METROBACTIN VET 250MG N100 / 1667886

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine metronidasool
Ravimivorm tablett
Näidustus Giardia spp ja klostriidide (nt C. perfringens või C. difficile) põhjustatud seedetrakti infektsioonide ravi. Metronidasooli suhtes tundlike obligaatsete anaeroobsete bakterite (nt klostriidid) põhjustatud kuse- suguteede-, suuõõne-, kõri- ja nahainfektsioonide ravi.
Liigid Koer ja kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 250mg 100TK
Tootja Le Vet. Beheer B.V.
ATC QP51AA01

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Metrobactin vet, 250 mg tabletid koertele ja kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks tablett sisaldab:

Toimeaine:
Metronidasool 250 mg

Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Tablett.
Helepruun, pruunide täppidega, ümmargune ja kumer, lõhna ja maitsega tablett, mille ühel küljel on
ristikujuline murdmisjoon.
Tabletid saab jagada 2 või 4 võrdseks osaks.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer ja kass.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Giardia spp ja klostriidide (nt C. perfringens või C. difficile) põhjustatud seedetrakti infektsioonide
ravi.
Metronidasooli suhtes tundlike obligaatsete anaeroobsete bakterite (nt klostriidid) põhjustatud kuse-
suguteede-, suuõõne-, kõri- ja nahainfektsioonide ravi.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada maksahaiguste korral.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused
Ei ole.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Arvestades bakterite metronidasooli suhtes tekkiva resistentsuse varieeruvuse tõenäosust (sõltuvalt
ajast ja geograafilisest piirkonnast) on soovitatav koguda bakterioloogilisi proove ja analüüsida
bakterite tundlikkust.
Võimalusel peab ravimi kasutamine põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul. Ravimi
kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.

Eriti pärast pikaajalist ravi metronidasooliga võib tekkida neuroloogilisi nähte.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Metronidasoolil on kinnitust leidnud mutageensed ja genotoksilised omadused nii laboriloomadele kui
ka inimestele. Metronidasoolil on kinnitust leidnud kantserogeenne toime laboriloomadele ja sellel
võivad olla kantserogeensed omadused ka inimestele. Kuid metronidasooli kantserogeensuse kohta
inimestele ei ole piisavalt tõendeid. Ravimi manustamisel tuleb kanda kaitsekindaid, et vältida ravimi
kokkupuudet nahaga.
Juhusliku allaneelamise vältimiseks, eriti laste puhul, tuleb kasutamata tabletiosad panna lahtisesse
blistrisse tagasi ja sellega pappkarpi.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti. Pärast tablettide käsitsemist pesta hoolikalt käed.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Metronidasooli manustamise järgselt võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: oksendamine,
hepatotoksilisus, neutropeenia ja neuroloogilised nähud.

4.7 Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil
Uuringud laboriloomadega on andnud metronidasooli teratogeensuse/embrüotoksilisuse kohta
vastuolulisi tulemusi. Seetõttu ei ole selle ravimi kasutamine soovitatav tiinuse ajal. Metronidasool
eritub piima ja selle kasutamine laktatsiooni perioodil ei ole seetõttu soovitatav.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Metronidasool võib avaldada inhibeerivat toimet teiste ravimite, näiteks fenütoiini, tsüklosporiini ja
varfariini lagunemisele maksas.
Tsimetidiin võib vähendada metronidasooli metabolismi maksas, mille tulemusena suureneb
metronidasooli kontsentratsioon seerumis.
Fenobarbitaal võib suurendada metronidasooli metabolismi maksas, mille tulemusena väheneb
metronidasooli kontsentratsioon seerumis.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks.
Soovitatav annus on 50 mg metronidasooli 1 kg kehamassi kohta ööpäevas 5...7 päeva jooksul.
Ööpäevase annuse võib jagada kaheks võrdseks annuseks, manustades kaks korda päevas (st 25 mg
1 kg kehamassi kohta kaks korda ööpäevas).

Õige annuse manustamise tagamiseks tuleb kehamass võimalikult täpselt kindlaks määrata.

Täpse annustamise tagamiseks saab tablette jagada 2 või 4 võrdseks osaks. Asetada tablett tasasele
pinnale, nii et poolitusjoontega külg on üleval ja kumer külg vastu pinda.Poolitamine: vajutada pöialdega mõlemale tableti poolele.
Neljaks jagamine: vajutada pöidlaga tableti keskele.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Soovitatud raviskeemi ületavate annuste või ravi kestuse pikenemise korral suureneb kõrvaltoimete
tekkimise tõenäosus. Neuroloogiliste nähtude ilmnemisel tuleb ravi lõpetada ja rakendada
sümptomaatilist ravi.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: (nitro)imidasooli derivaadid
ATCvet kood: QP51AA01, QJ01X D01

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Pärast metronidasooli tungimist bakterisse vähendavad tundlikud bakterid (anaeroobid) molekuli.
Tekkinud metaboliidid avaldavad bakteritele toksilist toimet bakterite DNA-ga seondumise teel.
Metronidasool on tundlikele bakteritele üldiselt bakteritsiidne kontsentratsioonides, mis võrduvad
minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooniga (MIK) või veidi ületavad seda.
Kliiniliselt ei avalda metronidasool olulist mõju fakultatiivselt anaeroobsetele, obligaatselt
aeroobsetele ega mikroaerofiilsetele bakteritele.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Metronidasool imendub pärast suukaudset manustamist kohe ja hästi. Ühekordse annusega 50 mg
saabus 1 tunni möödumisel plasmakontsentratsioon 10 mikrogrammi/ml. Metronidasooli biosaadavus
on ligikaudu 100% ja poolväärtusaeg plasmas ligikaudu 8–10 tundi. Metronidasool imendub hästi
kudedesse ja kehavedelikesse nagu sülg, piim, tupeeritised ja seemnevedelik. Metronidasool
metaboliseerub eelkõige maksas. 24 tunni jooksul suukaudse manustamise järgselt eritub uriiniga 35–
65% manustatud annusest (metronidasool ja selle metaboliidid).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Mikrokristalliline tselluloos
Naatriumtärklise glükolaat, A-tüüpi
Hüdroksüpropüültselluloos
Pärm (kuivatatud)
Kana lõhna- ja maitseaine
Magneesiumstearaat

6.2 Sobimatus
Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
PVC/PE/PVDC/alumiiniumblister
Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas 10 tabletti.
Pappkarbis on 10 karpi, igas 1 või 10 blistrit 10 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1939

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.11.2015

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2020

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.