MARBOCYL 2% INJ. 100ML / 1138856

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine marbofloksatsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Marbofloksatsiinile tundlike Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Mycoplasma bovis’etüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi vasikatel.Marbofloksatsiinile tundlike Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae,Pasteurella multocida tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi sigadel.
Liigid Veis (vasikas), siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Säilitamise eritingimused puuduvad.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist – 28 päeva.
Pakendi kogus 20mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Vetoquinol SA
ATC QJ01MA93

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Marbocyl 2%, 20 mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
Marbofloksatsiini                      20 mg
 
Abiained:
Dinaatriumedetaat        0,1 mg
Tioglütserool                 0,5 mg
M-kresool                    2,0 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus
Selge rohekaskollane kuni pruunikaskollane lahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (vasikas), siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Marbofloksatsiinile tundlike Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Mycoplasma bovis’e tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi vasikatel.
Marbofloksatsiinile tundlike Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida  tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi sigadel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust marbofloksatsiini või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(t)e suhtes.
Mitte kasutada teistele fluorokinoloonidele resistentsete mikroorganismide põhjustatud bakteriaalsete infektsioonide korral (ristuv resistentsus).
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole teada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti ravile teiste klasside antibiootikumidega. Alati kui võimalik, peab fluorokinoloone kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust fluorokinoloonidele ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste kinoloonidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Subkutaansel ja intramuskulaarsel manustamisel võib esineda turset. Intramuskulaarne manustamine võib põhjustada valureaktsiooni ja põletikutunnuseid süstekohal. Põletikutunnused püsivad sigadel 6 päeva ja vasikatel 12 päeva.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Katsed laboriloomadega (rotid, küülikud) ei näidanud marbofloksatsiini teratogeenset, embrüotoksilist ega emasloomale toksilist toimet.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Vasikas:
Soovitatav annus on 2 mg marbofloksatsiini kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml süstelahusele 10 kg kehamassi kohta, mida süstitakse üks kord päevas subkutaanselt või intramuskulaarselt 3...5 päeva jooksul.
Esimese süsti võib manustada ka intravenoosselt.
Siga:
Soovitatav annus on 2 mg marbofloksatsiini kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml süstelahusele 10 kg kehamassi kohta, mida süstitakse üks kord päevas intramuskulaarselt 3...5 päeva jooksul.
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Soovitatust 3 korda suuremate annuste manustamise järgselt ei ole täheldatud marbofloksatsiini mürgistusnähte.
Üleannustamine võib põhjustada ägedaid neuroloogilisi häireid, mille ravi on sümptomaatiline.
 
4.11.    Keeluajad
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
Vasikas:           6 päeva.
Siga:                 4 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks, fluorokinoloonid
ATC vet kood: QJ01MA93
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Marbofloksatsiin on sünteetiline, bakteritsiidne antimikroobne aine, mis kuulub fluorokinoloonide rühma ja mille toime seisneb DNA güraasi inhibeerimises. Ravim on efektiivne paljude grampositiivsete bakterite (eriti stafülokokkide) ja gramnegatiivsete bakterite (Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Actinobacillus pleuropneumoniae), samuti Mycoplasma (Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae) vastu.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pärast soovitatud annuse 2 mg kg kehamassi kohta subkutaanset või intramuskulaarset manustamist veistele ja sigadele imendub marbofloksatsiin kiiresti ning selle maksimaalne kontsentratsioon plasmas (1,5 μg/ml) saabub vähem kui tunni jooksul.
Biosaadavus on ligikaudu 100%.
Marbofloksatsiin seondub plasmavalkudega vähesel määral (alla 10% sigadel ja 30% veistel), jaotub laialdaselt ning saavutab enamikes kudedes (maks, neerud, nahk, kopsud, emakas) kõrgema kontsentratsiooni kui plasmas.
 
Marbofloksatsiin elimineerub aeglaselt piimavasikatel (t1/2 = 5...9 tundi) ja sigadel (t1/2 = 8...10 tundi), mäletsevatel veistel kiiremini (t1/2 = 4...7 tundi), peamiselt aktiivse vormina uriini ja roojaga.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dinaatriumedetaat
Monotioglütserool
M-kresool
Glükonolaktoon
Mannitool
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarp, mis sisaldab II tüüpi merevaikkollasest klaasist viaali, suletud klorobutüülkummist korgi ja kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakend: 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml 1 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
Vétoquinol SA
Magny-Vernois
F-70200 Lure
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1230
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastammise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.