CESTEM XL TBL N2 / 1455757

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prasikvanteel + febanteel + püranteel
Ravimivorm tablett
Näidustus Paelusside ja ümarusside järgmiste liikide põhjustatud segainfektsioonide ravi:Ümarussid:Askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)Kõõrpead: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (täiskasvanud)Piuglased: Trichuris vulpis (täiskasvanud).PaelussidEchinococcus spp, Taenia spp, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).
Liigid Koer (kehamassiga üle 17,5 kg).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Asetada poolik tablett blistrisse tagasi ja kasutada 7 päeva jooksul.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pakendi kogus 175mg+525mg+175mg 2TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP52AA81

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
CESTEM, maitsestatud tabletid suurtele koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga tablett sisaldab:
 
Toimeaineid: 
Febanteel 525 mg
Püranteel (embonaadina) 175 mg
Prasikvanteel 175 mg
 
Abiained
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Tablett. 
Kollakaspruun, ovaalne, poolitusjoonega maksa lõhna ja maitsega tablett.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koer (kehamassiga üle 17,5 kg).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Paelusside ja ümarusside järgmiste liikide põhjustatud segainfektsioonide ravi:
 
Ümarussid:
Askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)
Kõõrpead: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (täiskasvanud)
Piuglased: Trichuris vulpis (täiskasvanud).
 
Paelussid: 
Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mistahes anthelmintikumide klassi suhtes võib parasiitidel tekkida sagedase ja korduva manustamise järgselt resistentsus. 
 
Kirbud on  ühe sagedasema paelussiliigi - Dipylidium caninum vaheperemehed. Paelussinakkus võib vaheperemeeste, nagu kirbud, hiired jne, hävitamata jätmise korral taasilmneda. 
 
4.5. Erihoiatused 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Pärast ravimi manustamist loomale pesta käed. 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes ülitundlikud, peavad kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima. 
 
Muud ettevaatusabinõud
Kuna ravim sisaldab prasikvanteeli, on see efektiivne Echinococcus spp. vastu, mida ei esine kõigis ELi liikmesriikides, kuid mille esinemine mõnes riigis sageneb. Ehhinokokoos on inimesele ohtlik. Ehhinokokoos on OIE (Maailma Loomatervise Organisatsiooni) teatamiskohustuslik haigus ja konkreetsed juhised ravi ja järelkontrolli teostamiseks ning inimeste kaitsmiseks on kättesaadavad Veterinaar- ja Toiduametis.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harva (vähem kui 1 juhul 10 000st) võib esineda oksendamist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Mitte kasutada tiinuse esimesel 4 nädalal. 
 
Laktatsioon
Laktatsiooni ajal on ravimi kasutamine lubatud. (vt lõik 4.9, allpool)
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Mitte kasutada samaaegselt koos piperasiiniga, sest piperasiini ja püranteeli anthelmintilised toimed võivad olla antagonistlikud. 
Prasikvanteeli plasmakontsentratsioon võib väheneda, kui samaaegselt manustatakse ravimeid, mis suurendavad tsütokroom P-450 ensüümide aktiivsust (nt deksametasoon, fenobarbitaal).
Teiste kolinergiliste ravimite samaaegne kasutamine võib viia toksilisuse tekkele. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Koerad ja suurte tõugude kutsikad kehamassiga üle 17,5 kg.
Suukaudne.
 
Febanteeli 15 mg/kg kehamassi kohta, püranteeli (embonaadina) 5 mg/kg ja prasikvanteeli 5 mg/kg. See on võrdne 1 tabletiga 35 kg kehamassi kohta, ühe manustamiskorraga. 
 
Annustamine toimub järgnevalt:
 
Kehamass (kg)
Tabletikogus
17,5
½
>17,5…35
1
>35…52,5
1 ½
>52,5…70
2
 
Alla 17,5 kg kaaluvatele koertele tuleb täpsema annustamise tagamiseks kasutada väiksemaid tablette. 
Tabletid antakse koerale koos toiduga või ilma. Looma näljas hoidmine enne või pärast ravi ei ole vajalik. 
Korrektse annustamise tagamiseks tuleb kehamass määrata võimalikult täpselt.
 
Raviskeemi määrab veterinaararst.
Üldreeglina tuleb kutsikaid ravida 2 nädala vanuselt ja iga 2 nädala järel, kuni 12 nädala vanuseks saamiseni. Seejärel tuleb ravi korrata 3-kuuliste intervallidega. Soovitatav on ravida emalooma ja kutsikaid samaaegselt. 
Toxocara canis’e tõrjeks tuleb imetavatele emastele koertele manustada ravimit 2 nädalat pärast poegimist ja seejärel iga 2 nädala järel kuni võõrutamiseni. 
Rutiinseks ussitõrjeks täiskasvanud koertel tuleb ravimit manustada iga 3 kuu järel. 
Kui leiab kinnitust monoinfektsioon ümarusside või paelussidega, tuleks eelistada monovalentset toimeainet sisaldava tsestotsiidse või nematotsiidse ravimi kasutamist.
 
