GENTAMOX 100ML / 1101115

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine amoksitsilliin + gentamütsiin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Amoksitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismidepõhjustatud hingamisteede, seedetrakti ja udara haiguste ravi.Siga: Amoksitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismidepõhjustatud hingamisteede ja seedetrakti haiguste ravi, MMA sündroomi ravi.
Liigid siga.
Säilitamine laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 150mg+40mg 1ml 100ml 1TK
Tootja LABORATORIOS HIPRA, S.A.
ATC QJ01RA79

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Gentamox, süstesuspensioon.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Amoksitsilliintrihüdraati ………………………150 mg
Gentamütsiini (sulfaadina)……………………….40 mg
 
Abiained:
Bensüülalkohol ……………………...0,05 ml
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis: Amoksitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide
põhjustatud hingamisteede, seedetrakti ja udara haiguste ravi.
Siga: Amoksitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide
põhjustatud hingamisteede ja seedetrakti haiguste ravi, MMA sündroomi ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete
suhtes.
Mitte manustada neerufunktsiooni häiretega loomadele.
Mitte manustada tiinetele loomadele.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole teada.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning
arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Kasutada seda preparaati vaid juhtudel kui eelnev ravi teiste antibiootikumidega ei ole
andnud tulemusi.
Enne kasutamist loksutada korralikult.
Kui ravimit tuleb manustada suurtes doosides, on soovitav manustada preparaati kahte
erinevasse kohta, et soodustada imendumist.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või
nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on amoksitsilliini ja gentamütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pikaaegne manustamine soovitatust suuremates doosides võib põhjustada häireid neerude
funktsioonis.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravim läbib platsentaarbarjääri ning võib põhjustada lootel ototoksilisust ja neerude
düsfunktsiooni.
Mitte manustada tiinetele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte manustada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega (tetratsükliinid).
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist loksutada korralikult.
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Manustada 15 mg amoksitsilliintrihüdraati + 4 mg gentamütsiini kg kehamassi kohta, mis
vastab 1 ml Gentamox-ile 10 kg kehamassi kohta 1 kord päevas 3 päeva jooksul.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üledoseerimisest põhjustatud mürgistuse korral tuleb manustamine lõpetada ja alustada
sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 90 päeva.
Piimale: 2 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsete ainete kombinatsioonid.
ATCvet kood: QJ01RA79
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Amoksitsilliin on penitsilliinide rühma kuuluv bakteritsiidse toimega antibiootikum, mis
takistab mukopeptiidi sünteesi. Kuna peptiid on osa bakteri rakuseina struktuuri koostisest,
hävitab amoksitsilliin bakterid juba kasvufaasis.
Gentamütsiin on aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum, mis seondub otseselt
ribosoomidega, kus pärsib valkude sünteesi bakteri rakus ja vähendab nende geneetilise
koodi interpretatsiooni täpsust.
Amoksitsilliini toime suurendab bakteri rakuseina läbilaskvust ning see aitab kaasa
gentamütsiini tungimisele bakterirakku. Sellise koostoime tõttu on võimalik kasutada
aminoglükosiidi väiksema doosina.
Amoksitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioonil on lai toimespekter: toime on suunatud nii
grampositiivsetele mikroorganismidele (peamiselt streptokokkidele, stafülokokkidele ja
korünebakteritele) kui ka gramnegatiivsetele mikroorganismidele (E. coli, Pasteurella spp,
Salmonella spp. ja Pseudomonas spp).
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Parenteraalse manustamise järgselt imendub amoksitsilliin hästi ning 17...20% sellest
seondub vereplasma proteiinidega. Enamasti väljutatakse aine muutumatul kujul uriiniga,
väiksem osa ka piima ja sapiga.
Gentamütsiini imendumine soolestikust on madal. Parenteraalselt manustamisel imendub
gentamütsiin hästi. Gentamütsiin jaotub üle kogu organismi, eriti aga neerudesse, maksa,
kopsudesse, endomeetriumi ja udarakoesse.
Pärast süstesuspensiooni manustamist alluvad mõlemad antibiootikumid neile
iseloomulikele farmakokineetilistele ja –dünaamilistele reaktsioonidele. Terapeutiline
kontsentratsioon vereplasmas säilib 24 tunni jooksul.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sorbitaanmonooleaat
Bensüülalkohol
Keskmise ahelaga triglütseriidid
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste
veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend: Klaaspudel tüüp II, suletud alumiiniumkapsliga ja kaetud
elastomeerkorgiga.
Pakend:
100 ml.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1376
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
22.01.1996, 08.03.2000, 03.03.2006, 24.10.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.