MEPIDOR INJ 20MG/ML 10ML N6 / 1735512

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine mepivakaiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Intraartikulaarne- ja epiduraalanesteesia hobustel.
Liigid Hobune.
Säilitamine Hoida viaal originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Pakendi kogus 17,4mg 1ml 10ml 6TK
Tootja Richter Pharma AG
ATC QN01BB03

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Mepidor, 20 mg/ml süstelahus hobustele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga ml sisaldab:

Toimeaine:
Mepivakaiinvesinikkloriid 20 mg
(vastab 17,4 mg mepivakaiinile)

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu kuni kergelt kollakas lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Intraartikulaarne- ja epiduraalanesteesia hobustel.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust amiidide rühma kuuluvate lokaalanesteetikumide või ravimi
ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Intravaskulaarse süstimise vältimiseks tuleb enne manustamist ja manustamise ajal aspireerida.

Mepivakaiini analgeetiline toime, kui seda kasutatakse lonkeuuringu osana, hakkab kaduma 45...60
minuti möödudes. Siiski võib analgeesia mõjutada kõnnakut rohkem kui kaks tundi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on mepivakaiini või amiidide rühma kuuluvate lokaalanesteetikumide suhtes
ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Ravim võib ärritada nahka ja silmi.
Vältida nahale ja silma sattumist. Nahale ja silma sattunud pritsmed pesta kohe rohke veega maha.
Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Võivad esineda kõrvaltoimeid lootele. Rasedad naised peavad ravimi käsitsemist vältima.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale võivad ilmneda kardiorespiratoorsed ja/või kesknärvisüsteemi
nähud. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida juhuslikku ravimi süstimist iseendale.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Mitte juhtida mootorsõidukit.

Pärast kasutamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Selle ravimi süstimise järgselt võib vähestel juhtudel esineda lokaalset, pehmete kudede mööduvat
turset.

Tahtmatu intravaskulaarse süstimise või lokaalanesteetikumi ülemäärase kasutamise korral võib
tekkida süsteemne toksilisus, mida iseloomustavad kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed.

Süsteemse toksilisuse ilmnedes tuleks kardiorespiratoorse depressiooni korral manustada hapnikku ja
krampide kontrolli all hoidmiseks manustada diasepaami.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Mepivakaiin läbib platsentabarjääri.
Ei ole tõendeid, et mepivakaiin on reproduktiivtoksilise või teratogeense toimega.
Siiski võib amiidide rühma anesteetikumide, nt mepivakaiin, kumuleerumine hobuste lootes
põhjustada neonataalset depressiooni ja elustamisvõimaluste häirumist. Seetõttu tuleb sünnitusabis
seda anesteesiat kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mepivakaiini tuleb ettevaatusega kasutada loomadel, kes saavad ravi amiidrühma teiste
lokaalanesteetikumidega, kuna nende ravimite toksilised toimed on üksteist võimendavad.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ravimi süstimisel tuleb järgida kõiki aseptilisi ettevaatusabinõusid.

Intraartikulaarne anesteesia: 60...600 mg mepivakaiinvesinikkloriidi (3...30 ml ravimpreparaati),
sõltuvalt liigese suurusest.
Epiduraalseks kasutamiseks: 0,2…0,25 mg/kg (1,0…1,25 ml/100 kg), kuni10 ml/hobuse kohta,
sõltuvalt nõutava anesteesia sügavusest ja ulatusest.

Kõikidel juhtudel tuleb soovitud efekti saavutamiseks annus hoida minimaalsel vajalikul tasemel.
Toime kestus on ligikaudu 1 tund. Enne intraartikulaarset või epiduraalset manustamist tuleb nahk
raseerida ja põhjalikult desinfitseerida.
Antud ravim ei sisalda antimikrobiaalset säilitusainet. Viaali tohib kasutada vaid ühe korra.
Kasutamata ravim tuleb hävitada.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamisega seotud sümptomid ühtivad sümptomitega, mis ilmnevad pärast tahtmatut
intravaskulaarset süstimist, nagu on kirjeldatud lõigus 4.6.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
Piimale: 72 tundi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: lokaalanesteetikumid, amiidid
ATCvet kood: QN01BB03

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Mepivakaiinvesinikkloriid on tugeva toimega lokaalanesteetikum, mille toime avaldub kiiresti. Kuna
see ei tekita vasodilatsiooni, ei vaja see oma toime pikendamiseks epinefriini.
Mepivakaiini toimemehhanism on vältida närviimpulsi tekkimist ja ülekannet.
Närviülekannet blokeerib kerge depolarisatsiooni tekitatud membraanide mööduvalt suurenenud Na+
ioonide läbilaskvuse vähenemine või takistamine.
See toime tuleneb otsesest mõjust pingetundlikele Na+ kanalitele. Mepivakaiini toime avaldumine on
seetõttu kiire (2...4 minutit) ja keskmise toimeajaga (ligikaudu 1 tund).

5.2. Farmakokineetilised andmed
Mepivakaiini maksimaalne plasmakontsentratsioon on mõõdetud märadel kaudaalse
epiduraalanesteesia või kaudaalse subarahnoidaalanesteesia järgselt. Maksimaalsed
plasmakontsentratsioonid on sarnased (0,05 µg/m) ja saabusid 51…55 minutiga. Peamine metaboliit
hobuse uriinis on 3-hüdroksümepivakaiin.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumkloriid
Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)
Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Antud ravim ei sisalda antimikrobiaalset säilitusainet. Viaali tohib kasutada vaid ühe korra.
Kasutamata ravim tuleb hävitada.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida viaal originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarp, mis sisaldab läbipaistvat tüüp I klaasviaali, millel on bromobutüülist punnkork või
bromobutüülist punnkork fluoritud polümeerkatte ja alumiiniumkorgiga.
Pakendi suurused: 10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
4600 Wels
Austria

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2058

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2017

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.