enterohepaatilise tsükli, kus
töödeldakse peamiselt ainult S(+)enantiomeeri. S(+)karprofeeni plasmakliirens on kaks korda suurem
kui R(–)karprofeenil. S(+)karprofeeni sapikliirens on tõenäoliselt samuti stereoselektiivne, sest see on
kolm korda suurem kui R(–)karprofeenil.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Seamaksa lõhna- ja maitseaine
Pärm
Kroskarmelloosnaatrium
Kopovidoon
Magneesiumstearaat
Ränioksiid, kolloidne, veevaba
Tselluloos, mikrokristalne
Laktoosmonohüdraat

6.2 Sobimatus
Ei ole.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 72 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
Osadeks jagatud tablette peab säilitama blisterpakendis. Osadeks jagatud tableti kõik osad tuleb pärast
72 tunni möödumist hävitada.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Blisterpakendi kompleks: PVDC-PVC/alumiinium kuumsuletud blistrid, 10 tabletti blistris.
Pappkarp 2 blistriga, milles on 10 tabletti.
Pappkarp 10 blistriga, milles on 10 tabletti.
Pappkarp 20 blistriga, milles on 10 tabletti.
Pappkarp 30 blistriga, milles on 10 tabletti.
Pappkarp 40 blistriga, milles on 10 tabletti.
Pappkarp 50 blistriga, milles on 10 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Santé Animale
10, av. de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
2020

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.02.2017

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.

Uued tooted