CHORULON INJ 1500IU VIAAL 5VIAAL / 1327081 ( ET)

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine kooriongonadotropiin
Ravimivorm süstelahuse pulber ja lahusti
Näidustus Veis: Tiinestumise parandamine, nümfomaania, anöstrus, ovariaaltsüstid koos ebaregulaarse östraaltsükliga.Hobune: Ovulatsiooni indutseerimine, anöstrus.Koer: Ovulatsiooni indutseerimine, anöstrus, hilinenud ovulatsioon, pikenenud proöstrus, isastel koertel krüptorhism või nõrk libiido.
Liigid Veis, hobune, koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25 °C.Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida külmkapis 2 °C…8 °C.Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2 ° C…8 °C: 24 tundi.
Pakendi kogus 1500RÜ 1viaal 1viaal 5TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QG03GA01

Ülevaade

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Chorulon, 1500 RÜ/viaalis süstelahuse pulber ja lahusti veistele, hobustele, koertele.
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 viaal sisaldab:
Inimese kooriongonadotropiini:                     1500 RÜ
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Veis, hobune, koer.
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis:                      Tiinestumise parandamine,
nümfomaania,
anöstrus,
ovariaaltsüstid koos ebaregulaarse östraaltsükliga.
Hobune:               Ovulatsiooni indutseerimine,
                anöstrus.
Koer:      Ovulatsiooni indutseerimine,
                anöstrus,
                hilinenud ovulatsioon, pikenenud proöstrus,
                isastel koertel krüptorhism või nõrk libiido.
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Ei ole
 
4.4.         Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei ole.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Nagu kõigi valguliste preparaatide puhul võib harvadel juhtudel Choruloni manustamise järel tekkida anafülaktiline reaktsioon. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.  
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Mitte manustada tiinetele loomadele.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Süstida intramuskulaarselt või intravenoosselt.
 

 

Loomaliik
Näidustus
Annus ja manustamine
Veis (lehm, mullikas)
 
Tiinestumise parandamine
 
Ovariaaltsüstid (anöstrus, pikenenud östrus, nümfomaania)
Inna ajal 1500 RÜ i.m. koos seemenduse või paaritamisega.
 
3000 RÜ i.v.
Hobune (mära)
Anöstrus (folliikulid diameetriga ≥ 2 cm)
 
Ovulatsiooni indutseerimine (folliikulid diameetriga ≥ 3,5 cm)
1500…3000 RÜ i.m. või i.v., vajadusel korrata 2 päeva möödumisel.
 
1500…3000 RÜ i.m. või i.v., 24 tundi enne seemendust või paaritamist.
Emane koer
Anöstrus
 
 
Hilinenud ovulatsioon, pikenenud östrus
Pärast eelravi seerumgonadotropiiniga, 500 RÜ i.m. või i.v. östruse esimesel päeval.
 
100…800 RÜ/päevas i.m,
korrata kuni veritsus tupest kaob.
 
Isane koer
Krüptorhism- eeldusel, et kubemekanal on avatud ning ravi alustatakse võimalikult varakult
 
 
Nõrk libiido
100…500 RÜ i.m. kaks korda nädalas kuni 6 nädala jooksul.
 
 
100…500 RÜ i.m. kaks korda nädalas kuni 6 nädala jooksul või 100…500 RÜ i.m. 6…12 tundi enne paaritust .
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
 
Veis:                       Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Hobune:               Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
 
Koer:                     Ei rakendata
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Gonadotropiinid.
ATCvet kood: QG03GA01
 
5.1.         Farmakodünaamilised omadused
 
Kooriongonadotropiinil on luteiniseerivale hormoonile (LH) sarnane toime - see soodustab folliikulite küpsemist, ovulatsiooni teket ning kollakeha moodustumist.
 
5.2.         Farmakokineetilised andmed
 
Suurim kooriongonadotropiini sisaldus (0,05 RÜ/ml) veise plasmas saavutatakse annusega 3000 RÜ 45 minuti jooksul pärast intravenoosset manustamist. Piima kooriongonadotropiini sisaldus on alla määramispiiri (0,001 RÜ/ml). Kooriongonadotropiini  poolväärtusaeg veisel on umbes 10 tundi.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Süstelahuse pulber: mannitool, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat.
Lahusti: dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, süstevesi.
 
6.2.      Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle preparaadiga.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2°C8°C: 24 tundi.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida külmkapis (2°C8°C).
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaal tüüp I (Ph. Eur.), suletud halogeenbutüülkummist (Ph. Eur.) korgiga, mis on kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 5 viaali süstelahuse pulbriga ja 5 viaali lahustiga (igaüks 5 ml) pakendis.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
               
1412
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.06.2006.
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2011.
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
september 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.