GENTACIN 100MG/ML 100ML N1 / 1330311

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine gentamütsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Gentamütsiinile tundlike gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
Liigid Vasikas, koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 100mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Huvepharma EOOD
ATC QJ01GB03

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Gentacin, 100 mg/ml süstelahus vasikatele ja koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeaine:
Gentamütsiini 100 mg, mis vastab 169,5 mg gentamütsiinsulfaadile.
 
Abiained:
Naatriummetabisulfit (E223) 32 mg
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1 mg
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Kahvatu kuni merevaikkollane süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid 
Vasikas,  koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Gentamütsiinile tundlike gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada küülikutel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust aminoglükosiidantibiootikumide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada neeru- ja maksafunktsiooni häirega loomadele.
 
4.4. Erihoiatused 
Septitseemia korral manustada endotoksilise šoki vältimiseks ravimit veeni aeglaselt. Sellisel juhul on vajalik kardiovaskulaarsete parameetrite pidev jälgimine. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Gentacini peab kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
Mitte manustada preparaati anesteseeritud loomadele või loomadele, kellel kasutati lihaseid lõõgastava toimega aineid, vältimaks neuromuskulaarset blokaadi (respiratoorne paralüüs).
Mitte ületada määratud annust. 
Vältida ravimi koosmanustamist tugevatoimeliste diureetikumidega nagu furosemiid.
Noortel loomadel kasutada ravimit ettevaatusega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Gentacini manustamisel tuleb hoiduda kontaktist naha ja silmadega, sest on võimalus ärrituse ja ülitundlikkuse tekkeks. Loputada silmi ettevaatlikult veega ning pesta nahka rohke vee ja seebiga. 
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Pikaajalisel kasutamisel võib esineda neerupuudulikkust, ototoksilisust (kurtus) ning tasakaaluhäireid. Eriti just noored loomad on tundlikud gentamütsiini nefrotoksilisele toimele. 
Mõnikord on intramuskulaarsel manustamisel täheldatud süstekohal mööduvat turset. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinuse ajal võimaliku nefro- ja ototoksilise toime tõttu lootele. 
Veterinaarravimi ohutus koertel laktasiooni periodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Kiiretoimeliste diureetikumide manustamine samaaegselt koos gentamütsiiniga suurendab tõenäosust nefro- ja ototoksilisele toimele.
Gentamütsiin tugevdab üldanesteetikumide ja lihaseid lõõgastava toimega ainete toimet, mille tulemuseks on kõrgem risk neuromuskulaarse blokaadi tekkeks. 
Halotaanid tugevdavad gentamütsiini kardiovaskulaarse depressiooni efekti. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenoosseks manustamiseks vasikatele; aeglaseks intravenoosseks manustamiseks koertele.
 
Vasikad:  2...4 mg gentamütsiini kg kehamassi kohta intramuskulaarselt või aeglaselt intravenoosselt manustatuna (2...4 ml 100 kg kehamassi kohta) esimesel ravipäeval kaks korda intervalliga 12 tundi. Ravikuuri pikkus 3 päeva.
 
Koerad: 2…4 mg gentamütsiini kg kehamassi kohta (0,2…0,4 ml 10 kg kehamassi kohta) kolm korda päevas. Ravikuuri pikkus kuni 7 päeva.
 
Märkus: kuseteede infektsioonide raviks piisab annusest 2 mg gentamütsiini kg kehamassi kohta ja teiste infektsioonide raviks on piisavaks annuseks 4 mg kg kehamassi kohta. 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.
 
Korduvad süstid tuleb teha erinevatesse süstekohtadesse.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Absoluutne toksilisus sõltub individuaalsest annustamisest ja kogu ravikuuri ajal manustatud annusest. See kehtib peamiselt koerte puhul.
Antidoot: respiratoorparalüüsi korral kaltsiumisoolad või antikoliinesteraassed ained (neostigmiin). 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Arvestades gentamütsiini kogunemist  maksa, neerudesse ja süstekohta, tuleb kordusravi keeluaja jooksul vältida.
 
Vasikas: intramuskulaarne või intravenoosne manustamine: liha ja söödavad koed: 192 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: aminoglükosiidid. Teised aminoglükosiidid
ATCvet kood: QJ01GB03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Gentamütsiin on aminoglükosiidide rühma kuuluv laia toimespektriga antibiootikum.Minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon on vahemikus 0,1...10 µg/ml. Gentamütsiin peatab bakteriaalse ribosoomi sünteesi ribosoomi 30 S alaühiku tasemel , mille tulemusel häirub fenüülalaniini omastamine. Suurte kontsentratsioonide korral kahjustub rakumembraan pöördumatult ja raku sein hävib. Seetõttu avaldab gentamütsiin väikestes kontsentratsioonides bakteriostaatilist toimet ja suurtes kontsentratsioonides bakteritsiidset toimet. See toimib gramnegatiivsetesse aeroobsetesse, k.a. bakteritesse, mis on sageli multiresistentsed teistele antibiootikumidele (E. coli, Salmonella spp, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp ja Pasteurella multocida). Ei toimi anaeroobidesse, streptokokid on gentamütsiini suhtes suhteliselt resistentsed. Kromosoomne resistentsus gentamütsiini suhtes areneb aeglaselt ja järk-järgult. Ristresistentsus teiste aminoglükosiididega on osaline: resistentsus neomütsiini, kanamütsiini või streptomütsiinile ei viita alati resistentsusele gentamütsiini suhtes.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Gentamütsiin imendub süstekohast kiiresti ja täielikult. Veistel tekib plasmakontsentratsiooni maksimum (50…100 µg/ml) pool tundi pärast intramuskulaarset manustamist annuses 5 mg/kg ning terapeutiline toime püsib keskmiselt 12 tundi. Jaotusruumala on vasikatel 0,35 L/kg. Plasma poolväärtusaeg on 4 tundi vasikatel ja 1 tund koertel.
Gentamütsiin eritub peamiselt neerude kaudu: 85…100% süstitud annusest eritub 24…48 tunni jooksul glomerulaarfiltratsiooni teel. Sapiga eritumine on väheoluline. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriummetabisulfit (E223)
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Dinaatriumedetaatdihüdraat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pruunid (II tüüpi) klaasviaalid 50 või 100 ml, mis on suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
Huvepharma EOOD
3A Nikolay Haytov street
Sofia 1113
Bulgaaria
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
1627
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10.11.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.11.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts  2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.