CESTAL PLUS NÄRIMISTABLETID N8 / 1710515

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prasikvanteel + fenbendasool + püranteel
Ravimivorm närimistablett
Näidustus Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuste raviks koertel: * askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid); * kõõrpead: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala; * piuglased: Trichuris vulpis; * paelussid: Echinococcus`e liigid, Taenia liigid, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).
Liigid Koer
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada.
Pakendi kogus 50mg+200mg+50mg 8TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP52AA84

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cestal Plus, närimistabletid koertele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks närimistablett sisaldab:
Toimeained:
Prasikvanteel 50 mg
Püranteel 50 mg (ekvivalentne 144 mg püranteelembonaadiga)
Fenbendasool 200 MG

Abiained:
Maksapulbri lõhna- ja maitseaine
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Närimistablett.
Pruunikad ovaalsed poolitusjoonega maksa lõhna ja maitsega närimistabletid.
Tableti saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid

Koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuste raviks koertel:
* askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid);
* kõõrpead: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;
* piuglased: Trichuris vulpis;
* paelussid: Echinococcus`e liigid, Taenia liigid, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada alla 4 nädala vanustel kutsikatel.

4.4. Erihoiatused
Püranteeli sisaldavaid ravimeid manustada kurtunud loomadele ettevaatusega.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti. Prasikvanteeli, püranteelembonaadi või fenbendasooli suhtes ülitundlikud inimesed
peavad vältima kokkupuudet selle veterinaarravimiga.
Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ravimi äge toksilisus on > 2000 mg kg kehamassi kohta. Sihtloomaliigi ohutuskatsete käigus ei
avastatud viiekordse annuse manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi ega biokeemilisi
kõrvalreaktsioone. Kliiniliste katsete käigus ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinetel ja imetavatel koertel.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte manustada samal ajal koos piperasiiniühenditega, sest püranteeli ja piperasiini
antagonistlikud toimed võivad mõjuda teineteist tasakaalustavalt/antagoniseerivalt. Mitte
manustada koos fosfororgaaniliste insektitsiidide ja dietüülkarbamasiiniga. Sarnase
toimemehhanismi ja toksikoloogia tõttu vältida manustamist koos moranteeli ning levamisooliga.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Annustamine
Üks tablett 10 kg kehamassi kohta:
Kutsikad ja väikesed koerad

2...5 kg
5...10 kg
1/2 tabletti
1 tablett
Keskmised koerad
10...20 kg
20...30 kg
2 tabletti
3 tabletti
Suured koerad
30...40 kg
40...50 kg
4 tabletti
5 tabletti

Manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks. Tabletid antakse koerale koos toiduga või ilma. Looma toidust eemal
hoidmine enne või pärast ravi ei ole vajalik.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.
Regulaarseks ussitõrjeks piisab ühekordsest manustamisest. Taasnakatumise vältimiseks peab ravi
kordama iga 3 kuu järel.
Prasikvanteeli lipiidkatte ning lisatud lõhna- ja maitseaine tõttu võtab enamik koeri närimistablette
vabatahtlikult.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kliinilises praktikas esineb ravimi üleannustamisest tingitud kõrvalnähte sihtloomaliigi hea
taluvuse tõttu harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud viiekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist
toimet. Äärmiselt suurest üleannustamisest põhjustatud toksilise reaktsiooni kahtlusel tuleb
vajaduse korral rakendada sümptomaatilist ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: kinoliini derivaadid.
ATC-vet kood: QP52AA84.

5.1 Farmakodünaamilised omadused
See ravim on laia toimespektriga anthelmintikum, mis toimeainetena sisaldab prasikvanteeli,
püranteelembonaati ja fenbendasooli. See toimib koerte levinumate paelusside ja ümarusside
täiskasvanud vormide ning ka mitmete noorvormide vastu.
Prasikvanteel on humaan- ja veterinaarmeditsiinis kasutatav paelusside vastane aine, millel on
toime ka Echinococcus granulosus’e vastu.
Püranteelembonaat on väga tõhus koertel sageli esinevate askariidide (Toxocara canis, Toxascaris
leonina) ja kõõrpealiste (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) vastu manustatuna
ühekordses suukaudse annusena 5 mg kg kehamassi kohta, samas ei ole sellel koerte puhul piisavat
toimet Trichuris vulpis’e vastu.
Bensimidasoolide rühma kuuluv fenbendasool toimib piuglaste vastu. Fenbendasooli ja
püranteelembonaadi sünergiline toime põhjustab parasiitidele raskeid kahjustusi.
Sihtloomaliigi ohutuskatsete alusel on ravimil suur terapeutiline laius. Viiekordne üleannus ei
kutsunud esile kõrvaltoimeid.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Kõigil testitud loomaliikidel imendub prasikvanteel suukaudse manustamise järel seedetraktist kiiresti
ja peaaegu täielikult. Maksimaalne seerumisisaldus saavutati 0,3–2 tunni möödudes ja ravim jaotub
kiiresti kõigisse elunditesse. Umbes 80% annusest eritub uriiniga metaboliitidena. 90% manustatud
annusest eritub 24 tunni jooksul.
Püranteelembonaadi imendumine seedetraktist on väga piiratud. See eritub peamiselt roojaga. Alla
15% eritub uriiniga muutumatult ja metaboliitidena.
Pärast suukaudset manustamist imendub fenbendasool seedetraktist ainult osaliselt. See
metaboliseeritakse maksas sulfoksiid- ja sulfoonderivaatideks. Fenbendasooli ja selle metaboliitide
eritumine toimub peamiselt roojaga ja vähemal määral uriiniga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Tsetüülpalmitaat
Laktoosmonohüdraat
Eelželatiniseeritud tärklis
Naatriumtärklisglükolaat
Magneesiumstearaat
Kuivatatud pärm
Maksapulbri lõhna- ja maitseaine

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse
eest kaitstult.
Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
2 või 8 tabletti komposiitalumiiniumist fooliumblisterribal või 2 tabletti
alumiiniumfooliumist/polüetüleenist ribapakendis. Igas kartongkarbis on:
• 1 kahe tabletiga blisterriba
• 2 kahe tabletiga blisterriba
• 52 kahe tabletiga blisterriba
• 1 kaheksa tabletiga blisterriba
• 13 kaheksa tabletiga blisterriba
• 25 kaheksa tabletiga blisterriba
• 5 kahe tabletiga ribapakendit
• 100 kahe tabletiga ribapakendit
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Sante Animale
10 av de la Ballastiere
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1181

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.