CRONYXIN INJ 50ML / 1537657

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine fluniksiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Hobune: põletiku ja valu leevendamine skeletilihaste haiguste korral.Koolikutest tingitud vistseraalse valu vähendamine.Veis: aseptilise põletiku vähendamine, vasikate ja noorveiste hingamisteede põletiku ravi.Siga: aseptilise artriidi täiendav ravi.
Liigid Siga, veis ja hobune.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25˚C.Mitte lasta külmuda.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaegviitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 50mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Bimeda Animal Health Limited
ATC QM01AG90

Ülevaade

 

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cronyxin, 50 mg/ml süstelahus sigadele, veistele ja hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Fluniksiini 50 mg, mis vastab 83 mg fluniksiinmeglumiinile. 
 
Abiained:
Fenool 5,0 mg
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 2,2 mg
Propüleenglükool (säilitusaine, E1520) 207,2 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu osakestevaba lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Siga, veis ja hobune.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Hobune: põletiku ja valu leevendamine skeletilihaste haiguste korral. 
Koolikutest tingitud vistseraalse valu vähendamine.
 
Veis: aseptilise põletiku vähendamine, vasikate ja noorveiste hingamisteede põletiku ravi.
 
Siga: aseptilise artriidi täiendav ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada preparaati 48 tunni jooksul enne lehma eeldatavat sünnitust.
Mitte manustada südame-, maksa- ja neeruhaigustega loomadele. 
Mitte manustada seedetrakti haavandi või verejooksu ohu korral. 
Mitte manustada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada tiinetel märadel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vältida intraarteriaalset manustamist.
Mitte ületada soovitatud ravimi annust.
Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) võivad tokolüütilise toime tõttu sünnitust edasi lükata, inhibeerides prostaglandiine, mis annavad märku sünnitegevuse algusest. Ravimi kasutamine koheselt sünnitusjärgsel perioodil võib takistada emaka involutsiooni ja lootekestade väljutamist, mis viib päramiste peetuseni. Vt ka lõik 4.7.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Vältida ravimi sattumist nahale või silma. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma pesta kokkupuutunud ala põhjalikult veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Pärast ravimi kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Seedetrakti ärritusnähud (oksendamine, kõhulahtisus) ja haavandid.
Dehüdreerunud/hüpovoleemilistel loomadel võib tekkida raske neerukahjustus.
Väga harvadel juhtudel on täheldatud anafülaktilisi reaktsioone (k.a surmaga lõppevad).
Väga harvadel juhtudel on täheldatud süstekoha reaktsioone.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Võib kasutada tiinuse ja imetamise ajal, välja arvatud 48 tunni jooksul enne lehma eeldatavat
sünnitust.
Seda preparaati tohib esimese 36  sünnitusjärgse tunni jooksul manustada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule ja ravitud loomi tuleb jälgida päramiste peetumise osas. Mitte kasutada tiinetel märadel.
Ohutusuuringuid ei ole sugukultidel ja -pullidel läbi viidud. Laboriuuringud rottidel ei ole näidanud
mingeid tõendeid reproduktiivtoksilisuse kohta.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Mitte kasutada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVA-dega) või glükokortikosteroididega. 
Vältida kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste preparaatidega. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks sigadel: 2,2 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2 ml 45 kg kehamassi kohta,  üks kord päevas, kuni 3 päeva. 
 
Intravenoosseks manustamiseks veistel: 1,1 - 2,2 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2,2...4,4 ml süstelahust 100 kg kehamassi kohta, üks kord päevas, kuni 3 päeva. 
 
Intravenoosseks manustamiseks hobustel: 1,0 - 1,5 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab
annusele 2...3 ml süstelahust 100 kg kehamassi kohta, üks kord päevas, kuni 5 päeva. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise uuringutes sigadele on veterinaarpreparaat olnud hästi talutav. Üleannustamisega kaasneb gastrointestinaalne toksilisus.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
Siga:  28 päeva
Veis:    4 päeva   
Hobune:  3 päeva
 
Piimale:
Veis: 24 tundi
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained. 
ATCvet kood: QM01AG90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Farmakoloogiline ja kliiniline toime põhinevad ensüüm tsüklooksügenaasi aktiivsuse pärssimisel, millega kaasneb tugevate põletikumediaatorite (prostaglandiinide jt) vabanemise pärssimine. See on tugeva põletikuvastase, analgeetilise ja antipüreetilise toime aluseks.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast intravenoosset manustamist tekib kliiniline toime 15…30 minuti pärast. Toime on maksimaalne 2…16 tundi pärast manustamist. Toime kestab manustamise järgselt 24…30 tundi.  
Poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist on lühike: hobustel 1,6 tundi ja veistel 2,5 tundi. Sigadel on poolväärtusaeg kuni 8 tundi (pärast intramuskulaarset manustamist). Ravim eritub osaliselt metaboliseerumisel maksas ja osaliselt aktiivse metaboliidina neerude kaudu. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Propüleenglükool (E1520)
Dietanoolamiin
Fenool
Dinaatriumedetaat
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Vesinikkloriidhape
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi klaasviaal suletud bromobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakendi suurus: 50 ml või 100 ml, 1 viaal pakendis.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bimeda Chemicals Export
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1974
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10.06.2016
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
august 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

Uued tooted