KILTIX KAELARIHM S 12,5G N1/1129182

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine flumetriin + propoksuur
Ravimivorm ravimkaelarihm
Näidustus Puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) ja kirpude (Ctenocephalides canis/felis) tõrjeks ja re-invasiooni vältimiseks. Ravimkaelarihma toime pärast paigaldamist kestab: 12,5 g ja 38 cm pikkusel ravimkaelarihmal kuni 6 kuud, kui ravimkaelarihma kantakse pidevalt. 30,2 g ja 53 cm ning 45 g ja 70 cm pikkusel ravimkaelarihmal kuni 7 kuud, kui ravimkaelarihma kantakse pidevalt.
Liigid Koer
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Hoida eemal toidust ja loomasöödast.
Pakendi kogus 22,4mg+100mg 1g 12.5g 1TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP53AX31

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Kiltix, ravimkaelarihm koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:

Kiltix (väikestele koertele) ravimkaelarihm kaaluga 12,5 g ja pikkusega 38 cm sisaldab:
propoksuuri 1,25 g, flumetriini 0,28 g.
Kiltix (keskmistele koertele) ravimkaelarihm kaaluga 30,2 g ja pikkusega 53 cm sisaldab:
propoksuuri 3,02 g, flumetriini 0,68 g.
Kiltix (suurtele koertele) ravimkaelarihm kaaluga 45 g ja pikkusega 70 cm sisaldab: propoksuuri 4,5
g, flumetriini 1,013 g.

Abiaine(d):
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Ravimkaelarihm.
Kollane ravimkaelarihm.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) ja kirpude (Ctenocephalides canis/felis) tõrjeks ja
re-invasiooni vältimiseks. Ravimkaelarihma toime pärast paigaldamist kestab:
12,5 g ja 38 cm pikkusel ravimkaelarihmal kuni 6 kuud, kui ravimkaelarihma kantakse pidevalt.
30,2 g ja 53 cm ning 45 g ja 70 cm pikkusel ravimkaelarihmal kuni 7 kuud, kui ravimkaelarihma
kantakse pidevalt.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada haigetel või haigusest paranevatel loomadel.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Mitte paigaldada loomadele, kellel esinevad ulatuslikud nahakahjustused.
Sagedane kokkupuude veega (vihm, ujumine, vannitamine) võib vähendada ravimkaelarihma
efektiivsust.

4.5. Ettevaatusabinõud
Lapsed peavad vältima kontakti loomadega, kes kannavad ravimkaelarihma.
Mitte lubada lastel ravimkaelarihmaga mängida ja seda närida. Ravimi juhuslikul allaneelamisel
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte ja/või pakendi etiketti.
Vältida kontakti naha ja silmadega.
See preparaat sisaldab karbamaati. Toksiliste sümptomite ilmnemisel otsida meditsiinilist abi.
Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimkaelarihm on näidustatud välispidiseks kasutamiseks.
Mitte lubada loomadel ravimkaelarihma närida.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida paigaldamise ajal ülemäärast kontakti ravimkaelarihmaga.
Preparaadi käsitsemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast ravimkaelarihma kasutamist pesta käed põhjalikult seebi ja veega.
Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine propoksuuri või flumetriini või mistahes abiaine
suhtes, peaksid vältima kontakti selle veterinaarravimiga.
Hoida pakendit korralikult suletuna kuni kasutamiseni.
HOIATUS: Loomad, kellele on paigaldatud Kiltix ravimkaelarihm, tuleb eemal hoida imikutest ja
väikelastest.

