DRONTAL PLUS FLAVOUR 35KG N2 / 1138069

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prasikvanteel + febanteel + püranteel
Ravimivorm tablett
Näidustus Nematoodide, tsestoodide ja Giardia spp nakkuste raviks.Kliiniliselt oluline toimespekter:ÜmarussidToxocara canisToxascaris leoninaUncinaria stenocephalaAncylostoma caninumTrichuris vulpisPaelussidEchinococcus granulosusEchinococcus multilocularisDipylidium caninumTaenia spp.Mesocestoides spp.Multiceps multiceps
Liigid Koer.
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Pakendi kogus 175mg+525mg+174,6mg 2TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP52AA81

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg/504 mg/175 mg tabletid koertele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks tablett sisaldab:
 
Toimeained:
Febanteeli 525,0 mg
Püranteelembonaati 504,0 mg, mis vastab 174,6 mg püranteelile
Prasikvanteeli 175,0 mg
 
Abiaine(d):
Sünteetiline loomaliha lõhna- ja maitseaine 408,0 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Tablett.
Helepruunid või pruunid ovaalsed poolitusjoonega tabletid.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Nematoodide, tsestoodide ja Giardia spp nakkuste raviks.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Ümarussid:
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Trichuris vulpis
Paelussid:
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis 
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Mesocestoides spp.
Multiceps multiceps
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete
suhtes.
Mitte manustada koos piperasiini sisaldavate preparaatidega.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kuna 3 kuud on kõige varasem iga, mil paelusside invasioon võib koertel tekkida, mitte anda
Drontal Plus Flavour 35 kg diagnoositud segainvasiooniga kutsikatele vanusega vähem kui 3
kuud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Koertel, kes kannatavad raske endoparasiitide invasiooni all, võib püranteeli imendumine olla
sooleseina kahjustuse tõttu suurenenud. See võib viia selliste sümptomite kujunemiseni nagu
lihastreemor, suurenenud salivatsioon, diarröa, soole tühjenemine ja vähenenud vere
koliinesteraasi aktiivsus. Kõrvaltoimete ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ajal ei ole piisavalt tõestatud. Mitte manustada ravimit tiinuse
kahes esimeses kolmandikus.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Samaaegne kasutamine teiste koliinergiliste ravimitega võib põhjustada toksilisust.
Atsetüülkoliinesteraasi toimega ainete toime võib potentsiaalselt suureneda, kui manustada
neid koos selle preparaadiga.
Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega, kuna püranteeli ja
piperasiini
anthelmintilised toimed võivad olla antagonistlikud.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
Suukaudne.
Soovituslik annus on 15 mg febanteeli, 14,4 mg püranteelembonaati ja 5 mg prasikvanteeli kg
kehamassi kohta, mis vastab 1 tabletile 35 kg kehamassi kohta. Väiksema kehamassiga
koertele sobib preparaat Drontal Plus Flavour.
Tabletid anda kas otse suhu või segada söögiga. Soovitav on anda ravimit vahetult enne sööki.
Manustada üks kord. Ebatõenäoline on saavutada askariidse invasiooni täielik elimineerimine,
seda eriti kutsikatel. Risk inimeste nakatumiseks loomadega kokkupuutumisel jääb alles ka
pärast ravimist. Seetõttu tuleks korduvravi teha sobivate intervallidega (kutsikatel 6 ja 12
nädala vanuses).
Giardia spp nakkuse korral on ravikuuri pikkus 3 päeva. Taasnakatumise vältimiseks tuleb
ravi ajal kuute hoolikalt puhastada ja desinfitseerida või koerad ravi ajaks kuutidest
eemaldada, eriti koertekasvandustes.
Kasutamata poolikud tabletid tuleb hävitada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnekordne soovitatava annuse manustamine ei põhjustanud koertel ja kutsikatel
kõrvaltoimeid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid
ATCvet kood: QP52AA81
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Drontal Plus Flavour 35 kg on anthelmintikum, mis sisaldab toimeainetena
tetrahüdropürimidiini derivaati püranteeli (embonaadina), pro-bensimidasooli febanteeli ja
isokinoliini derivaati prasikvanteeli.
Selles kombinatsioonis toimivad püranteelembonaat ja febanteel sünergiliselt kõikidesse
olulistesse testitud nematoodidesse, nagu Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria
stenocephala, Ancylostoma caninum ja Trichuris vulpis ning Giardia spp kutsikatel ja noortel
koertel.
Febanteelil endal anthelmintiline toime puudub, kuid see toimib probensimidasoolina. Nagu
