METROBACTIN VET 250MG N100 / 1667886

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine metronidasool
Ravimivorm tablett
Näidustus Giardia spp ja klostriidide (nt C. perfringens või C. difficile) põhjustatud seedetrakti infektsioonide ravi. Metronidasooli suhtes tundlike obligaatsete anaeroobsete bakterite (nt klostriidid) põhjustatud kuse- suguteede-, suuõõne-, kõri- ja nahainfektsioonide ravi.
Liigid Koer ja kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 250mg 100TK
Tootja Le Vet. Beheer B.V.
ATC QJ01XD01

Ülevaade

 

 

 

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 


1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 Metrobactin vet, 250 mg tabletid koertele ja kassidele   

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 Üks tablett sisaldab:  Toimeaine: Metronidasool 250 mg 
 Abiaine(d): Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.   

3. RAVIMVORM 
 Tablett. Helepruun, pruunide täppidega, ümmargune ja kumer, lõhna ja maitsega tablett, mille ühel küljel on
ristikujuline murdmisjoon. Tabletid saab jagada 2 või 4 võrdseks osaks.   

4. KLIINILISED ANDMED 
4.1  Loomaliigid  
Koer ja kass.  

4.2  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid  
Giardia  spp  ja klostriidide  (nt  C.  perfringens  või  C.  difficile)  põhjustatud  seedetrakti  infektsioonide ravi. Metronidasooli
suhtes  tundlike  obligaatsete  anaeroobsete  bakterite  (nt  klostriidid)  põhjustatud  kuse-suguteede-, suuõõne-,
kõri- ja nahainfektsioonide ravi.  

4.3  Vastunäidustused  
Mitte kasutada maksahaiguste korral. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.   

4.4  Erihoiatused  
Ei ole.
 
4.5  Ettevaatusabinõud  
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel  
Arvestades  bakterite  metronidasooli  suhtes  tekkiva resistentsuse  varieeruvuse  tõenäosust  (sõltuvalt ajast  ja  geograafilisest  
piirkonnast)  on  soovitatav  koguda bakterioloogilisi  proove  ja  analüüsida bakterite tundlikkust. Võimalusel  peab  ravimi  kasutamine  
põhinema bakterite  antibiootikumitundlikkuse  uuringul.  Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke ja kohalikke
antibiootikumide kasutamise printsiipe.  Väga  harvadel  juhtudel  võib  tekkida  neuroloogilisi  nähte,  eriti  pärast
pikaajalist  ravi metronidasooliga.  

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Metronidasoolil on kinnitust leidnud mutageensed ja genotoksilised omadused nii laboriloomadele kui ka  inimestele.  Metronidasoolil  on
kinnitust  leidnud  kantserogeenne  toime  laboriloomadele  ja  sellel võivad  olla  kantserogeensed  omadused  ka inimestele.  Kuid  
metronidasooli  kantserogeensuse  kohta inimestele ei ole piisavalt tõendeid. Ravimi manustamisel tuleb kanda kaitsekindaid, et vältida 
ravimi kokkupuudet nahaga. Juhusliku  allaneelamise  vältimiseks,  eriti  laste puhul,  tuleb  kasutamata  tabletiosad  panna  lahtisesse 
blistrisse tagasi ja sellega pappkarpi. Juhuslikul  ravimi allaneelamisel  pöörduda  viivitamatult  arsti  poole  ja  näidata  pakendi  infolehte  või pakendi etiketti. 
Pärast tablettide käsitsemist pesta hoolikalt käed.  

4.6  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)  
Metronidasooli  manustamise järgselt  võivad  tekkida  järgmised  kõrvaltoimed:  oksendamine, hepatotoksilisus, neutropeenia ja 
neuroloogilised nähud.  

4.7  Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil  
Uuringud  laboriloomadega  on  andnud  metronidasooli teratogeensuse/embrüotoksilisuse  kohta vastuolulisi  tulemusi.  
Seetõttu  ei  ole  selle  ravimi  kasutamine soovitatav  tiinuse  ajal.  
Metronidasool eritub piima ja selle kasutamine laktatsiooni perioodil ei ole seetõttu soovitatav.  

