ALBIOTIC 10ML N24 / 1147250

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine linkomütsiin + neomütsiin
Ravimivorm intramammaarlahus
Näidustus Linkomütsiinile ja neomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide raviks lakteerivatel lehmadel. Kliiniliselt oluline toimespekter: Staphylococcus spp, (nii penitsillinaasi tootvad kui mittetootvad tüved) Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli.
Liigid Veis (lakteerivad lehmad).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 330mg+100mg 10ml 10ml 24TK
Tootja Huvepharma NV
ATC QJ51RF84

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Lincocin Forte S, intramammaarlahus lakteerivatele lehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
10 ml intramammaarlahust sisaldab:
Toimeained:
Linkomütsiini 330 mg
(mis vastab 374mg linkomütsiinvesinikkloriidile)
Neomütsiini (neomütsiinsulfaadina) 100 mg
 
Abiained:
Dinaatriumedetaat 5 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarlahus.
Värvitu kuni helekollane steriilne lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad)
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Linkomütsiinile ja neomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide raviks
lakteerivatel lehmadel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus spp, (nii penitsillinaasi tootvad kui mittetootvad tüved)
Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis,
Escherichia coli.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatus abinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Inimesed, kes on linkomütsiini või neomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Vältida preparaadi kokkupuudet nahaga
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada koos makroliididega, näiteks erütromütsiiniga, kuna linkomütsiin ja makroliidid
konkureerivad üksteisega seondumiskohal ribosoomi 50 S alaühikul.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Annustamine: Manustada üks süstlatäis (10 ml) igasse haigestunud udaraveerandisse. Korrata
manustamist 12 tunnise intervalliga 3 korda järjest, nii et igasse udaraveerandisse manustatakse kokku
3 süstlatäit.
 
Manustamine:
Ainult intramammaarseks manustamiseks. Süstal on ainult ühekordseks kasutamiseks.
Lüpsta udar täiesti tühjaks. Desinfitseerida nisa alkoholilapi või mõne muu sobiva
desinfitseerimisvahendiga, kasutades iga nisa jaoks eraldi lappi. Eemaldada süstla plastikotsalt kate.
Valida sobiv sisestamispikkus (täielikult või osaliselt) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada
kolvivajutusega kogu süstla sisu ja masseerida, et ravim jaotuks piimaurkes.
Pärast manustamist on soovitatav desinfitseerida kõik nisad vastava desinfitseeriva vahendiga.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ravim on hästi talutav. Ka juhusliku üleannuste korral ei ole tõenäoline, et loomal tekivad paiksed või
süsteemsed reaktsioonid, kuid nende ilmnemisel tuleb koheselt teatada loomaarstile.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva (72 tundi).
Piimale: 3,5 päeva (84 tundi).
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Makroliidid, kombinatsioonid koos teiste antibakteriaalsete ainetega.
ATCvet kood: QJ51RF84. 3
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat sisaldab toimeainetena linkomütsiinhüdrokloriidi ja neomütsiinsulfaati.
Linkomütsiin on Streptomyces lincolnensis’est pärinev linkoosamiidantibiootikum. Linkomütsiinil
toimib grampositiivstete bakterite vastu, eriti stafülokokkide ja streptokokkide vastu. Toime
gramnegatiivsetesse bakteritesse nagu E. coli on vähene või puudub üldse. Linkomütsiin toimib
mükoplasmade vastu. Linkomütsiin seondub bakteriaalse ribosoomi 50S alaosaga inhibeerides seeläbi
raku proteiini sünteesi. Üldiselt bakteriostaatilise toimega.
Neomütsiin on Streptomyces fradiae’st pärinev aminoglükosiidantibiootikum. Neomütsiin on
peamiselt gramnegatiivsetesse mikroobidesse (Escherichia coli) toimiv antibiootikum, omab toimet ka
mõnedesse grampositiivsetesse mikroobidesse (stafülokokid ja streptokokid). Tema toime
stafülokokkide vastu on suurem kui streptokokkide vastu. Neomütsiin seondub bakteriaalse ribosoomi
30S alaühikuga, mille tulemuseks on ribosoomi proteiini sidumishäired seoses vigadega mRNA
aminohapete koodi lugemisega. Nii takistab neomütsiin bakteriaalse proteiini sünteesi. Samuti on
teada, et suurtes kontsentratsioonides tekitavad aminoglükosiidid bakteri rakumembraani kahjustusi.
In vitro uuringud on näidanud, et linkomütsiini ja neomütsiini kombinatsioonil on bakteritsiidne toime
Staphylococcus aureuse’e ja Escherichia coli vastu ja bakteriostaatiline toime streptokokkidesse.
Kombinatsioon toimib sünergiliselt ka Staphylococcus aureuse’e suhtes.
Linkomütsiin ja neomütsiin ja nende kombinatsioon toimivad nii penitsillinaasi tootvatesse kui
mittetootvatesse stafülokokkidesse.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast ravimi soovitatud manustamist mõõdeti ravitud udaraveerandites järgmised linkomütsiini ja
neomütsiini kontsentratsioonid.
Antibiootikum     Kontsentratsioonid (µg/ml) / Aeg pärast esimest manustamist
                              12 tundi1             24 tundi2          36 tundi             48 tundi
Linkomütsiin         52,7                     53,5                   56,9                  4,6
Neomütsiin            22,2                     29,7                   28,0                  4,9
1- kohe pärast teist manustamist
2- kohe pärast kolmandat (viimast) manustamist.
Antibiootikumi kontsentratsioon piimas üle sihtpatogeenide MIC-väärtuste säilib kogu
manustamisperioodi vältel ja vähemalt 12 tundi pärast seda.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Dinaatriumedetaat
Vesinikkloriidhape
Naatriumhüdroksiid
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
10 ml polüetüleensüstal, 24 süstalt pappkarbis, mis sisaldab ka nisapuhastuslappe.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1179
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
Retseptiravim.
Täiendav teave on  saadaval müügiloa hoidja esindusest: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505. Klienditoe telefon: 800 9000
 

Uued tooted