Muud ettevaatusabinõud

See ravim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.
Koertel, kes kannavad ravimkaelarihma, tuleb see alati eemaldada enne ujutamist ja pesemist, kuna
toimeained on kahjulikud veeorganismidele.
See ravim võib tekitada pikatoimelisi kahjustusi veekeskkonnale.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Mõnikord võib esimeste päevade jooksul pärast paigaldamist esineda kerget sügelust.
Ülitundlikkuse ilmnedes tuleb ravimkaelarihm koheselt eemaldada. Vajadusel rakendada
sümptomaatilist ravi. Antidoot: atropiin.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ja laktatsiooni ajal kasutamise kohta andmed puuduvad.
Kumbki toimeaine ei avalda embrüotoksilist, teratogeenset ega ka reproduktiivtoksilist toimet.
Laborkatsetes ei ilmnenud erinevatel loomaliikidel mingeid kõrvaltoimeid. Kasutada ainult vastavalt
vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Nagu ka teiste antiparasitaarsete preparaatide puhul, soovitatakse ravimkaelarihma kandmise ajal mitte
kasutada koeral teisi insektitsiide.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ainult välispidiseks kasutamiseks koertel.
Koerale paigaldada üks sobiva suurusega Kiltix ravimkaelarihm.
Eemaldada ravimkaelarihm kaitsepakendist, rullida lahti ning eemaldada plastikribad rihma
sisemusest. Asetada ravimkaelarihm vabalt ümber koera kaela ning lükata ülejäänud osa rihmast läbi
silmuse. Ravimkaelarihma korralikku asetust kontrollida pidevalt. Ravimkaelarihma kanda pidevalt.
See toimib ka siis, kui loom liigub või puhkab. Ravimkaelarihma kandmise ajal võib märgata puukide
invasiooni. Nad puutuvad küll koeraga kokku, kuid surevad hiljemalt kolme päeva pärast, ilma et
imeksid verd. Ravimkaelarihma toime avaldub 24 tundi pärast paigaldamist. Kaitse tõhusus ja kestus
sõltub karvastiku pikkusest, tihedusest ja seisundist, looma aktiivsusest ja nakkuse tasemest. Vajadusel
asendada ravimkaelarihm enne, kui selle toime väheneb. Loomadele, kellel on sassis, pulstunud või
määrdunud karvkate, on optimaalse kaitse saavutamiseks vajalik enne ravimkaelarihma paigaldamist
vannitamine ja šampooniga pesemine. Enne koera vannitamist või ujumist eemaldada ravimkaelarihm
kaelast ja asetada see tagasi, kui karvkate on kuivanud. Karvkatte korduvad märjaks saamised (vihm,
ujumine, vannitamine) võivad vähendada ravimkaelarihma toimet.
Märkus: sageli on kirbud ka loomade lamamisasemetel ja ümbruses (vaibad ja kardinad), mida tuleb
samuti kirpude vastu töödelda ning tolmuimejaga regulaarselt puhastada. Sellised ettevaatusabinõud
vähendavad kirpude invasiooni ning väldivad koera uut nakatumist.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise tunnuseid tavaliselt ei esine. Katsed erineva vanuse, kehamassi ja tõuga koertel,
kellele paigaldati samaaegselt kaks ravimkaelarihma, ei näidanud ravist tulenevaid paikseid või
süsteemseid talumatuse tunnuseid (biokeemia, hematoloogia, koliinesteraas, uriiniproov, käitumise
hindamine). Kui täheldatakse karbamaadimürgistuse kliinilisi tunnuseid, tuleb rakendada
sümptomaatilist ravi ning manustada antidoodina veenisiseselt atropiini.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: teised nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QP53AX31

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kiltix ravimkaelarihm, mis sisaldab toimeainetena propoksuuri ja flumetriini, on koertele puukide ja
kirpude tõrjeks.
Propoksuur on karbamiinhappe tüüpi ektoparasiitikum. Toimemehhanism põhineb parasiidi
koliinesteraasi pärssimises, mille tulemusena atsetüülkoliin kuhjub ning puugid ja kirbud surevad.
Toksilisus imetajatele on üsna madal.
Flumetriin on sünteetiliste püretroidide gruppi (alfa-tsüano-püretroid, II-tüüpi püretroid) kuuluv
ektoparasiitikum, mis toimib parasiidi närvirakkude naatriumikanalitesse, mille tulemuseks on
parasiidi paralüüs. Toime põhineb asjaolul, et Na- ja K-ioonid läbivad aksoni membraane erineva
kiirusega ja erineval hulgal. Lisaks on flumetriinil kirpudesse kiire tugev toime. Sellel on ka putukaid
eemale tõrjuv toime, mis kergendab kirpude kadumist ravitud loomal. Flumetriin on akaritsiidsete
omadustega.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast ravimkaelarihmast vabanemist jaotuvad mõlemad toimeained looma karvastikus
kontsentratsioonis, mis toimib akaritsiidselt ja insektitsiidselt. Nakatunud koerte ravimine Kiltix
ravimkaelarihmaga näitas nii laboratoorselt kui välikatsetes, et mõlemat toimeainet sisaldav
ravimkaelarihm on efektiivsem ja pikema toimega, kui üht toimeainet sisaldav preparaat.
Lähtudes naha LD50 (>5000 mg/kg kehamassile) küülikutel ning sihtloomaliigi ohutuse katsetest,
järeldati, et mõlemad toimeained imenduvad läbi naha väikeses koguses, mistõttu võib ravitud
loomadel eeldada mõlema toimeaine süsteemset toimet.

Keskkonnaomadused:
See ravim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.
 

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Dibutüüladipaat
Propüleenglükooldikaprülokapraat
Epoksiiditud sojaõli
Steariinhape
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)
Polüvinüülkloriid

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarp, mis sisaldab ühte kilesse pakitud ravimkaelarihma.
Pakend:
• ravimkaelarihm kaaluga 12,5g ja pikkusega 38 cm, 1 tk pakendis
• ravimkaelarihm kaaluga 30,2 g ja pikkusega 53 cm, 1 tk pakendis
• ravimkaelarihm kaaluga 45 g ja pikkusega 70 cm, 1 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Mitte saastada jõgesid, veehoidlaid, vooluveekogusid, paise ja teisi veekogusid selle ravimiga.
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1216

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16.05.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.