ka teised bensimidasoolid, tuleneb febanteeli anthelmintiline toime selle võimest inhibeerida
tubuliini polümerisatsiooni mikrotuubuliks. Selle tulemusel tekkiv struktuurne ja
funktsionaalne metaboolne häirumine vähendab parasiidi energiareserve ja parasiit sureb.
Püranteel toimib sarnaselt nikotiinile koliinergilise agonistina, põhjustades depolariseeriva
neuromuskulaarse blokaadiga nematoodide spastilise paralüüsi.
Prasikvanteel toimib kõikidesse olulistesse paelussidesse, nagu Taenia spp, Dipylidium
caninum, Mesocestoides spp, Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis. 
Prasikvanteel toimib kõikidesse koera soolestikus olevatesse erinevates arengujärkudes
paelussidesse. Prasikvanteel absorbeerub väga kiiresti läbi parasiidi keha pinna ja jaotub
seejärel parasiidi sisemuses. Parasiidi tõsine kahjustamine toimub väga kiiresti nii in vitro, kui
in vivo, kuid seda vaid parasiidi eesmises osas. In vitro põhjustavad kontsentratsioonid 0,01
µg/ml parasiitide kontraktsiooni ja paralüüsi 30 sekundi jooksul. Kiire toime põhineb eelkõige
prasikvanteeli toimel tekkinud Ca++ permeaabluse muutustest parasiidi membraanis, mis viib
parasiidi metabolismi düsregulatsioonini.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Febanteel imendub 40% ulatuses suukaudse manustamise järgselt lihtmaolistel loomadel ja
mäletsejalistel. Imendunud aine metaboliseeritakse täielikult mõne tunni jooksul. Peamised
metaboliidid on fenbendasool, oksfendasool, fenbendasool-sulfoon ja febanteel-sulfoksiid;
kahte esmaltnimetatud metaboliiti peetakse anthelmintiliselt aktiivseks.
Febanteeli metaboliidid jaotuvad üle kogu organismi ning eriti suured kontsentratsioonid
saavutatakse maksas ja neerudes. Eliminatsioon toimub peamiselt roojaga (50...70%) ja
vähemal määral uriiniga (20...30%) ning piimaga. Ägedat toksilisust põhjustavad annused on
mitmeid kordi suuremad kui raviannused. Suukaudne LD50 koertel on > 10g kg kehamassi
kohta.
Vees raskesti lahustuv püranteelembonaat imendub koertel halvasti (10...20%) ning aeglaselt.
Imendunud püranteel metaboliseerub kiiresti ja ekstensiivselt. Kõiki metaboolseid protsesse ei
ole veel täpselt uuritud. Püranteel ja selle metaboliidid jaotuvad üle kogu organismi,
kõrgeimad kontsentratsioonid (peaaegu ainult metaboliitidena) leiduvad maksas ja neerudes
ning lihastes ja rasvas leidub vaid jälgi. Üle 80% püranteelembonaadist väljutatakse koertel
roojaga; neerude kaudu elimineerub püranteelembonaat 90...95% ulatuses metaboliitidena.
Ägedat toksilisust põhjustavad annused on mitmeid kordi suuremad kui terapeutilised
annused. Suukaudse püranteelembonaadi LD50 koertel on umbes 2 g kg kehamassi kohta.
Noortel hurtadel täheldati püranteelembonaadi (annuses 5 mg püranteeli kg kehamassi kohta)
suukaudse manustamise järgselt pöörduvat aluselise fosfataasi vähenemist seerumis.
Prasikvanteel imendub suukaudse manustamise järgselt väga kiiresti ning peaaegu täielikult
maos ja peensooles. Seerumi kõrgeimad sisaldused saavutatakse 15 kuni 90 minutiga.
Prasikvanteel jaotub suukaudse manustamise järgselt kiiresti kõikidesse organitesse.
Elimineerumise poolväärtusaeg 14C-märgistatud prasikvanteelil ja selle metaboliitidel on
koertel 2 kuni 3 tundi. Prasikvanteel metaboliseerub kiiresti maksas. Lisaks teistele
metaboliitidele on peamiseks metaboliidiks prasikvanteeli 4-hüdroksütsükloheksüüli derivaat.
Prasikvanteel elimineeritakse täielikult 48 tunni jooksul metaboliitidena – vahemikus 40 kuni
71% uriiniga ja sapiga ning 13 kuni 30% roojaga.
Äge toksilisus tekib suurusjärgus g/kg. Prasikvanteel ei ärrita nahka ega limaskesti ning on
mittesensibiliseeriv. Mitmetes in vitro ja in vivo katsetes on tõestatud, et prasikvanteelil ei ole
mutageenseid ega kartsinogeenseid omadusi. Prasikvanteel osutus ka mitte-embrüotoksiliseks
ja mitteteratogeenseks ning ei mõjutanud ebasoodsalt sigimisvõimet ega teisi sigimisega
seotud toksikoloogilisi parameetreid.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu 
Maisitärklis
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalliline tselluloos
Magneesiumstearaat
Naatriumlaurüülsulfaat
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Povidoon
Sünteetiline loomaliha lõhna- ja maitseaine
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Blisterpakendid, milles on 2, 4, 24 või 104 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1237
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16.05.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: käsimüügiravim.