CESTAL CAT NÄRIMISTABLETT N48 / 1718445

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine prasikvanteel + püranteel
Ravimivorm närimistablett
Näidustus Järgnevate paelusside ja ümarusside seganakkuste raviks kassidel: - ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid), - kidaussid: Ancylostoma tubaeforme, - paelussid: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid), Joyeuxiella liigid.
Liigid Kass
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Kasutage osadeks jagatud tablette järgmisel manustamiskorral, mis ei tohi olla rohkem kui 48 tunni pärast. Kasutamata pooliku tableti säilitamisel tuleb see tagasi panna avatud blistrisse või ribapakendisse ja panna see tagasi kokkupandavasse karpi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Pakendi kogus 20mg+80mg 48TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP52AA83

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks tablett sisaldab:
Toimeained:
Prasikvanteel 20 mg
Püranteel 80 mg, vastab 230 mg püranteelembonaadile

Abiained:

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Närimistablett.
Kollakaspruunikas ovaalne poolitusjoonega tablett.
Iga tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Kass.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Järgnevate paelusside ja ümarusside seganakkuste raviks kassidel:
- ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid),
- kidaussid: Ancylostoma tubaeforme,
- paelussid: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum
(täiskasvanud ja noorvormid), Joyeuxiella liigid.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte
kasutada alla 6-nädalastel kassipoegadel. Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega. Vt lõik 4.7.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Kirbud on ühe levinuma paelussi Dipylidium caninum'i vaheperemeheks. Paelussiinfestatsioonid
tekivad kindlasti uuesti, kui vaheperemehi, nagu kirbud, hiired jne, ei tõrjuta. Parasiitide resistentsus
teatud anthelmintikumide klassi suhtes võib tekkida pärast selle klassi anthelmintikumi sagedast ja
korduvat kasutamist.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kuna tabletid on maitsestatud, peab neid hoidma ohutus, loomadele kättesaamatus kohas. Halvas
seisundis loomad või loomad, kellel on tugev infestatsioon, mis avaldub selliste sümptomitena nagu
kõhulahtisus, oksendamine, parasiitide esinemine roojas ja okses, karvastiku halb seisukord, peab
loomaarst enne ravimi manustamist läbi vaatama. Väga nõrkadel või tugeva infestatsiooniga kassidel
kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Hea hügieeni huvides peavad tablette kassile otse suhu manustavad või neid kassi toidule lisavad
inimesed pärast seda käsi pesema.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.

Muud ettevaatusabinõud
Ehhinokokoos ohustab inimesi. Kuna ehhinokokoos on Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile
(OIE) teatamiskohustuslik haigus, peab vastavalt pädevalt asutuselt hankima spetsiifilised juhendid
ravi ja järelkontrolli ning inimeste ettevaatusabinõude kohta.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harva (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud) võivad esineda kerged ja
mööduvad seedetrakti häired, nagu hüpersalivatsioon ja/või oksendamine, ning kerged ja mööduvad
neuroloogilised häired, nagu ataksia.

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinuse ajal. Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine
Soovitatav annus on: 20,0 mg püranteeli (vastab 57,5 mg/kg püranteelembonaadile) ja 5 mg/kg
prasikvanteeli. See vastab 1 tabletile 4 kg kehamassi kohta.

                                    
Ravimi manustamine ja ravi kestus
Ühekordne suukaudne manustamine. Närimistablett tuleb anda loomale otse suhu, aga vajaduse korral
võib selle toidu sisse peita.
Ümarussiinfestatsioonide korral, eriti noortel loomadel, ei saa oodata parasiitide täielikku hävimist ja
risk inimestele jääb.
30 kassil läbi viidud uuringus oli tableti võtmine vabatahtlik 83% juhtudest.
Juurdepääsu toidule ei pea piirama ei enne ega pärast ravimi manustamist. Õige annustamise
tagamiseks tuleb kehamass kindlaks määrata nii täpselt kui võimalik.
Ravi vajaduse ja selle kordamise sageduse osas peab nõu küsima loomaarstilt.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise sümptomeid ei esine kuni viiekordse soovitatava annuse manustamisel. Suurema kui
viiekordse soovitatava annuse manustamisel on täheldatud talumatuse nähte, näiteks oksendamist.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid, kinolooni derivaadid ja sarnased ained, prasikvanteeli
kombinatsioonid
ATCvet kood: QP52AA51

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Prasikvanteel imendub ja jaotub väga kiiresti kogu parasiidis. Nii in vitro kui ka in vivo uuringud on
näidanud, et prasikvanteel kahjustab parasiidi integumenti, mis põhjustab parasiitide kontraktsiooni ja
paralüüsi. Peaaegu hetkega tekib parasiidi lihastiku tetaaniline kontraktsioon ja süntsütiaalse
tegumendi kiire vakuolisatsioon. Seda kiiret kontraktsiooni on seletatud bivalentsete katioonide, eriti
kaltsiumi vooludega.
Püranteel toimib kolinergilise agonistina. Selle toimemehhanism seisneb parasiidi nikotiinergiliste
kolinoretseptorite stimuleerimises, nematoodide spastilise paralüüsi indutseerimises ja seeläbi
seedesüsteemist parasiitide peristaltikaga eemaldamise võimaldamises.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Prasikvanteel imendub, metaboliseerub ja jaotub organismis kiiresti. Pärast suukaudset manustamist
kassidele saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas umbes 2 tunniga Prasikvanteel
metaboliseerub maksas. See eritub täielikult 48 tunni jooksul pärast manustamist, peamiselt
metaboliitidena uriiniga.

Püranteel imendub halvasti, nii et võib oodata, et suur osa manustatud annusest jääb seedetrakti ja
avaldab seal terapeutilist toimet. See eritub peamiselt muutumatult roojaga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Tsetüülpalmitaat
Laktoosmonohüdraat
Eelželatiniseeritud tärklis
A-tüüpi naatriumtärklisglükolaat
Kuivatatud pärm
Seamaksapulber
Magneesiumstearaat

6.2 Sobimatus
Ei rakendata.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Osadeks jagatud (poolitatud) tablettide kõlblikkusaeg pärast blistri avamist: 2 päeva.

6.4 Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Kasutage osadeks jagatud tablette järgmisel
manustamiskorral, mis ei tohi olla rohkem kui 48 tunni pärast. Kasutamata pooliku tableti säilitamisel
tuleb see tagasi panna avatud blistrisse või ribapakendisse ja panna see tagasi kokkupandavasse karpi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Ravim on pakendatud kas blistritesse, mis koosnevad kinnisulatatud alumiiniumikihiga
komposiitalumiiniumfooliumist, või ribadesse, mis on valmistatud mitmest alumiiniumfooliumi-
/polüetüleenikihist.
• Karp, mis sisaldab 1 blistrit 2 tabletiga (2 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 2 blistrit 2 tabletiga (4 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 52 blistrit 2 tabletiga (104 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 1 blistrit 8 tabletiga (8 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 3 blistrit 8 tabletiga (24 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 6 blistrit 8 tabletiga (48 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 13 blistrit 8 tabletiga (104 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 5 riba 2 tabletiga (10 tabletti)
• Karp, mis sisaldab 25 riba 2 tabletiga (50 tabletti)
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2031

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.05.2017

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.