EQUIBACTIN VET SUUKAUDNE PASTA 45G N1 / 1598092

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine sulfadiasiin + trimetoprim
Ravimivorm suukaudne pasta
Näidustus Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsiooni suhtes tundlike bakterite põhjustatud nakkuste ravi hobustel, eelkõige: - Streptococcus spp ja Staphylococcus aureus'e põhjustatud hingamisteede nakkused; - E. coli põhjustatud seedetrakti nakkused; - beetahemolüütiliste streptokokkide põhjustatud kuse- ja suguteede nakkused; - Streptococcus spp ja Staphylococcus aureus'e põhjustatud haavanakkused ning avatud või dreenitud abstsessid.
Liigid Hobune
Säilitamine Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Pakendi kogus 333mg+67mg 1g 45g 1TK
Tootja Le Vet. Beheer B.V.
ATC QJ01EW10

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Equibactin vet, 333mg/g + 67 mg/g suukaudne pasta hobustele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks gramm sisaldab:

Toimeained:
Sulfadiasiin 333,3 mg
Trimetoprim 66,7 mg

Abiained:
Klorokresool 2,0 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Suukaudne pasta.
Valge või peaaegu valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsiooni suhtes tundlike bakterite põhjustatud nakkuste ravi
hobustel, eelkõige:
- Streptococcus spp ja Staphylococcus aureus'e põhjustatud hingamisteede nakkused;
- E. coli põhjustatud seedetrakti nakkused;
- beetahemolüütiliste streptokokkide põhjustatud kuse- ja suguteede nakkused;
- Streptococcus spp ja Staphylococcus aureus'e põhjustatud haavanakkused ning avatud või dreenitud
abstsessid.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada hobustel, kellel on raske maksa- või neerupuudulikkus või vere düskraasia.
Mitte kasutada seda ravimit korralikult dreenimata abstsesside raviks.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ärge kasutage sama süstalt rohkem kui ühel loomal.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib
suurendada sulfadiasiini ja trimetoprimi suhtes resistentsete bakterite tekkimise riski ja
vähendada ravi efektiivsust trimetoprimi ja teiste sulfoonamiidide kombinatsioonidega võimaliku
ristresistentsuse tõttu.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on sulfoonamiidide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Kokkupuute järel tekkinud ülitundlikkusreaktsiooni korral (nt nahalööve) pöörduge arsti poole ja
näidake pakendi infolehte või pakendi etiketti. Raskete reaktsioonide korral (näo, huulte või
silmalaugude turse) pöörduge kohe arsti poole ja võtke pakendi infoleht endaga kaasa.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ravitud loomadel võib tekkida söögiisu vähenemine või kadu.
Ravi ajal võib tekkida püdel väljaheide ja kõhulahtisus. Selliste nähtude ilmnemisel tuleb ravi kohe
lõpetada ja määrata sobiv sümptomaatiline ravi.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud rottidel ja hiirtel on näidanud tõendeid teratogeense mõju kohta. Ravimi
ohutus tiinuse perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult loomaarsti tehtud kasu-riski suhte
hinnangu alusel.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Hobustel on tugevdatud sulfoonamiidide kasutamisel koos detomidiiniga esinenud eluohtlikke
arütmiaid.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudne.

Annustamine
5 mg trimetoprimi ja 25 mg sulfadiasiini ühe kilogrammi kehamassi kohta päevas maksimaalselt 5
päeva jooksul.
Üks süstal on ette nähtud 600 kg kehamassi kohta ja igal süstlal on 12 alajaotust.
Üks alajaotus vastab 50 kg kehamassile ja minimaalne annus on mõeldud 50 kg kaaluva looma raviks.

Kasutamisjuhised
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida
alaannustamist. Arvutatud annuse määramiseks tuleb rõngas süstlakolvil keerata hobuse kehamassile
vastava märgiseni.
Pasta suukaudseks manustamiseks sisestage süstla ots hambalaie kaudu suhu ja suruge ettenähtud
kogus pastat keelepärale. Looma suus ei tohi olla toitu. Manustamise järel tõstke mõneks sekundiks
hobuse pead, et tagada ravimi allaneelamine.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva.
Ei ole lubatud kasutada märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, sulfoonamiidid ja
trimetoprim.
ATCvet kood: QJ01EW10

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Mõlemad toimeained tekitavad bakteritel foolhappe sünteesi järjestikuse topeltblokaadi. See annab
sünergistliku ja bakteritsiidse toime puriinide sünteesi järjestikustel sammudel, mis on vajalik bakteri
DNA sünteesimiseks. Kombinatsioonil on lai toimespekter grampositiivsete ja gramnegatiivsete
bakterite, sealhulgas stafülokokkide, streptokokkide ja E. coli, vastu.


(Mikroorganismide tundlikkuse piirmäärad on trimetoprimi kontsentratioonile kui seda manustatakse
koos sulfametoksasooliga.)

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast 5 mg/kg trimetoprimi ja 25 mg/kg sulfadiasiini ühekordset suukaudset annust hobustele
täheldati järgmisi näitajaid (keskmine ± standardhälve):


Toit näib mõjutavat farmakokineetilisi omadusi, sest trimetoprim ja sulfadiasiin imendusid kiiremini
toitmata hobustel.
Mõlemad toimeained erituvad peamiselt neerude kaudu nii glomerulaarfiltratsiooni kui ka
tubulaarsekretsiooni teel.
Nii trimetoprimi kui ka sulfadiasiini sisaldus uriinis on mitmeid kordi suurem kui sisaldus
veres. Trimetoprim ja sulfadiasiin ei mõjuta teineteise eritumise omadusi.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Klorokresool
Aniisiõli
Glütserool (E442)
Ksantaankummi (E415)
Polüsorbaat 20 (E432)
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8 nädalat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Eeltäidetud, mitmeannuseline, keeratava rõnga ja polüetüleenist korgiga suletud, väikese tihedusega
polüetüleenist süstal kartongkarbis.
Iga süstal sisaldab 45 g pastat.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1993

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 30.09.2016

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
november 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Uued tooted

SYNUTRIM 72% PLV 250G / 1778395 ( RT)

Vetoquinol Biowet Sp.z oo

TRIMERAZIN PLV 1000G / 1059926 ( RT)

Drwalewskie Zakùady Przemysùu Bioweterynaryjnego S.A