INTRASEAL IMM SUSP 2,6G/4G N24 / 1588697

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine vismutsubnitraat
Ravimivorm intramammaarsuspensioon
Näidustus Astsendeeruvate intramammaarsete infektsioonide vältimine kinnisperioodil. Preparaat sobib üksikuna (ilma antibakteriaalse ravita) kasutamiseks nende kinnislehmade mastiidikontrolli osana, kellel ei esine subkliinilist udarainfektsiooni. Ravitavate lehmade valik peab põhinema veterinaararsti poolt antud kliinilisel hinnangul. Lehmade valikukriteeriumiks võivad olla eelneval laktatsioonil läbipõetud mastiidid, piima somaatiliste rakkude arv, subkliinilise mastiidi diagnoosimine bakterioloogiliselt või üldtunnustatud teste kasutades.
Liigid Veis (piimalehmad)
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni”.
Pakendi kogus 2,6g 4g 4g 24TK
Tootja Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
ATC QG52XX80

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Intraseal, 2,6 g intramammaarsuspensioon veistele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 4 g intramammaarsüstal sisaldab:

Toimeaine:
Raske vismutsubnitraat 2,6 g

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Intramammaarsuspensioon.
Helepruun suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (kinnislehmad).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Uute intramammaarsete infektsioonide vältimine kinnisperioodil.
Lehmadele, kellel teadaolevat ei ole udaranakkust, võib mastiidi ärahoidmiseks kinnijätmisel
manustada ainult vismutsubnitraati.
Ravitavate lehmade valik peab põhinema veterinaararsti poolt antud kliinilisel hinnangul. Lehmade
valikukriteeriumiks võivad olla eelnevalt läbipõetud mastiidid, piima somaatiliste rakkude arv või
subkliinilise mastiidi diagnoosimise testid, näiteks bakterioloogiline uuring.

4.3. Vastunäidustused
Vt lõik 4.7. Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada monopreparaadina lehmadel, kellel on kinnijätmisel diagnoositud subkliiniline mastiit.
Mitte kasutada lehmadel, kellel on kinnisperioodi algul kliiniline mastiit.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine suhtes või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kinnisperioodi jooksul tuleb lehmi regulaarselt jälgida kliinilise mastiidi tunnuste suhtes. Kui
ravimiga kinnijäetud udaraveerandis tekib kliiniline mastiit, tuleb udaraveerand enne sobiva ravi
alustamist käsitsi tühjaks lüpsta.
Saastumise riski vähendamiseks mitte kasta intramammaarsüstalt vette.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
Ravimit tuleb manustada aseptiliselt, kuna sellel puudub antimikroobne toime.
Pärast selle ravimi manustamist ei tohi lehmale manustada teisi intramammaarseid ravimeid.
Lehmadel, kellel võib esineda subkliiniline mastiit, võib ravimit kasutada pärast sobiva kinnisperioodi
antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida sattumist nahale ja silma.
Silma või nahale sattumisel pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda põhjalikult veega.
Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte.
Vältida selle ravimi kasutamist kui teate ennast olevat allergiline vismutisoolade suhtes.
Pärast kasutamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus
Lubatud kasutada tiinuse ajal kuna ravim ei imendu süsteemselt pärast intramammaarset manustamist.
Pärast sündi võib vasikas ternespiima joomisel lehma nisasse tekkinud kaitsekorgi alla neelata. Ravimi
allaneelamine on vasikale ohutu ega põhjusta kõrvaltoimeid.

Laktatsioon
Juhuslikul ravimi manustamisel lakteerivale lehmale võib täheldada mööduvat somaatiliste rakkude
arvu (kuni kahekordset) suurenemist. Sellisel juhul tuleb nisajuhas olev kaitsekork käsitsi välja lüpsta,
muud ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kliinilistes uuringutes on näidatud ravimi sobivust ainult kloksatsilliini sisaldavate
kinnisperioodiaegsete ravimitega.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramammaarseks kasutamiseks.

Manustada igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi
(kinnijätmisel). Mitte masseerida nisa ega udarat pärast ravimi manustamist.

Manustamisjärgse mastiidi riski vähendamiseks tuleb vältida udarapatogeenide sattumist nisasse
ravimi manustamise ajal (aseptiline ravimi manustamise tehnika).

On oluline, et nisa oleks hoolikalt puhastatud ja desinfitseeritud meditsiinilise piirituse või alkoholiga
immutatud lappidega. Nisasid tuleb puhastada piisavalt kaua, kuni puhastuslapid ei ole enam nähtavalt
mustad. Enne manustamist peavad nisad kuivama.
Ravim manustada aseptiliselt ja vältida tuleb süstla otsiku saastumist. Infusiooni järel on soovitatav
kasutada sobivat nisakastutuslahust või spreid.

Jahedates tingimustes võib ravimit soojendada toatemperatuurini soojas keskkonnas, et soodustada
manustatavust.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Lehmadel, kellele manustati soovitatud annusest kaks korda kõrgemaid annuseid, ei tekkinud kliinilisi
kõrvaltoimeid.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: erinevad ained udarale ja nisadele
ATCvet kood: QG52X

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ravimi infundeerimine igasse udaraveerandisse tekitab füüsilise barjääri bakteritele, vähendades
sellega nisajuha kaudsete intramammaarsete infektsioonide esinemissagedust kinnisperioodil.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Vismutsubnitraat ei imendu süsteemselt piimanäärmest, vaid püsib nisas kaitsekorgina kuni füüsilise
eemaldamiseni (on tõestatud, et kork püsib lehmadel kinnisperioodi ajal kuni 100 päeva).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiinium di-/tristearaat
Jodeeritud povidoon
Vedel parafiin

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Väikese tihedusega polüetüleenist intramammaarsüstal sileda kitseneva hermeetiliselt suletud
otsakuga.
Pakendi suurused: karbid 24 ja 60 süstlaga või ämbrid 120 süstlaga, mis sisaldavad 24, 60 või 120
individuaalselt pakitud nisapuhastuslappi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,
Rossmore Industrial Estate,
Monaghan,
Iirimaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1786

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27.09.2013
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.09.2018

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2019

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata

Uued tooted

INTRASEAL IMM SUSP 2,6G/4G N24 / 1588697

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited