FORCYL 160MG/ML INJ. 100ML / 1461260

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine marbofloksatsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Veised:Marbofloksatsiinile tundlike Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica tüvede põhjustatudhingamisteede infektsioonide ravi.Lakteerivad lehmad:Marbofloksatsiinile tundlike Escherichia coli tüvede põhjustatud ägeda mastiidi ravi.
Liigid Veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.Punnkorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (viaali avamisel) tuleb pakendi infolehel toodudkõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tulebhävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev kirjutada etiketil olevasse lünka.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „EXP“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 160mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Vetoquinol SA
ATC QJ01MA93

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Forcyl, 160 mg/ml süstelahus veistele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
marbofloksatsiini                               160 mg
 
Abiaine:
Bensüülalkohol (E1519) 15 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge kollakasroheline kuni kollakaspruun lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
4.1.         Loomaliigid
Veis.
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Veised:
Marbofloksatsiinile tundlike Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi.
 
Lakteerivad lehmad:
Marbofloksatsiinile tundlike Escherichia coli tüvede põhjustatud ägeda mastiidi ravi.
 
4.3.         Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust fluorokinoloonide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada teistele fluorokinoloonidele resistentsete mikroorganismide põhjustatud bakteriaalsete infektsioonide korral (ristuv resistentsus).
 
4.4.         Erihoiatused
Ravimi efektiivsust ei ole uuritud grampositiivsete bakterite poolt põhjustatud mastiidi ravis.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti ravile teiste klasside antibiootikumidega. Alati kui võimalik, peab ravimit kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust fluorokinoloonidele ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste kinoloonidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
·       Inimesed, kes on (fluoro-)kinoloonide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle ravimiga vältima.
·       Ravimi sattumisel nahale või silma pesta kokku puutunud kohta rohke veega. Tuleb olla hoolikas, et vältida juhuslikku süstimist iseendale.
·       Juhuslik iseendale süstimine võib põhjustada kerget ärritust.
·       Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
·       Pärast kasutamist pesta käed.
 
Teised erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võib preparaadi intramuskulaarne manustamine põhjustada mööduvaid paikseid reaktsioone nagu valu ja turse süstekohas, mis püsivad kuni 7 päeva pärast süstimist.
On teada, et fluorokinoloonid võivad indutseerida artropaatiaid. Veistel täheldati selliseid koldeid kolm päeva pärast ravi alustamist 16% marbofloksatsiini lahusega. Need kolded ei tekitanud kliinilisi nähte ja need on pöörduvad, eelkõige kui neid täheldati pärast ühekordset manustamist.
Väga harvadel juhtudel võib esineda potentsiaalselt surmavaid anafülaktilist tüüpi reaktsioone.
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud (rotid, küülikud) ei ole näidanud marbofloksatsiini teratogeenset, embrüotoksilist ega maternotoksilist toimet.
Kasutades ravimit lehmadel annuses 10 mg/kg ei ole määratud ohutust tiinetel lehmadel või imevatel vasikatel.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
Pudeli sisu võib olla veidi hägune ja pudel võib sisaldada nähtavaid osakesi, kuid enne tarvitamist seda loksutades hägusus ja osakesed kaovad.
 
Hingamisteede infektsioonide ravi
Soovitatav annus on 10 mg marbofloksatsiini kg kehamassi kohta, mis vastab 10 ml süstelahusele 160 kg kehamassi kohta, mida süstitakse ühekordse intramuskulaarse süstena.
 
Escherichia coli põhjustatud ägeda mastiidi ravi
Soovitatav annus on 10 mg marbofloksatsiini kg kehamassi kohta, mis vastab 10 ml süstelahusele 160 kg kehamassi kohta, mida süstitakse ühekordse intramuskulaarse või intravenoosse süstena.
 
Kui intramuskulaarselt süstitava lahuse kogus on suurem kui 20 ml, tuleb seda manustada kahte või enamasse süstekohta.
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Mõnedel loomadel, kes said ravimit annuses 10 mg/kg või 30 mg/kg kolmekordse soovitatud raviperioodi jooksul, täheldati liigesekõhres kahjustuskoldeid, kuid need ei põhjustanud kliinilisi nähte. Lisaks ei täheldatud selle uuringu käigus teisi üleannustamise nähte.
Üleannustamine võib põhjustada ägedaid neuroloogilisi häireid, mille ravi on sümptomaatiline.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.   
Piimale: 2 päeva (48 tundi).
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, fluorokinoloonid.
ATCvet kood: QJ01MA93
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
Marbofloksatsiin on sünteetiline, bakteritsiidne antimikroobne aine, mis kuulub fluorokinoloonide rühma ja mille toime seisneb DNA güraasi inhibeerimises. In vitro on ravimi efektiivsus tõestatud Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica and Escherichia coli osas.
In vitro oli marbofloksatsiini aktiivsus hea patogeenide suhtes, mis isoleeriti 2007. aastal hingamisteede haigustega veistelt: MIC väärtused jäid M. haemolytica puhul vahemikku 0,008…0,5 µg/ml (MIC90 = 0,139 µg/ml; MIC50 = 0,021 µg/ml) ja P. multocida puhul vahemikku 0,004…0,5 µg/ml (MIC90 = 0,028 µg/ml; MIC50 = 0,012 µg/ml). Tüved, mille MIC ≤ 1 µg/ml, on marbofloksatsiini suhtes tundlikud, samas kui tüved, mille MIC ≥ 4 µg/ml, on marbofloksatsiini suhtes resistentsed.
Resistentsus fluorokinoloonide suhtes võib tekkida kromosoommutatsioonina kolme mehhanismi kaudu: bakteriraku seina läbilaskvuse vähenemine, väljavoolupumba ekspressioon või molekuli seondumise eest vastutavate ensüümide mutatsioon.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
Pärast ühekordset lihasesisest manustamist veistele soovitatud annuses 10 mg/kg kehamassi kohta oli marbofloksatsiini maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) 7,915 µg/ml ja selle saavutamiseks kulus 1,28 tundi (Tmax).Biosaadavus pärast intramuskulaarset manustamist on suurem kui 90%. Marbofloksatsiin jaotub ulatuslikult. Seondumine plasmavaludega on ligikaudu 30%.
Pärast intravenoosset või intramuskulaarset manustamist marbofloksatsiini kontsentratsioon piimas tõuseb kiiresti ning saavutatud AUCINF, Tmax, Cmax väärtused plasmas ja piimas mõlema manustamisemeetodi korral on sarnased.
Marbofloksatsiin elimineerub aeglaselt (t1/2 = 17,50 tundi), peamiselt aktiivse vormina uriini ja roojaga.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1.      Abiainete loetelu
Bensüülalkohol (E1519)
Glükonolaktoon
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarp, mis sisaldab merevaikkollast II tüüpi klaasviaali, suletud klorobutüülist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: üks 50 ml, 100 ml või 250 ml viaal pakendis.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Prantsusmaa
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
1675
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.11.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.02.2016
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.