MILPRO TABL 4MG+10MG KASS 0,5-2KG N24 / 1616240

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine milbemütsiinoksiim + prasikvanteel
Ravimivorm õhukese polümeerikattega tablett
Näidustus Kassid: ebaküpsete ja täiskasvanud paelusside (tsestoodid) ning täiskasvanud ümarusside(nematoodid) järgnevate liikide põhjustatud segainfektsioonide ravi.Paelussid: Echinococcus multilocularis Dipylidium caninum Taenia sppÜmarussid: Ancylostoma tubaeforme Toxocara catiSüdame usstõve (Dirofilaria immitis) ennetamiseks, kui on näidustatud samaaegne ravi paelussidevastu.
Liigid Kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Poolitatud tablette tuleb hoida originaalblistris ja see tuleb järgmisel manustuskorral ära kasutada.Hoida blister välispakendis.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
Pakendi kogus 4mg+10mg 12blister 24TK
Tootja Virbac
ATC QP54AB82

Ülevaade

  

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Milpro, 4 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid väikestele kassidele ja kassipoegadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks tablett sisaldab:
Toimeained:
Milbemütsiinoksiim 4 mg
Prasikvanteel 10 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Õhukese polümeerikattega tablett.
Ovaalsed  tumepruunid lihalõhnalised ja -maitselised tabletid, mille mõlemal poolel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks poolteks.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass (väikesed kassid ja kassipojad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kassid: ebaküpsete ja täiskasvanud paelusside (tsestoodid) ning täiskasvanud ümarusside (nematoodid) järgnevate liikide põhjustatud segainfektsioonide ravi.
Paelussid:
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp
Ümarussid:
Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati
 
Südame usstõve (Dirofilaria immitis) ennetamiseks, kui on näidustatud samaaegne ravi paelusside vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel ja/või alla 0,5 kg kaaluvatel kassipoegadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Soovitatav on ravida kõiki majapidamises elavaid loomi korraga.
Efektiivse sooleparasiitide vastase programmi leidmiseks tuleb arvestada kohalikku epidemioloogilist teavet ja kassi elutingimusi, mistõttu on soovitatav küsida nõu veterinaararstilt.
 
Liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine võib põhjustada parasiitide resistentsuse teket ravimi vastu.
 
Kui esineb D. caninum’i infektsioon, tuleb uuesti nakatumise vältimiseks kaaluda samaaegset vaheperemeesliikide, näiteks kirpude ja täide vastast ravi.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Väga nõrkadel kassidel või raske neeru- või maksatalitluse häirega kassidel ei ole uuringuid läbi viidud. Sellistele loomadele ei soovitata antud veterinaarravimit manustada või siis kasutada ainult vastavalt vastutava veterinaararsti koostatud kasu-riski suhte hinnangule.
 
Uuringud on näidanud, et suure arvu tsirkuleerivate mikrofilaariatega koerte ravi võib mõnikord viia ülitundlikkusreaktsioonide tekkimisele, nagu kahvatud limaskestad, oksendamine, värisemine, hingamisraskus või ülemäärane süljeeritus. Need reaktsioonid on seotud surnud või surevatest mikrofilaariatest vabanevate valkudega ega ole ravimi otseseks toksiliseks toimeks. Seega ei ole kasutamine mikrofilareemiaga koertel soovitatav. Uuringuandmete puudumisel mikrofilareemiaga kasside kohta peab veterinaarravimi kasutamine toimuma vastavalt veterinaararsti kasu-riski suhte hinnangule.
 
Ehhinokokoos ohustab ka inimesi. Ehhinokokoosi korral tuleb järgida spetsiifilisi ravi- ja järelkontrolli juhiseid ning inimeste kaitsmise juhiseid. Tuleb konsulteerida parasitoloogia ekspertidega. Kui kass on käinud piirkondades, kus Echinococcus spp on levinud, tuleb pidada nõu veterinaararstiga.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Pärast kasutamist pesta käed.
Juhuslikul tablettide allaneelamisel, eriti kui seda teeb laps, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harva, eriti noortel kassidel, on pärast veterinaarravimi manustamist täheldatud süsteemseid nähte (näiteks letargia), neuroloogilisi nähte (näiteks ataksia või lihasvärinad) ja/või seedetrakti häireid (näiteks oksendamine ja kõhulahtisus).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuring on näidatud, et emased koerad taluvad seda toimeainete kombinatsiooni hästi, sealhulgas tiinuse ja laktatsiooni perioodil. Kuna seda veterinaarravimit ei ole spetsiaalselt uuritud, tuleb tiinuse ja laktatsiooni ajal manustada ravimit vaid vastavalt veterinaararsti kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Prasikvanteeli/milbemütsiinoksiimi kombinatsiooni samaaegne kasutamine koos selamektiiniga on hästi talutav. Makrotsüklilise laktooni selamektiini soovitatava annuse manustamisel ravi ajal kombineeritud ravimi soovitatava annusega ei täheldatud koostoimeid. Edasiste uuringute puudumise tõttu tuleb olla ettevaatlik selle ravimi ja teiste makrotsükliliste laktoonide samaaegsel manustamisel. Samuti ei ole taolisi uuringuid viidud läbi aretusloomadega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
 
Hea veterinaarpraktika kohaselt tuleb loomi täpse annuse määramiseks kaaluda.
 
Minimaalne soovitatav annus on 2 mg milbemütsiinoksiimi ja 5 mg prasikvanteeli kg kehamassi  kohta üks kord suukaudselt.
Veterinaarravimit tuleb manustada koos toiduga või pärast söömist.
Veterinaarravim on väike tablett.
Manustamisele kaasaaitamiseks on veterinaarravim lihalõhnalise ja -maitselise kattega.
Tableti saab jagada võrdseteks poolteks.
 
Sõltuvalt kassi kehamassist tuleb annustada järgmiselt.
 
Kehamass Tabletid
0,5–1 kg 1/2 tabletti
>1–2 kg            1 tablett
 
Kui vajalikuks osutub südame usstõve ennetamine ja samal ajal on vaja teha paelussivastast ravi, saab ravim asendada monovalentset ravimit südame usstõve igakuiseks ennetamiseks.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Veterinaarravimiga läbi viidud uuringus, milles manustati raviannusega võrreldes 1-, 3- ja 5-kordne annus ametlikust näidustusest pikema aja vältel, st 3 korda 15-päevaste intervallidega, täheldati raviannusest 5 korda suurema annuse korral pärast teist ja kolmandat ravikorda kõrvaltoimeid, millest teatati soovitatava annuse korral aeg-ajalt (vt lõiku 4.6). Need nähud möödusid iseenesest ühe päevaga.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid, endektotsiidid, milbemütsiin, kombinatsioonid
ATCvet kood: QP54AB51 (milbemütsiini kombinatsioonid)
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Milbemütsiinoksiim kuulub makrotsükliliste laktoonide rühma, mis on isoleeritud Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus’e fermentatsioonil. See toimib lestade, nematoodide vastsete ja täiskasvanute vastu, samuti Dirofilaria immitis’e vastsete vastu. Milbemütsiini toime on seotud selle toimega selgrootute neurotransmissioonile: milbemütsiinoksiim nagu ka avermektiinid ja teised milbemütsiinid suurendab nematoodide ja putukate membraani läbilaskvust klooriioonide suhtes läbi glutamaatsõltuvate klooriiooni kanalite (see on seotud selgroogsete GABAA ja glütsiiniretseptoritega). See põhjustab neuromuskulaarse membraani hüperpolarisatsiooni, lõtva paralüüsi ja parasiidi surma.
 
Prasikvanteel on atsüülitud isokinoloon-pürasiini derivaat, mis toimib paelusside ja imiusside (trematoodide) vastu. See modifitseerib parasiidi membraanides läbilaskvust kaltsiumi suhtes (Ca2+ sissevoolu), põhjustades membraanistruktuuride tasakaalustamatust, mis viib membraani depolariseerumisele ja peaaegu kohesele lihaste kokkutõmbumisele (tetaania), süntsütiaalse tegumendi kiirele vakuoliseerumisele ning järgnevale tegumendi lagunemisele (mullitamine). See põhjustab lihtsamat eemaldamist seedetraktist või parasiidi surma.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Kassidel saavutatakse prasikvanteeli maksimaalsed plasmakontsentratsioonid pärast suukaudset manustamist 1–4 tunniga. Eritumise poolväärtusaeg on umbes 3 tundi. Koertel toimub kiire maksabiotransformatsioon peamiselt monohüdroksüülitud derivaatideks.
Peamine eritumistee koertel on neerude kaudu.
 
Pärast suukaudset manustamist kassidele saavutab milbemütsiinoksiim maksimaalse plasmakontsentratsiooni 2–4 tunniga. Eritumise poolväärtusaeg on umbes 32–48 tundi. Rottidel on metabolism täielik, kuigi aeglane, sest muutumatul kujul milbemütsiinoksiimi ei ole uriinist ega väljaheitest leitud. Rottidel on peamisteks metaboliitideks monohüdroksüülitud derivaadid, mis on seotud maksabiotransformatsiooniga. Peale suhteliselt suure maksakontsentratsiooni on milbemütsiinoksiimi leitud ka rasvkoest, mis viitab selle lipofiilsusele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Tableti sisu
Mikrokristalne tselluloos
Kroskarmelloosnaatrium
Magneesiumstearaat
Povidoon
Kolloidne veevaba ränidioksiid
 
Tableti kate
Naturaalne linnumaksa lõhna- ja maitseaine
Hüpromelloos
Mikrokristalne tselluloos
Makrogoolstearaat
Raudoksiid (E172)
Titaandioksiid (E171)
 
6.2. Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
 
Poolitatud tablette tuleb hoida originaalblistris ja need tuleb järgmisel manustuskorral ära kasutada.
Hoida blister välispakendis.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Alumiinium/alumiinium blisterpakend (orienteeritud polüamiid/alumiinium/polüvinüülkloriid, mis on kinnitatud alumiiniumkilele).
 
Pakendi suurused:
1 karp 2 tabletiga, mis sisaldab 1 blistrit 2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)
1 karp 4 tabletiga, mis sisaldab 2 blistrit 2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)
1 karp 24 tabletiga, mis sisaldab 12 blistrit 2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
See veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Virbac
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1851
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.06.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
detsember 2016