Rutiinseks raviks on soovitatav ühekordne annus. 
Raskekujulise ümarussnakkuse korral tuleb 14 päeva möödudes annustamist korrata. 
 
Kui koeral diagnoositakse ehhinokokoosnakkus (E. granulosus), on ohutuse eesmärkidel soovitatav ravi kordamine. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ohutusuuringutes suurendasid soovitatavast annusest 5 korda (väga noortel kutsikatel 4 korda) suuremad annused oksendamisriski. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid
ATCvet kood: QP52AA51.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Selles fikseeritud kombinatsioonis toimivad püranteel ja febanteel kõikidesse olulistesse nematoodidesse (askariidid, kõõrpead, piuglased) koertel. Toimespekter katab sellised liigid nagu Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum ja Trichuris vulpis.
See kombinatsioon toimib sünergistlikult kõõrpeadesse ning febanteel toimib T. vulpis’esse. 
 
Prasikvanteeli toimespekter katab kõik olulisemad koerte paelussid, eriti Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis. Prasikvanteel toimib kõikidesse nende parasiitide täiskasvanud ja noorvormidesse.
 
Prasikvanteel absorbeerub väga kiiresti läbi parasiidi keha pinna ja jaotub seejärel parasiidi sisemuses. 
Nii in vitro kui in vivo uuringud on näidanud, et prasikvanteel põhjustab parasiidi integumendi tõsise kahjustuse, mille tulemuseks on parasiidi kontraktsioonid ja paralüüs. 
Tetaanilised kontraktsioonid parasiidi lihaskonnas tekivad momentaalselt ning toimub süntsüütiumi kiire vakuolisatsioon. Seda kiiret kontraktsioonide teket seletatakse kahevalentsete katioonide, eriti kaltsiumi sissevoolu muutustega.
 
Püranteel toimib kolinergilise agonistina. Toimemehhanism põhineb parasiidi n-kolinergiliste retseptorite stimuleerimisel, põhjustades nematoodide spastilise paralüüsi ja kergendades sellega parasiidi eemaldamise seedetraktist selle peristaltika käigus.
 
Imetajate süsteemis allub febanteel struktuuri muutusele, mille tulemusel tekib fenbendasool ja oksfendasool. Need keemilised ühendid avaldavad anthelmintilist toimet tänu võimele inhibeerida tubuliini polümerisatsiooni mikrotuubuliks. Mikrotuubulite formeerumine on sellega takistatud, mille tulemusel parasiidi elulised struktuurid ja normaalne funktsioneerimine häiruvad. Eriti saab häiritud glükoosi ringkäik, mis viib raku ATP reservi ammendumiseni. Parasiit surebki energiareservi ammendumise tõttu, mis tekib 2...3 päeva hiljem. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist koertele imendub prasikvanteel seedetraktist ulatuslikult ja kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon 752 µg/l saabub vähem kui 2 tunni jooksul. Ravim metaboliseeritakse kiiresti ja täielikult maksas lähteravimi hüdroksüleeritud derivaatideks ning seejärel elimineeritakse kiiresti, peamiselt uriiniga. 
 
Pärast suukaudset manustamist koertele, imendub febanteel seedetraktist mõõdukalt. Febanteel  metaboliseeritakse maksas kiiresti fenbendasooliks ja selle hüdroksü- ning oksüdatiivseteks derivaatideks, nt oksfendasooliks. Fenbendasooli maksimaalne plasmakontsentratsioon (173 µg/l) saabub umbes 5 tunni pärast. Oksfendasooli maksimaalne plasmakontsentratsioon (147 µg/l) saabub umbes 7 tunni pärast. Eritumine toimub peamiselt roojaga. 
 
Pärast suukaudset manustamist koertele imendub püranteel embonaat halvasti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon 79 µg/l saabub umbes 2 tunni pärast. Ravim metaboliseeritakse kiiresti ja täielikult maksas ning eritatakse peamiselt roojaga (muutumatul kujul) ja uriiniga (metaboliitidena).
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Maksa lõhna- ja maitseaine, pulber
Kuivatatud pärm
Naatriumlaurüülsulfaat
Kroskarmelloosnaatrium
Povidoon K30
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Mikrokristalne tselluloos
Magneesiumstearaat
Maisitärklis
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast blistri esmast avamist: 7 päeva
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Asetada poolik tablett blistrisse tagasi ja kasutada 7 päeva jooksul. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vahetu sisepakendi iseloomustus: 
Polüamiid-alumiinium-PVC/alumiinium blisterpakend.
 
Pakendi suurused:
Karbis 1 blister 2 tabletiga.
Karbis 2 blistrit 2 tabletiga.
Karbis 2 blistrit 4 tabletiga.
Karbis 12 blistrit 4 tabletiga.
Karbis 24 blistrit 2 tabletiga.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Ceva Sante Animale
10 Avenue de la Ballastiere
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1604
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.06.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.05.2015
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
Kuuluvus: käsimüügiravim
 
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.