CESTAL CAT FLAVOUR TBL N10 / 1104152

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prasikvanteel + püranteel
Ravimivorm tablett
Näidustus Järgnevate paelusside ja ümarusside põhjustatud nakkuse raviks kassidel:* askariidid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)* kõõrpead: Ancylostoma tubaeforme,, Uncinaria stenocephala (täiskasvanud)* paelussid: Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis (täiskasvanud janoorvormid).
Liigid Kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
Pakendi kogus 20mg+80mg 10TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP52AA83

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Üks tablett sisaldab:
prasikvanteeli               20,0 mg
püranteeli                     80,0 mg            (ekvivalentne 230 mg püranteelembonaadiga)
 
Abiained:
maksa lõhna- ja maitseaine
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Tablett.
Kollakad, lamedad poolitusjoonega tabletid, mida saab jagada kaheks võrdseks pooleks.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Kass.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuse raviks kassidel:
*askariidid:       Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)
*kõõrpead: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala (täiskasvanud)
*paelussid: Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis (täiskasvanud ja noorvormid).
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate ravimitega.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei ole.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Cestal Cat Flavour on ohutu ja madala toksilisusega. Ohutuskatsete käigus ei avastatud kolmekordsete soovitatud annuste manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi või biokeemilisi kõrvalreaktsioone.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte manustada samaaegselt koos piperasiini sisaldavate ravimitega. Piperasiin on püranteeli antagonist. Teisi koostoimeid ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Üks tablett 4 kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine järgmistele annustele:
*prasikvanteeli               5 mg/kg
*püranteeli                   20 mg/kg
Tabletid anda kas otse suhu või segatuna söödaga.
Soovitatav on manustada ravimit vahetult enne söötmist. Enne manustamist ei ole eelnev söögist eemal hoidmine ega eridieet vajalik.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Cestal Cat Flavour`i üleannustamisest tingitud kõrvalnähte esineb harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud kolmekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist efekti.
Üleannustamise kahtlusel tuleb rakendada vajadusel sümptomaatilist ravi.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Kinoliini derivaadid ja sarnased ained.
ATC-vet kood: QP52AA83.
 
5.1     Farmakodünaamilised omadused
 
Cestal Cat Flavour on laia toimespektriga anthelmintikum, mis toimeainetena sisaldab prasikvanteeli ja püranteelembonaati. See kombinatsioon toimib kassidel levinud paelusside ja ümarusside ning ka nende noorvormide suhtes. Prasikvanteel toimib paelusside vastu, seda kasutatakse nii humaanmeditsiinis kui veterinaarias ning sellel on toime oluliste paelusside (Taenia taeniaformis, T. pisiformis, T. hydatigena, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis) suhtes kassidel. Püranteel toimib kassidel levinud askariidide (Toxocara cati, Toxascaris leonina) ja kõõrpealiste (Ancylostoma tubaeformae, Uncinaria stenocephala) suhtes, manustatuna ühekordses annuses 20 mg kg KM kohta.
Vastavalt ohutuskatsetele on Cestal Cat Flavour madala toksilisusega.
 
5.2     Farmakokineetilised andmed
 
Kõigil testitud loomaliikidel imendub prasikvanteel suukaudse manustamise järel seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne seerumisisaldus saavutati 0,3–2 tunni möödudes ja ravim jaotub kiiresti kõigisse elunditesse. Umbes 80% annusest eritub uriiniga metaboliitidena. 90% manustatud annusest eritub 24 tunni jooksul.
 
Püranteelembonaadi imendumine seedetraktist on väga piiratud. See eritub peamiselt roojaga. Alla 15% eritub uriiniga muutumatult ja metaboliitidena.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Laktoos, nisutärklis, povidoon K-90, talk, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat, kuivatatud pärm, maksa lõhna- ja maitseaine.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend: blisterpakend.
Teisene pakend: pappkarp.
Pakend: 2 tabletti blisterpakendis. 5 või 25 blistrit pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Ceva Sante Animale
10 Avenue de la Ballastiere
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1182
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.