HEPAGEN INJ. 100MG/ML 100ML / 1089200

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine 2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.
Liigid Hobune, veis, siga, kits, koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 100mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Fatro S.p.A.
ATC QA05BA80

Ülevaade


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 Hepagen, 100 mg/ml süstelahus    

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
1 ml süstelahust sisaldab: Toimeaine: 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg  

Abiained:
Dinaatriumedetaat 0,90 mg 
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 0,16 mg 
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,08 mg 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.   

3. RAVIMVORM 
 Süstelahus. Selge, värvitu lahus.   

4. KLIINILISED ANDMED 
4.1.  Loomaliigid   
Hobune, veis, siga, kits, koer.  

4.2.  Näidustused
Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.  

4.3.  Vastunäidustused 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.  

4.4.  Erihoiatused, iga loomaliigi kohta  
Ei ole teada.  

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel  
Ei ole.  

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi
etiketti.
 
4.6.  Kõrvaltoimed 
Ei ole teada.  

4.7.  Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil  
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.  

4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed   
Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.  

4.9.  Annustamine ja manustamisviis  
Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg/kg kehamassi kohta. 

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta. 
Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.   

4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel  
Ei ole teada.  

4.11. Keeluajad 
0 päeva. 
  
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
Farmakoterapeutiline rühm: maksa ravi. ATCvet kood: QA05BA  

5.1. Farmakodünaamilised omadused 
Hepagen on 10 % 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet sisaldav vesilahus. Preparaat suurendab sapi, pankreasenõre ja pepsiini
eritumist.  5.2.  Farmakokineetilised andmed  Pärast parenteraalset manustamist imendub ja eritub toimeaine kiiresti
uriini ja roojaga veisel muutumatul kujul ja seal osaliselt metaboliseerunult.   

6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
6.1.  Abiainete loetelu  Dinaatriumedetaat Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) Süstevesi  

6.2.  Sobimatus  
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.  Kõlblikkusaeg  
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast
avamist: 28 päeva.  

6.4.  Säilitamise eritingimused  
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  

6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis  
Tüüp II klaaspudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega. Polüetüleentereftalaat (PET) 100 ml pudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega. Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.  

6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  
Mitte visata olmejäätmete hulka.   

7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 Fatro S.p.A.  Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Itaalia  

 8. MÜÜGILOA NUMBER 
1121   

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014   

10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV  
November 2014   

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD  

Ei rakendata.