4.8  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
Metronidasool  võib  avaldada  inhibeerivat  toimet teiste  ravimite,  näiteks  fenütoiini,  tsüklosporiini  ja varfariini lagunemisele maksas. 
Tsimetidiin  võib  vähendada metronidasooli  metabolismi  maksas,  mille  tulemusena  suureneb metronidasooli kontsentratsioon 
seerumis.
Fenobarbitaal  võib  suurendada  metronidasooli  metabolismi  maksas,  mille  tulemusena  väheneb metronidasooli
kontsentratsioon seerumis.   

4.9  Annustamine ja manustamisviis  
Suukaudseks manustamiseks. 
Soovitatav  annus  on  50 mg metronidasooli  1  kg  kehamassi  kohta  ööpäevas  5...7 päeva  jooksul. 
Ööpäevase  annuse  võib  jagada  kaheks võrdseks  annuseks,  manustades  kaks  korda  päevas  (st  25 mg 1 kg  kehamassi kohta kaks korda ööpäevas).  
Õige annuse manustamise tagamiseks tuleb kehamass võimalikult täpselt kindlaks määrata. Järgmine tabel on ette 
nähtud juhisena tableti jagamiseks soovitatavas annuses 50 mg 1 kg kehamassi kohta ööpäevas.
 
Täpse  annustamise  tagamiseks  saab  tablette  jagada  2  või  4  võrdseks  osaks.  Asetada  tablett  tasasele
pinnale, nii et poolitusjoontega külg on üleval ja kumer külg vastu pinda.

Poolitamine: vajutada pöialdega mõlemale tableti poolele. Neljaks jagamine: vajutada pöidlaga tableti keskele.  4.10
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)  Soovitatud  raviskeemi  ületavate  annuste  või  ravi  kestuse
pikenemise  korral  suureneb  kõrvaltoimete tekkimise  tõenäosus.  Neuroloogiliste  nähtude  ilmnemisel  tuleb  ravi
lõpetada  ja  rakendada sümptomaatilist ravi.   

4.11  Keeluaeg (-ajad)  
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 Farmakoterapeutiline rühm: (nitro)imidasooli derivaadid  ATCvet kood: QP51AA01, QJ01X D01   

5.1  Farmakodünaamilised omadused  
Pärast  metronidasooli  tungimist  bakterisse  vähendavad  tundlikud  bakterid  (anaeroobid)  molekuli.
Tekkinud  metaboliidid  avaldavad  bakteritele  toksilist  toimet  bakterite  DNA-ga  seondumise  teel. Metronidasool
on  tundlikele  bakteritele  üldiselt  bakteritsiidne  kontsentratsioonides,  mis  võrduvad minimaalse inhibeeriva
kontsentratsiooniga (MIK) või veidi ületavad seda. Kliiniliselt  ei  avalda  metronidasool  olulist  mõju
fakultatiivselt  anaeroobsetele,  obligaatselt aeroobsetele ega mikroaerofiilsetele bakteritele.  

5.2 Farmakokineetilised andmed  
Metronidasool  imendub  pärast  suukaudset  manustamist  kohe  ja  hästi.  Ühekordse
annusega  50 mg saavutati  1 tunni  möödumisel  plasmakontsentratsioon  10 mikrogrammi/ml.  Metronidasooli biosaadavus
on  ligikaudu  100%  ja  poolväärtusaeg  plasmas  ligikaudu  8–10 tundi.  Metronidasool imendub  hästi  kudedesse  ja
kehavedelikesse  nagu  sülg,  piim,  tupeeritised  ja  seemnevedelik. Metronidasool  metaboliseerub  eelkõige  maksas.
24 tunni  jooksul  suukaudse  manustamise  järgselt eritub uriiniga 35–65% manustatud annusest (metronidasool ja selle
metaboliidid).   

6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
6.1  Abiainete loetelu  Mikrokristalliline tselluloos Naatriumtärklise glükolaat, A-tüüpi Hüdroksüpropüültselluloos
Pärm (kuivatatud) Kana lõhna- ja maitseaine  Magneesiumstearaat  

6.2  Sobimatus  
Ei kohaldata.  

6.3  Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva.  

6.4. Säilitamise eritingimused  
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.   

6.5  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis  
PVC/PE/PVDC/alumiiniumblister Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas 10 tabletti.
Pappkarbis on 10 karpi, igas 1 või 10 blistrit 10 tabletiga.  Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.   

7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 Le Vet. Beheer B.V. 
 Wilgenweg 7 3421 TV Oudewater Holland   

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 1939   

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.11.2015   

10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV  
November 2015   

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD  
Ei rakendata.