NOBIVAC LEPTO INJ. SUSP 1 DOOS N10 / 1120576

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Leptospira
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Koerte aktiivne immuniseerimine Leptospira interrogans serogruppide Canicola jaIcterohaemorrhagiae põhjustatava leptospiroosi vastu.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida külmkapis (2°C - 8°C).Hoida valguse eest kaitstult.Mitte lasta külmuda.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaegviitab sellekuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
Pakendi kogus 1annust 10viaal
Tootja Intervet International B.V.
ATC QI07AB01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac Lepto, süstesuspensioon koertele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus (1ml) sisaldab:
Toimeained:
Inaktiveeritud Leptospira interrogans serogrupid:
- serogrupp Canicola; serotüüp portland-vere, tüvi Ca-12-000             800 – 1900 ühikut/ml,
- serogrupp Icterohaemorrhagiae; serotüüp copenhageni, tüvi 820 K 750 – 1500 ühikut/ml*.
 
*Antigeeni mass ELISA ühikutes, in vitro potentsustestis vastavalt Euroopa farmakopöa monograafiale 0447.
 
Abiaine(d):
Tiomersaal (säilitusaine) 0,1 mg.
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivne immuniseerimine Leptospira interrogans serogruppide Canicola ja Icterohaemorrhagiae põhjustatava leptospiroosi vastu.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid koeri.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole teada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Mitte vaktsineerida haigeid koeri.
Kasutada steriilseid vaktsineerimisvahendeid.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnel juhul võib koertel ilmneda ebamugavustunne süstimise ajal.
Süstekohal võib täheldada difuusset kuni 5 mm läbimõõduga turset, mis või püsida kuni 4 päeva.
Mõnel juhul võib turse olla kõva ja valulik, kuid väheneb järkjärgult ja kaob 2...3 nädala jooksul.
Mõningatel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon, mille puhul võib esineda palavik,
näopiirkonna turse, oksendamine, kõhulahtisus, nahapunetus, unisus.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja imetamise ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib vajadusel segada ja
manustada koos elusviirusvaktsiinidega: Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP, või
Nobivac Rabies.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Tavaline annus on 1 ml, manustada subkutaanselt.
Kutsikad peavad esmakordsel vaktsineerimisel olema vähemalt 8-nädala vanused.
Koeri, keda pole eelnevalt leptospiroosi vastu vaktsineeritud, tuleb vaktsineerida kaks korda
intervalliga 2…4 nädalat.
Revaktsineerida kord aastas.
Soovitav on leptospiroosi vastu revaktsineerida kevadel, sest Leptospirae põhjustatud leptospiroosi
nakatutakse sagedamini (hilis)suvel. Koeri, kes viibivad sageli looduslikes veekogudes,
vaktsineeritakse leptospiroosi vastu kolmandat korda 6 kuu möödumisel pärast baasvaktsineerimist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordsel üleannustamisel kliinilisi tunnuseid ei täheldatud.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud baktervaktsiinid, Leptospira interrogans serogrupid
Canicola ja Icterohaemorrhagiae.
ATCvet kood: QI07AB01
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks Leptospira interrogans -bakteri serogruppide Canicola ja
Icterohaemorrhagiae vastu. Vaktsiinis sisalduvad antigeenid käivitavad antikehade tootmise nende
serogruppide vastu. Võrreldes vaktsineerimata loomadega vähendab vaktsineerimine haiguse kliinilisi
tunnuseid samuti koerte hulka kel on nakatumise järgselt baktereemia ja leptospiruuria
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Stabiliseeriv lahus, tiomersaal, süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud lõigus 4.8. mainitud veterinaarravimid.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 21 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaalid, mis on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, kaetud
kodeeritud alumiiniumkapsliga.1 ml (1 annus) või 10 ml (10 annust) viaalid. 10 või 50 viaali karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1137
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim