METOMOTYL VET 5MG/ML INJ. 10ML / 1618275

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine metoklopramiid
Ravimivorm süstelahus
Näidustus (gastriit), maolukuti spasmide, kroonilise neerupõletiku (nefriit) ja seedetrakti teatavateravimite talumatusega seotud oksendamise ja seedetrakti motiilsuse vähenemise sümptomaatiline ravi.Operatsioonijärgse oksendamise ennetamine.
Liigid Kass ja koer.
Säilitamine laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab sellekuu viimasele päevale.Mitte hoida sügavkülmas.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 4,457mg 1ml 10ml 1TK
Tootja Le Vet. Beheer B.V.
ATC QA03FA01

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Metomotyl vet, 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:

Toimeaine:
Metoklopramiid (vesinikkloriidmonohüdraadina) 4,457 mg
vastab 5 mg metoklopramiidvesinikkloriidile

Abiained:
Metakresool 2 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge värvitu lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kass ja koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Gastriidi, maolukuti spasmi, kroonilise nefriidi ja seedetrakti teatavate ravimite talumatusega seotud
oksendamise ja seedetrakti motiilsuse vähenemise sümptomaatiline ravi. Operatsioonijärgse
oksendamise ennetamine.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada:
- seedetrakti perforatsiooni või obstruktsiooni korral;
- seedetrakti verejooksuga loomadel;
- loomadel, kellel esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise
abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Neeru- või maksapuudulikkusega loomadel tuleb annust kohandada (suurenenud kõrvaltoimete riski
tõttu).
Vältida manustamist krambihoogude või peatraumaga loomadele. Vältida ebatiinusega koerte puhul.

Vältida manustamist epilepsiaga loomadele. Annust tuleb hoolikalt jälgida, eriti kassidel ja väikest
tõugu koertel.
Feokromotsütoomiga loomadel võib metoklopramiid kutsuda esile hüpertensiivse kriisi.
Pärast pikaajalist oksendamist tuleb kaaluda vedelikravi ja elektrolüütide asendamist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast loomale manustamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Juhuslikul sattumisel nahale või silma pesta piirkonda kohe rohke veega. Kõrvaltoimete tekkimisel
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kassidel on väga harva teatatud uimasusest ja kõhulahtisusest.
Koertel ja kassidel on väga harva teatatud ekstrapüramidaalsetest nähtudest (erutus, ataksia,
ebanormaalsed kehaasendid ja/või -liigutused, ülirammestus, lihasvärinad ja agressiivsus,
häälitsemine). Täheldatud nähud on mööduvad ja kaovad pärast ravi lõppu.
Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest.
Kõik kõrvaltoimete ja esinemissageduste andmed pärinevad spontaansetest teadetest.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast);
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast);
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast);
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast);
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud laboriloomadel ei ole näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet.
Uuringud laboriloomadega on siiski piiratud ning toimeaine ohutust sihtliikidel ei ole hinnatud.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Gastriidi korral vältida antikolinergiliste ravimite (atropiin) samaaegset manustamist, sest need võivad
avaldada metoklopramiidi suhtes vastupidist toimet seedetrakti motiilsusele.
Samaaegse kõhulahtisuse korral ei ole antikolinergilised ravimid vastunäidustatud.
Metoklopramiidi samaaegne kasutamine fenotiasiini derivaatidest neuroleptikumidega (atsepromasiin)
ja butürofenoonidega suurendab ekstrapüramidaalsete toimete riski (vt lõik 4.6).
Metoklopramiid võib võimendada kesknärvisüsteemi depressantide toimet. Samaaegsel kasutamisel
on soovitatav kasutada liigse sedatsiooni vältimiseks metoklopramiidi väikseimat annust.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarne või subkutaanne

0,5–1 mg metoklopramiidvesinikkloriidi 1 kg kehamassi kohta päevas intramuskulaarselt või
subkutaanselt, jagatuna 2 või 3 manustamiskorraks:
- kaks korda päevas manustamiseks: 2,5–5 mg 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral, s.t 0,5–1 ml
10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral.
- 3 korda päevas manustamiseks: 1,7–3,3 mg 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral, s.t 0,34–
0,66 ml 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral.

Kahe manustamiskorra vaheline intervall peab olema vähemalt 6 tundi.

Punnkorki ei tohi läbi torgata rohkem kui 20 korda.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Enamik pärast üleannustamist esinenud kliinilistest nähtudest on hästi teada olevad
ekstrapüramidaalsed kõrvaltoimed (vt lõik 4.6).
Spetsiifiline antidoot puudub, mistõttu on soovitatav luua loomale kuni ekstrapüramidaalsete
kõrvaltoimete kadumiseni rahulik keskkond.
Metoklopramiid metaboliseerub ja eritub kiiresti, kõrvaltoimed kaovad üldjuhul kiiresti.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained,
soole motoorikat kiirendavad ained
ATCvet kood: QA03FA01

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Metoklopramiid on ortopramiidi algmolekul.
Metoklopramiidi antiemeetiline toime tuleneb põhiliselt selle antagonistlikust toimest
kesknärvisüsteemi D2 retseptoritele, ennetades enamiku stiimulite poolt vallandatavat iiveldust ja
oksendamist.
Prokineetilist toimet liikumisele maos ja kaksteistsõrmiksooles (mao kokkutõmmete intensiivsuse ja
rütmi tugevdamine ja maolukuti avamine) vahendavad muskariini aktiivsus, D2 retseptori antagonisti
aktiivsus ja 5-HT4 retseptori agonisti aktiivsus seedetrakti tasandil.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Metoklopramiid imendub pärast parenteraalset manustamist kiiresti ja täielikult.
Pärast subkutaanset manustamist koertele ja kassidele saabub maksimaalne kontsentratsioon 15–
30 minuti pärast.
Metoklopramiid jaotub kiiresti enamikku kudedesse ja vedelikesse, läbib aju-vere barjääri ja imendub
kesknärvisüsteemi.
Metoklopramiid metaboliseerub maksas.
Metoklopramiid eritub kiiresti, 65% annusest eritub koertel 24 tunni jooksul, eelkõige uriiniga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Metakresool
Naatriumkloriid
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pakendi iseloomustus:
läbipaistev värvitu I tüüpi klaasist viaal
punane klorobutüülist 20 mm punnkork
alumiiniumist 20 mmkork.

Pakendi suurus:
pappkarp, milles on üks 5, 10, 20, 25, 30 või 50 ml viaal.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER
1868

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.09.2014
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2019

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2019

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.