COVEXIN 10 INJ. SUSP 50ML N1 / 1461709

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Clostridium
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Lammaste ja veiste aktiivseks immuniseerimiseks Clostridium perfringens tüüp A, C. perfringens tüüpB, C. perfringens tüüp C, C. perfringens tüüp D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tüüp B,Clostridium septicum’i, Clostridium sordellii ja Clostridium haemolyticum’i infektsioonidega seotudhaiguste ja Clostridium tetani tekitatud teetanuse vastu.Tallede ja vasikate passiivseks immuniseerimiseks eeltoodud klostriidiumiliikide (väljaarvatud C.haemolyticum lammastel) põhjustatud infektsioonide vastu.Immuunsus tekib kaks nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri.Aktiivse immuunsuse kestusAnamnestiline humoraalne immuunvastuse (immunoloogiline mälu) kõikide komponentide suhtes ontõestatud 12 kuud jooksul pärast esmast vaktsineerimist.Tõendatud ainult seroloogia/püsiva antikehade tiitri alusel:Lambad: 12 kuud C. perfringens tüüp A, B, C ja D, C. novyi tüüp B, C. sordellii, C. tetani vastu; < 6 kuud C. septicum’i, C. haemolyticum’i, C. chauvoei vastu.Veised: 12 kuud C. tetani ja C. perfringens tüüp D vastu; < 12 kuud C. perfringens tüüp A, B ja C vastu; < 6 kuud C. novyi tüüp B, C. septicum’i, C. sordellii, C. haemolyticum’i, C. chauvoei vastu.Passiivse immuunsuse kestus ainult seroloogia/püsiva antikehade tiitri alusel on järgmine.Talledel:Vähemalt 2 nädalat C. septicum’i ja C. chauvoei vastu, vähemalt 8 nädalat C. perfringens tüüp B ja C.perfringens tüüp C vastu ning vähemalt 12 nädalat C. perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp D, C.novyi tüüp B, C. tetani ja C. sordellii vastu. C. haemolyticum’i vastu passiivset immuunsust eitäheldatud.Vasikatel:Vähemalt 2 nädalat C. sordellii ja C. haemolyticum’i vastu, vähemalt 8 nädalat C. septicum’i ja C.chauvoei vastu ning vähemalt 12 nädalat C. perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp B, C. perfringenstüüp C, C. perfringens tüüp D, C. novyi tüüp B ja C. tetani vastu.
Liigid Lammas, veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).Hoida valguse eest kaitstult.Mitte lasta külmuda.Ärge kasutage seda ravimit pärast etiketil ja karbil märgitud kõlblikkusaja lõppu.Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 8 tundi.
Pakendi kogus 50ml 1TK
Tootja Zoetis Belgium S.A.
ATC QI04AB01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Covexin 10, süstesuspensioon lammastele ja veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained                                                        Potentsus/ml
C. perfringens A-tüüpi toksoid                            ≥0,9 Ü3
C. perfringens B- & C- (β)tüüpi toksoid             ≥12,4 Ü1
C. perfringens D- (ε)tüüpi toksoid                       ≥5,1 Ü1
C. chauvoei bakterkultuur                               vastab Ph Eur.-le2
C. novyi toksoid                                                  ≥1,2 Ü1
C. septicum toksoid                                             ≥3,6 Ü1
C. tetani toksoid                                                   ≥2,5 Ü1
C. sordellii toksoid                                               ≥0,8 Ü1
C. haemolyticum toksoid                                     ≥16,5 Ü3
Adjuvant
Alum                                                                   3,03–4,09 mg/ml alumiiniumi
Säilitusaine
Tiomersaal                                                          0,05–0,18 mg/ml
Abiaine 1 ml kohta
Formaldehüüd                                                      ≤0,5 mg/ml
1 Tootjapoolne ELISA meetod.
2 Nakatamiskatse vastavalt Ph.Eur.-le.
3 Lammaste erütrotsüütide hemolüüsil põhinev in vitro toksiini neutraliseerimistest.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Helepruun vesisuspensioon, mis säilitamisel sadestub.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Lammas, veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Lammaste ja veiste aktiivseks immuniseerimiseks Clostridium perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp
B, C. perfringens tüüp C, C. perfringens tüüp D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tüüp B,
Clostridium septicum’i, Clostridium sordellii ja Clostridium haemolyticum’i infektsioonidega seotud
haiguste ja Clostridium tetani tekitatud teetanuse vastu.
Tallede ja vasikate passiivseks immuniseerimiseks eeltoodud klostriidiumiliikide (väljaarvatud C.
haemolyticum lammastel) põhjustatud infektsioonide vastu.
Immuunsus tekib kaks nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri.
Aktiivse immuunsuse kestus
Anamnestiline humoraalne immuunvastus (immunoloogiline mälu) kõikide komponentide suhtes on
tõestatud 12 kuu jooksul pärast esmast vaktsineerimist.
Tõendatud ainult seroloogia/püsiva antikehade tiitri alusel:
Lambad: 12 kuud C. perfringens tüüp A, B, C ja D, C. novyi tüüp B, C. sordellii, C. tetani vastu;
< 6 kuud C. septicum’i, C. haemolyticum’i, C. chauvoei vastu.
Veised: 12 kuud C. tetani ja C. perfringens tüüp D vastu;
< 12 kuud C. perfringens tüüp A, B ja C vastu;
< 6 kuud C. novyi tüüp B, C. septicum’i, C. sordellii, C. haemolyticum’i, C. chauvoei vastu.
