HIPRALONA ENRO INJ 100ML / 1099762

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine enrofloksatsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Enrofloksatsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste raviks. Kasutusalad: Veis: Pastörelloos, kolibakterioos, salmonelloos. Siga: Kolibakterioos.
Liigid Veis, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitamise eritingimused puuduvad. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 50mg 1ml 100ml 1TK
Tootja LABORATORIOS HIPRA, S.A.
ATC QJ01MA90

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Hipralona Enro-I, 50 mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaines:
1 ml süstelahust sisaldab:
Enrofloksatsiini ..................................................50 mg
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis ja siga.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Enrofloksatsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste raviks.
Kasutusalad:
Veis: Pastörelloos, kolibakterioos, salmonelloos.
Siga: Kolibakterioos.

4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada kõhrekasvu häiretega loomadele.
Mitte manustada kinoloonidele resistentsete organismide põhjustatud infektsioonide korral.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkus enrofloksatsiinile.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb neeru- või maksapuudulikkus.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite tundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta
ametlikku ja kohalikku antibiootikumide kasutamise poliitikat. Soovitatav on jätta
fluorokinoloonid viimase valiku ravimiks, kui ravi teiste klasside antibiootikumidega annab
nõrga tulemuse või ei toimi üldse. Kasutades preparaati mitte vastavalt SPC-s antud
juhendile, võib suureneda bakterite resistentsus
fluorokinoloonidele ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste kinoloonidega võimaliku
ristresistentsuse tõttu.

Kui 3 päeva jooksul pärast ravi alustamist ei ilmne paranemist, tuleb raviskeem uuesti üle
vaadata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on ülitundlikud enrofloksatsiini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga
töötamist.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Pärast manustamist võib esineda süstekohal paikseid kahjustusi.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte manustada lakteerivatele ja tiinetele loomadele.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega. Mitte kasutada samaaegselt
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne ravi alustamist teha antibiogramm.
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Õige doosi kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et
vältida aladoseerimist. Mitte ületada ravidoosi ja ravikuuri pikkust.

Veis, siga: 2,5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5 ml süstelahusele 10
kg kehamassi kohta üks kord päevas kuni 3 päeva.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Juhuslik üledoseerimine võib põhjustada ärrituvust, mis kaob ravi katkestamisega.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale: Siga 8 päeva.
Veis 12 päeva.
Mitte kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: fluorokinoloonid
ATC-vet kood: QJ0IMA90

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Enrofloksatsiin on kolmanda põlvkonna kinoloon, mis on välja töötatud ainult veterinaarseks
kasutuseks. Enrofloksatsiini toime põhineb bakterite DNA-güraasi tõkestamisel ja toimeaine
on seetõttu efektiivne paljude mikroorganismide suhtes. Loomadel sagedamini esinevate
mikroorganismide (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Mycoplasma spp., jt) suhtes on tal madal minimaalne inhibeeriv
kontsentratsioon (MIK).
Enrofloksatsiin saavutab kiiresti terapeutilise kontsentratsiooni kudedes ja jääb sinna püsima
ajaks, mis võimaldab manustamist 24-tunnise intervalliga.


5.2. Farmakokineetilised andmed
Enrofloksatsiin jaotub organismis kiiresti ja homogeenselt, eelkõige hea verevarustusega
organitesse. Enrofloksatsiin eritub organismist sapi ja neerude kaudu.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Butüülalkohol
Kaaliumhüdroksiid
Süstevesi.

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste
veterinaarravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Säilitamise eritingimused puuduvad.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Esmane pakend:
II tüübi klaaspudel, suletud steriilse elastomeerkorgiga ja kaetud alumiiniumkapsliga.

Teisene pakend:
Kartongkarp, 100 ml 1 tk pakendis (N1)
100 ml 12 tk pakendis (N12)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1309

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
23.05.2005/17.02.2011

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2011

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim.