FATROXIMIN DRY COW 5ML N12 / 1110182

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine rifaksimiin
Ravimivorm intramammaarsalv
Näidustus Rifaksimiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide ravi ja profülaktikakinnisperioodil.
Liigid Veis (kinnislehmad).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni:“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 20mg 1ml 5ml 12TK
Tootja Fatro S.p.A
ATC QJ51XX01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Fatroximin Dry Cow, 100 mg/5ml intramammaarsalv kinnislehmadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
5 ml intramammaarsalvi sisaldab:
Toimeaine:
Rifaksimiini 100 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Intramammaarsalv.
Oranžikaspunane homogeenne salv.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (kinnislehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Rifaksimiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide ravi ja profülaktika
kinnisperioodil.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
 
4.4. Erihoiatused
Enne ravimi manustamist tuleb nisad korralikult puhastada ja desinfitseerida.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel
ja arvesse tuleb võtta ametlikke, riiklikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine erinevalt ravimiinfos kirjeldatud juhistest, võib suurendada
rifaksimiini suhtes resistentsete bakterite levikut.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on rifaksimiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale, alla neelamisel või sattumisel silma pöörduda viivitamatult
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Preparaat on mõeldud kasutamiseks kinnislehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramammaarseks manustamiseks.
Manustada igasse udaraveerandisse ühe udarasüstla sisu kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast
lüpsi.
Enne veterinaarravimi manustamist lüpsta iga udaraveerand tühjaks, puhastada ja desinfitseerida
nisad, pöörates erilist tähelepanu nisatipule.
Ravimi manustamiseks võib udarasüstla otsiku sisestada nisajuhasse kas osaliselt või täielikult.
Osaliseks sisestamiseks eemaldada udarasüstla otsikult kaitsekork, täielikuks sisestamiseks on vajalik
eemaldada ka osalise sisestamise adaptor.
Sisestada udarasüstla otsik nisajuhasse ja süstida kogu udarasüstla sisu.
Eemaldada udarasüstla otsik nisast ja lükata teise käe nimetissõrme ja pöidlaga ravimit nisaurkest
ettevaatlikult ülespoole.
Seejärel masseerida udarat kahe käega õrnalt ülespoole lükates, et jaotada ravim ühtlaselt kogu
piimaurkesse.
Täpne kasutusjuhend koos piktogrammidega on pakendi infolehel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamisest tingitud kõrvaltoimetest ei ole teatatud.
 
4.11. Keeluajad
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Mitte tarvitada ravitud loomade udarat inimtoiduks.
piimale: 0 päeva, kui kinnisperiood on pikem kui 42 päeva.
15 lüpsikorda, kui kinnisperiood on lühem kui 42 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: teised antibakteriaalsed ained intramammaarseks kasutamiseks.
ATCvet kood: QJ51XX01.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Veterinaarravim sisaldab ansamütsiinide rühma kuuluvat antibiootikumi rifaksimiini.
Rifaksimiini toimemehhanism seisneb m-RNA sünteesi takistamises läbi kompleksühendi
moodustumise RNA-polümeraasiga, mille tulemusena tõkestub proteiini süntees.
Rifaksimiin toimib grampositiivsetesse bakteritesse mh peamistesse mastiiditekitajatesse nagu
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis,
Trueperella pyogenes. Rifaksimiin ei toimi gramnegatiivsetesse bakteritesse.
Resistentsus rifaksimiini vastu kujuneb välja peamiselt ravimi sihtkoha, DNA-sõltuva RNA
polümeraasi, kromosomaalse muutuse kaudu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Farmakokineetilised andmed näitavad, et rifaksimiini suukaudne või paikne (intrammaarne)
manustamine ei põhjusta tuvastatavat süsteemset imendumist. Toimeaine suukaudse manustamise
järgselt elimineerub 97 % ainest väljaheidetega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
 
Glütseroolmonostearaat 40-55
Makrogooltsetostearüüleeter
Kerge vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
5 ml polüetüleensüstal.
Pakend: 12 “Twinsert” süstalt + illustratsioonidega juhend.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmeprügi hulka.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
1110
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.