NOBIVAC RABIES 10 DOOSI N10 / 1121005

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Aktiivne immuniseerimine marutaudi vastu.
Liigid Koer, kass, veis, lammas, kits, rebane, tuhkur, hobune.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).Mitte lasta külmuda.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (10 annuseline viaal) esmast avamist: 3 tundi.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 2RÜ 1annust 10annust 10viaal
Tootja Intervet International B.V.
ATC QI07AA02

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobivac Rabies, süstesuspensioon koertele, kassidele, veistele, lammastele, kitsedele, rebastele,
tuhkrutele ja hobustele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 annus sisaldab:

Toimeaine:
Inaktiveeritud marutaudiviiruse tüvi Pasteur RIV ≥ 2 RÜ

Adjuvant:
Alumiiniumfosfaat 146 mg

Abiained:
Tiomersaal 0,1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Kahvatukollane/oranž kuni kergelt punane/purpurne valkja sademega vesisuspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass, veis, lammas, kits, rebane, tuhkur, hobune.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Aktiivne immuniseerimine marutaudi vastu.

4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Vaktsineerimise järgselt võib süstekohal esineda turse. Mõnel juhul võib turse olla valulik. Pärast
vaktsineerimist võib esineda ülitundlikkusreaktsioon. Seda tüüpi reaktsioonid on enamasti
isemööduvad. Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Sellisel juhul tuleb kohe
rakendada sümptomaatilist ravi.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini sobib kasutada koertel
lüofiliseeritud vaktsiinide Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP manustamiskõlblikuks
muutmiseks ja kasutamiseks kombinatsioonis vaktsiiniga Nobivac Lepto ning kassidel lüofiliseeritud
vaktsiini Nobivac Tricat Trio manustamiskõlblikuks muutmiseks.

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle
vaktsiini kasutamine koos teiste veterinaarravimitega otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
1 ml vaktsiini intramuskulaarselt või subkutaanselt.

Koer/kass Veis/hobune Tuhkur
Esmane 12 nädalat* 6 kuud* 12 nädalat*
vaktsineerimine alates
vanusest
Revaktsineerimine 3 aastat** 2 aastat** 1 aasta**
intervalliga
Manustamisviis i.m. või s.c. i.m. s.c.

*Esmane vaktsineerimine võib toimuda nooremalt, kuid sõltuvalt liigist tuleb vaktsineerimist korrata
kas 12 nädala või 6 kuu vanuselt.
** Soovitusliku revaktsineerimise intervall baseerub katsetulemustel. Kohalik seadusandlus võib
sätestada varasema revaktsineerimise.

Lammastel, kitsedel ja rebastel teha esmane vaktsineerimine vanuses 3-6 kuud. Seroloogilised
uuringud näitavad immuunsuse kestmist vähemalt 1 aasta jooksul, st revaktsineerimist tuleb teostada
igal aastal.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamisel ei ole täheldatud muid toimeid kui neid, mida on kirjeldatud lõigus 4.6.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiin
ATCvet kood: QI07AA02
Aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi vastu.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumfosfaat
Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat
Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat
Süstevesi
Tiomersaal

6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lõigus 4.8. nimetatud veterinaarravimid.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (10 annuseline viaal) esmast avamist: 24 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
II tüüpi hüdrolüütilisest klaasist (Ph. Eur.) klaasviaalid, suletud halogeenbutüülist punnkorgiga, mis
on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega
Pakendite suurused: 1 või 10 annust viaalis, 10 kaupa papp- või plastikkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Holland


8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1150

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.
4

Uued tooted