Passiivse immuunsuse kestus ainult seroloogia/püsiva antikehade tiitri alusel on järgmine.
Talledel:
Vähemalt 2 nädalat C. septicum’i ja C. chauvoei vastu, vähemalt 8 nädalat C. perfringens tüüp B ja C.
perfringens tüüp C vastu ning vähemalt 12 nädalat C. perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp D, C.
novyi tüüp B, C. tetani ja C. sordellii vastu. C. haemolyticum’i vastu passiivset immuunsust ei
täheldatud.
Vasikatel:
Vähemalt 2 nädalat C. sordellii ja C. haemolyticum’i vastu, vähemalt 8 nädalat C. septicum’i ja C.
chauvoei vastu ning vähemalt 12 nädalat C. perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp B, C. perfringens
tüüp C, C. perfringens tüüp D, C. novyi tüüp B ja C. tetani vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vaktsiini efektiivsus talledel ja vasikatel passiivse immuunsuse esilekutsumisel sõltub sellest, kas nad
saavad esimesel elupäeval piisava koguse ternespiima.
Kliinilistes katsetes on tõestatud, et maternaalsete antikehade olemasolu, eriti C. tetani, C. novyi tüüp
B, C. perfringens tüüp A (ainult vasikatel), C. chauvoei (ainult talledel) ja C. perfringens tüüp D vastu
võib talledel ja vasikatel vaktsineerimise antikehavastust vähendada. Seetõttu peab maternaalsete
antikehade kõrge tasemega noorloomadel optimaalse vastuse tagamiseks ootama, kuni maternaalsete
antikehade tase langeb (see toimub umbes 8–12 nädala vanuselt, vt lõik 4.2)
 
4.5. Erihoiatused
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte vaktsineerida haigeid või immuunpuudulikkusega loomi.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb viivitamatult rakendada sobivat ravi, näiteks manustada
adrenaliini.
Reaktsioone vaktsineerimisele võib esineda 75–100% -l Covexin 10-ga vaktsineeritud loomadest.
Tavaliselt on selleks lokaalne turse või tihkenemine süstekohal, kuid kaasneda võib näiteks ka kerge
hüpertermia, abstsess või mõni teine süstekoha sügavamate kudede reaktsioon.
Süstekoha turse tekib enamikul loomadel. Selle keskmine diameeter lammastel on 6 cm lammastel ja
15 cm veistel; veistel võib mõnikord leida kuni 25 cm diameetriga reaktsioone. Enamik lokaalseid
reaktsioone kaob lammastel 3–6 nädalaga ja veistel vähem kui 10 nädalaga, kuid vähestel loomadel
võivad need püsida kauem. Mõnel loomal võib tekkida abstsess. Vaktsineerimine võib põhjustada
sügavamate kudede reaktsioone süstekohal.
Süstekohal võib esineda naha värvuse muutumist (lokaalse reaktsiooni taandumisel muutub naha
värvus normaalseks). 1–2 päeva pärast esmast vaktsineerimist võib süstekohal esineda lokaalset valu.
Need lokaalsed reaktsioonid ei mõjuta loomade üldist tervist, käitumist, toitumist ega massi-iivet.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Vaktsiini kasutamisel lammastel ja veistel 8 kuni 2 nädalat enne poegimist ei täheldatud teisi
kõrvalnähte peale lõigus 4.6. kirjeldatute. Spetsiifiliste andmete puudumise tõttu ei saa soovitada
vaktsiini kasutamist tiinuse esimesel või teisel kolmandikul.
Vältida stressi tiinetel uttedel ja lehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lambad – alates 2 nädala vanusest
Annus – 1 ml
Veised – alates 2 nädala vanusest
Annus – 2 ml
Manustamine: subkutaanselt sobivasse kohta. Soovitatav on süstida hästiliikuva naha alla kaela küljel.
Enne vaktsiini süstlassetõmbamist tuleb pudelit korralikult loksutada.
Kasutatavad süstlad ja nõelad peavad olema steriilsed ja süstima peab läbi puhta, kuiva naha,
rakendades saastumist vältivaid ettevaatusabinõusid.
Esmane vaktsineerimine: manustada kaks annust 4–6-nädalase vahega (vt lõigud 4.2 ja 4.4).
Kordusvaktsineerimine: manustada üks annus 6–12-kuuse vahega (vt ka lõik 4.2).
Kasutamine tiinuse ajal
Järglastele ternespiima kaudu passiivse immuunsuse tekitamiseks manustada üks kordusannus 8 kuni
2 nädalat enne poegimist, juhul kui loomadele on enne tiinust tehtud täielik esmane vaktsineerimine.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse soovitatava annuse manustamisel võivad vasikatel ja talledel lokaalsed reaktsioonid veidi
suureneda (vt lõiku 4.6).
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Immunoloogilised preparaadid veistele: QI02AB01
Immunoloogilised preparaadid lammastele: QI04AB01
Lammastel ja veistel aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks vaktsiinis sisalduvate C. chauvoei ja
Clostridium perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp B, C. perfringens tüüp C, C. perfringens tüüp D,
C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii ja C. haemolyticum’i toksiinide vastu.
Ternespiima kaudu eeltoodud klostriidiumiinfektsioonide vastase passiivse immuunsuse tekitamiseks
talledel ja vasikatel.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Alum
Tiomersaal
Formaldehüüd
Naatriumkloriid (0,85% lahus)
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C). Hoida valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarp ühe 50 ml või 100 ml elastse suure tihedusega polüetüleenpudeliga, mis on suletud kummist
korgiga ja kinnitatud alumiiniumkattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1617
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.08.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.05.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.