INCURIN TBL 1MG N30 / 1209338

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine östriool
Ravimivorm tablett
Näidustus Incurin on näidustatud põie sfinkteri puudulikkusest põhjustatud hormoonseoselise kusepidamatuseraviks emastel koertel.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
Pakendi kogus 1mg 30TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QG03CA04

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
NCURIN 1 mg tablett
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine: östriooli 1 mg/tablett.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Ümmargused ühe poolitusjoonega tabletid.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid 
Koer (emane).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ovariohüsterektoomia järgne põie sfinkteri puudulikkusest põhjustatud hormoonseoselise kusepidamatuse ravi koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada steriliseerimata emastel koertel, sest efektiivsus on tõestatud vaid ovariohüsterektoomia läbinud koertel.
Mitte ravida Incurin`iga loomi, kellel on polüuuria ja polüdipsia sündroom.
Incurini kasutamine on vastunäidustatud tiinuse ja laktatsiooni ajal ja noorematele kui 1 aasta vanustele koertele.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Östrogeeni suured doosid võivad mõjuda kasvajate teket soodustavalt östrogeeni retseptoreid omavates organites (piimanääre).
 
4.5. Erihoiatused 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Östrogeense toime tekkimisel tuleb vähendada doosi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Ei rakendata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Suurima soovitatud doosi (2 mg looma kohta) manustamisel täheldati östrogeenset toimet nagu tursunud häbe, tursunud piimanäärmed ja/või suurenenud huvi isaskoerte vastu ja oksendamine.   Need tunnused tekivad ligikaudu 5...9% juhtudest ja taanduvad pärast doosi vähendamist.
Harvadel juhtudel võib esineda vereeritust tupest. Harvadel juhtudel on täheldatud alopeetsia teket.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ja laktatsiooni ajal mitte kasutada. Vaata ka punkt 4.3. Vastunäidustused
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Peroraalseks manustamiseks.
Ravi tuleb määrata igale koerale individuaalselt, sest seos lõpliku toimiva doosi ja kehamassi vahel ei ole tõestatud.
Soovitatakse järgnevat raviskeemi:
Alustada ravi 1 tabletiga (1 mg estriooli) päevas. Kui ravi on tulemuslik, vähendada doosi poole tabletini päevas. Kui ravi ei anna tulemusi, suurendada doosi 2 tabletini päevas, tabletid manustada korraga. Mõned koerad ei vaja igapäevast ravi. Kui sobiv doos on määratud, võib proovida ravimi manustamist ülepäeviti.
Manustatav minimaalne doos ei tohiks olla väiksem kui 0,5 mg päevas koera kohta. Kindlustada, et terapeutilise toime saavutamiseks oleks doos nii väike, kui võimalik. Mitte kasutada rohkem kui 2 tabletti koera kohta päevas. Kui ravi ei anna tulemusi, tuleb loom uuesti läbi vaadata, et uurida teisi kusepidamatuse põhjusi nagu neuroloogilised häired, põie neoplaasia jne.
Ravi ajal tuleb loomad iga 6 kuu järel üle vaadata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üledoseerimisel ilmnevad tüüpilised östrogeensed toimed. Need tunnused mööduvad pärast doosi vähendamist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: östrogeenid, ATCvet kood: QG03CA04
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Östriool on lühitoimeline looduslik östrogeen. Mõjub hästi ovariohüsterektoomia läbinud koerte kusepidamatuse ravil. Sihtloomaliikide ohutusalastes uuringutes ja kliinilistes katsetes, kaasa arvatud pikaajaline manustamine, ei täheldatud luuüdi supressioonile viitavaid kliinilisi tunnuseid. Seda ilmselt östriooli lühiajalise östrogeense toime tõttu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Östriool imendub pärast suukaudset manustamist peaaegu täielikult seedetraktist. Peaaegu kogu östriool seondub albumiiniga plasmas. Östriool eritub konjugeeritud kujul uriiniga.
Korduval peroraalsel manustamisel östriool organismis ei akumuleeru.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Amülopektiin
Kartulitärklis
Magneesiumstearaat
Laktoos
 
6.2. Sobimatus
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
Mitte hoida temperatuuril üle 30C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
äbipaistvast PVC kilest ja tableti kokkupuute pinna poolt kuumalt kinnitatud kattega (vinüülpolümeeriga) alumiiniumfooliumist blisterpakend. Blistris on 30 tabletti.
 
Pakendi suurus: Kartongkarp, milles sisaldub 1 blister.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
EU/2/00/018/001
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24/03/2000
Müügiloa uuendamise kuupäev: 15/03/2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
07/2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.